Gemiddeld pensioen

Home › Pensioen › Gemiddeld pensioen

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Vooral omdat er heel weinig mensen zijn die in ons land onder de armoedegrens leven nadat ze de pensioenleeftijd bereiken. Sterker nog: de kans om arm te zijn is in Nederland een stuk lager na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Maar hoe hoog is het gemiddelde pensioen in Nederland eigenlijk?

In het kort
  • Het geschatte gemiddelde bruto pensioen bedraagt in 2023 rond de € 5150 per huishouden
  • Het geschatte gemiddelde netto pensioen zal in 2023 rond de € 3900 per huishouden bedragen
  • Dankzij de AOW lopen de pensioenen van verschillende beroepsgroepen minder sterk uiteen dan het uurloon
  • Er zijn geen betrouwbare recente gegevens voor het gemiddelde pensioen en ook de definitie van wat een gemiddeld pensioen is loopt uiteen

De hoogte van het gemiddelde pensioen kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Is het opnemen van spaargeld ook pensioen? En dividenduitkeringen? Inkomsten uit een tweede huis? En wanneer is een persoon of huishouden officieel met pensioen? In dit artikel bekijken we de vraag vanuit verschillende invalshoeken en proberen we de meest correcte gegevens te leveren.

2,15%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,24%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,85%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is het gemiddelde pensioen van Nederlanders?

In 2018 was het gemiddelde pensioen van AOW-huishoudens € 3830. Gecorrigeerd voor inflatie bedraagt dit in 2023 rond de € 5135.

Deze vraag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al eens beantwoord, in 2018. We kunnen de cijfers van toen nemen en de inflatie tussen toen en nu toepassen om tot een redelijk accuraat antwoord te komen

Bij deze berekeningen kijkt het CBS bijvoorbeeld ook naar het gemiddelde pensioen van huishoudens waarin één lid van het huishouden reeds de AOW-leeftijd bereikt heeft. Om meegenomen te worden in de statistieken, volstond voor het CBS in dit geval als één van de leden van een huishouden AOW ontvangt.

In de periode van april 2018 tot eind 2022 bedraagt de inflatie in Nederland rond de 20%. Zo komen we op de volgende gemiddelde pensioencijfers, aangenomen dat de pensioendelen (AOW, loondienst) binnenkort geïndexeerd worden en lonen even hard meegroeien.

Gemiddeld pensioen (bruto) per huishouden in Nederland in 2023

Soort huishouden Pensioen in 2018 Pensioen in 2023 (20% inflatie + verhoging)
Alleenstaande vrouwen € 2370 € 3185
Alleenstaande mannen € 2820 € 3790
Paar, één persoon ontvangt reeds AOW € 5380 € 7231
Paar, beide personen ontvangen AOW € 4230 € 5685
Gemiddelde alle soorten huishoudens € 3830 € 5148

Passen we op deze bruto cijfers de standaard Box 1-belasting voor mensen die de AOW-leeftijd reeds bereikt hebben toe, komen we op de volgende gemiddelde netto pensioenen in Nederland.

Hierbij hebben we het standaardtarief in Box 1 toegepast en wordt rekening gehouden met de standaard heffingskortingen van € 3220 (per fiscale partner). Bij huishoudens van tweeverdieners met één AOW-ontvanger wordt het inkomen ideaal verdeeld over twee fiscale partners.

Gemiddeld pensioen (netto) per huishouden in Nederland in 2023

Soort huishouden Geschat netto pensioen in 2023
Alleenstaande vrouwen € 2632
Alleenstaande mannen € 3105
Paar, één persoon ontvangt reeds AOW € 5380
Paar, beide personen ontvangen AOW € 4711
Gemiddelde alle soorten huishoudens € 3957

Hoe hoog is het gemiddelde pensioen (inkomen)
van Nederlanders boven de 65, 75 en 85?

Het gemiddelde pensioen (besteedbaar inkomen) per huishouden is in de leeftijdscategorie 65-75 rond de € 3800, in de leeftijdscategorie 75-85 ongeveer € 3040 en in de leeftijdscategorie 85+ rond de € 2550.

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst onze huishoudens opnieuw definiëren. In dit geval kijken we naar het huishoudensinkomen, en om de huishoudens in te kunnen delen in leeftijdsgroepen, nemen we de leeftijd van de hoofdkostwinner.

Het CBS heeft cijfers beschikbaar gesteld tot en met 2020. Hieronder vind je een overzicht van deze cijfers en opnieuw een inflatiecorrectie voor eind 2022 (+11%).

Gemiddeld pensioen per leeftijdscategorie

Leeftijd hoofdkostwinner Gemiddeld bruto inkomen (2020) Gemiddeld besteedbaar inkomen (2020) Gemiddeld besteedbaar inkomen (2022)*
65-75 jaar oud € 4600 € 3430 € 3800
75-85 jaar oud € 3450 € 2740 € 3040
85+ € 2875 € 2300 € 2550
Gemiddelde van de bovenstaande groepen € 3641 € 2823 € 3130

Hoe hoog is het mediaan pensioen (inkomen) van Nederlanders boven de 65, 75 en 85?

Het mediaan pensioen (besteedbaar inkomen) per huishouden is in de leeftijdscategorie 65-75 rond de € 3800, in de leeftijdscategorie 75-85 ongeveer € 3040 en in de leeftijdscategorie 85+ rond de € 2550.

Het gemiddelde is niet altijd de beste indicator om de realiteit binnen een bevolking weer te geven. Zo kan theoretisch een relatief klein aantal huishoudens met een zeer hoog inkomen verbloemen dat een groot deel van de bevolking helemaal niets heeft. Daarom is bij pensioenen ook het mediaan een goede indicator.

Het mediaan is het bedrag dat een groep in twee gelijke delen verdeelt. Een helft heeft minder dan dit bedrag, de andere helft meer. Voor de verschillende leeftijdsgroepen van gepensioneerden vind je hieronder het mediaan pensioen, opnieuw gebaseerd op gegevens van het CBS.

Mediaan pensioen per leeftijdscategorie

Leeftijd hoofdkostwinner Mediaan bruto inkomen (2020) Mediaan besteedbaar inkomen (2020) Mediaan besteedbaar inkomen (2022)*
65-75 jaar oud € 3550 € 2850 € 3150
75-85 jaar oud € 2760 € 2350 € 2610
85+ € 2300 € 1980 € 2200
Pensioenindexatie
Pensioenindexatie

Door pensioenen te indexeren wordt de koopkracht van pensioengerechtigden gewaarborgd. Het leven wordt gemiddeld ieder jaar duurder door inflatie. Pensioenen en de AOW stijgen mee om dit op te vangen. Helaas worden pensioenen niet altijd geïndexeerd. Wat betekent dit voor jou, en wat kun je hieraan doen?

Lees meer
Hoeveel pensioen heb je nodig?
Hoeveel pensioen heb je nodig?

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer
Pensioenen – een overzicht
Pensioenen – een overzicht

Pensioenen zijn een ver-van-je-bed-show? Er zijn leukere dingen om je mee bezig te houden. Maar door vroeg te beginnen en zelf controle te blijven houden over je pensioen, voorkom je later onaangename verrassingen. Op deze overzichtspagina kun je beginnen met je inlezen over pensioenen. Van lijfrenten tot belastingen en nog veel meer.

Lees meer

Gemiddelde pensioen (netto) per beroepsgroep

Beroepsgroep AOW deel Aanvullend pensioen loondienst/lijfrenten Totaal netto pensioen per huishouden
Delfstoffenwinning € 1413 € 3282 € 4695
Financiële dienstverlening € 1413 € 3187 € 4600
Energievoorziening € 1413 € 2819 € 4232
Specialistische zakelijke diensten € 1413 € 2640 € 4053
Informatie en communicatie € 1413 € 2596 € 4009
Openbaar bestuur en overheidsdiensten € 1413 € 2468 € 3881
Verhuur en handel van onroerend goed € 1413 € 2442 € 3855
Onderwijs € 1413 € 2414 € 3827
Industrie € 1413 € 2235 € 3648
Bouwnijverheid € 1413 € 2174 € 3587
Gezondheids- en welzijnszorg € 1413 € 2163 € 3576
Waterbedrijven en afvalbeheer € 1413 € 2092 € 3505
Overige dienstverlening € 1413 € 2010 € 3423
Vervoer en opslag € 1413 € 2001 € 3414
Cultuur, sport en recreatie € 1413 € 1936 € 3349
Handel € 1413 € 1757 € 3170
Landbouw, bosbouw en visserij € 1413 € 1546 € 2959
Verhuur en overige zakelijke diensten € 1413 € 1502 € 2915
Horeca € 1413 € 1252 € 2665

Schatting op basis van gegevens van het CBS

Hoeveel is het gemiddelde pensioen per beroepsgroep?

Er zijn geen betrouwbare pensioengegevens beschikbaar voor de verschillende beroepsgroepen. Toch kunnen we proberen een inschatting aan de hand van het gemiddelde pensioen uit loondienst en vermogen, gebaseerd op onder andere het gemiddelde uurloon in 2021, en de AOW.

Bij de onderstaande berekeningen zijn we uitgegaan van een pensioen dat voor 40% bestaat uit AOW en voor 40% uit pensioen uit loondienst. Dit komt volgens het CBS overeen met de verdeling van het inkomen van gepensioneerden in 2017. De overige 20% komt uit vermogen, ook hiervoor hanteren we de uurlonen om tot een schatting te komen.

In 2022 bedroeg het gemiddelde nettopensioen van huishoudens naar schatting rond de € 3533. Hiervan is 40% AOW, oftewel € 1413. Dit deel is voor alle beroepsgroepen gelijk.

Vervolgens heeft het gemiddelde huishouden nog € 2120 aan aanvullend pensioen. Passen we nu een correctie toe aan de hand van de gemiddelde uurlonen in 2021, komen we uit op de bovenstaande tabel voor de pensioenen van alle beroepsgroepen in Nederland. 

In de delfstoffenwinning (gas, olie) is het geschatte pensioen het hoogst, met € 4695 per maand; het pensioen voor mensen die hun hele leven in de horeca werken bedraagt slechts rond de € 2665 per maand.

Een gemiddeld netto pensioen voor een huishouden met twee bouwvakkers ligt net iets onder de € 3600. Leraren zullen iets meer overhouden (€ 3827).

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer