PRIVACYBELEID RAISIN

Onze principes

 • De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons.
 • Wij behandelen uw gegevens op verantwoorde wijze en alleen voor specifieke doeleinden.
 • Wij zijn ons bewust van de gevoeligheid van de gegevens die u ons heeft toevertrouwd.
 • Wij verwerken geen persoonlijke gegevens zonder wettelijke basis.
 • Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 • We gebruiken verschillende beproefde maatregelen (zoals encryptie) om elk misbruik van uw gegevens te voorkomen.
 • We volgen het principe van dataminimalisatie.

Algemeen

Raisin GmbH (“Raisin“) verstrekt via deze website informatie over spaarproducten en beleggingsproducten van geselecteerde partners. Bovendien hebben klanten toegang tot het Online Banking systeem van Raisin Bank (“Raisin Bank“).

Raisin is zich ervan bewust dat de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt gevoelig zijn. Raisin draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die klanten en potentiële klanten verstrekken bij het gebruik van haar diensten altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Persoonlijke gegevens betreffen alle informatie die u persoonlijk identificeert (of rechtstreeks aan u kan worden gekoppeld) zoals uw naam, telefoonnummer, adres en andere informatie die nodig is voor het verlenen van Raisin’s diensten. Hieronder valt geen informatie die niet direct aan uw persoon kan worden gekoppeld.

We beschermen de persoonlijke gegevens van klanten en potentiële klanten door het gebruik van hoge beveiligingsstandaarden en standaard werkprocedures, die specifiek zijn opgesteld om misbruik van deze informatie te voorkomen.

Klantinformatie over gegevensverwerking in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Raisin. Raisin streeft er daarom naar om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften om voldoende bescherming en beveiliging van de klantgegevens te bereiken. Met dit document willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Raisin en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Raisin GmbH

Schlesische Straße 33/34

10997 Berlijn, Duitsland

Telefoon: 085 064 4479

E-mailadres: klantenservice@raisin.nl

Onze Functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar op:

Raisin GmbH

Functionaris voor de gegevensbescherming

Schlesische Straße 33/34

10997 Berlijn, Duitsland

Telefoon: 085 064 4479

E-mailadres: privacy@raisin.nl

2. Welke gegevens worden door ons verwerkt en wat zijn de bronnen voor deze gegevens?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in het kader van de klantrelatie. De klantrelatie begint bij het aangaan van een overeenkomst en omvat ook de voltooiing van de overeenkomst. We verwerken ook gegevens die we hebben geoorloofd hebben verkregen van openbare bronnen (bv. Handelsregister).

Persoonlijke gegevens van u die wij verwerken omvatten bijvoorbeeld:

Voornamen en achternaam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroepsinformatie, telefoonnummers, e-mailadres, bankrekeninginformatie, informatie over persoonlijk inkomen, informatie over persoonlijk vermogen, burgerlijke staat, fiscaal identificatienummer (d.w.z. Burgerservicenummer), gegevens uit identificatiedocumenten, logingegevens, klantnummer enz.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken we de gegevens?

a) nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, onder b), AVG):

Wij verwerken persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG) om onze diensten te verlenen onder het contract voor een spaarproduct en andere relevante vereiste activiteiten. Precontractuele informatie die u verstrekt als onderdeel van het registratieproces valt hier ook onder.

b) voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, onder c), AVG):

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om aan verschillende wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving, enz.

c) In het kader van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG):

Indien u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, verwerken wij de gegevens in overeenstemming met de doeleinden en in de mate zoals vastgelegd in de toestemmingsverklaring. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken.

d) Ter bescherming van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG):

Het is mogelijk, als gevolg van een belangenafweging ten gunste van Raisin of derden, Raisin of een derde gegevens verwerkt na de feitelijke uitvoering van de overeenkomst ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van Raisin of derden. Dergelijke verwerking is:

 • Testen en optimaliseren van requirements analyse en directe klantbenadering.
 • Maatregelen om het bedrijf te leiden, de dienstverlening te verbeteren en klanten terug te winnen.
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit soort gebruik van uw persoonsgegevens volgens art. 21 AVG.

4. Wie ontvangt mijn persoonlijke gegevens?

a) Binnen Raisin verwerken die afdelingen en medewerkers uw persoonsgegevens, die de gegevens nodig hebben om aan de contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen of rechtmatige belangen te voldoen.

b) Bovendien verwerken door ons gecontracteerde gegevensverwerkers (bijv. externe IT-dienstverleners) en (eventuele) distributiepartners uw persoonsgegevens als zij deze nodig hebben om hun respectieve diensten uit te voeren. Alle dataverwerkers en distributiepartners hebben een contractuele verplichting om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te verwerken in het kader van hun dienstverlening aan ons.

c) Op grond van de nakoming van wettelijke verplichtingen kan Raisin onder bepaalde omstandigheden worden verplicht gegevens aan openbare organen en instellingen door te geven.

d) Andere personen kunnen uw gegevens ontvangen indien u hebt ingestemd met de overdracht van gegevens aan deze personen.

5. Geeft Raisin mijn gegevens door aan een derde land of een internationale organisatie?

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie. In ieder geval vindt een dergelijke overdracht alleen plaats als onderdeel van een overeenkomst voor gegevensverwerking, een uitdrukkelijke toestemming van u of op basis van een wettelijke verplichting en rekening houdend met wettelijke beperkingen.

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

a) Raisin slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan absoluut noodzakelijk is. Om de overeenkomst na te komen, slaan wij de gegevens op voor de duur van de gehele klantrelatie.

b) Op basis van wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen kan Raisin gegevens opslaan die verder gaan dan de klantrelatie. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch, HGB) en het Duitse belastingwetboek (Abgabenordnung, AO). We houden rekening met de verjaringsstatuten met betrekking tot opslag. Het Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) voorziet in een algemene verjaringstermijn van 3 jaar en in sommige gevallen zelfs 30 jaar.

7. Welke privacyrechten heb ik?

a) Recht op informatie (art. 15 AVG):

Uw recht op informatie houdt in dat u bij Raisin kunt navragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Is dit het geval, dan heeft u recht op informatie over deze gegevens en op verdere informatie over hoe wij deze gegevens verwerken.

b) Recht op correctie (art. 16 AVG):

Indien uw gegevens niet (meer) juist zijn, heeft u het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens door ons te laten uitvoeren.

c) Recht om gegevens te wissen (art. 17 AVG):

U hebt het recht om een onmiddellijke verwijdering van uw gegevens door ons te eisen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De bewaring van de persoonsgegevens is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U hebt uw toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn zonder geldige reden verwerkt.
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

d) Recht om verwerking te beperken (art. 18 AVG):

Het recht om de verwerking te beperken houdt in dat u een beperkte gegevensverwerking kunt eisen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Raisin heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar heeft deze wel nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de verificatie of de legitieme gronden van Raisin voorrang hebben boven die van de betrokkene loopt nog.

e) Recht van verzet (art. 21 AVG):

Als de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van een legitiem belang of het algemeen belang, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Gedetailleerde informatie over uw recht op bezwaar vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

f) Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 AVG):

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt in een draagbaar formaat te ontvangen en u vraagt ons deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

g) Recht om een klacht in te dienen:

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens verwerken in strijd met de nationale of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen om samen een oplossing te vinden. Bovendien hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij de respectieve toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

h) Intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking:

Een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde zonder enige vorm van vereisten worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de verklaringen van toestemming die ons vóór de toepassing van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, zijn verstrekt. Wij willen erop wijzen dat herroeping alleen van toepassing is op toekomstige verplichtingen.

8. Moet ik persoonlijke gegevens verstrekken?

a) In het kader van de klantrelatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de klantrelatie. Ook moet u ons voorzien van persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

b) Indien u het niet eens bent met het verstrekken van deze vereiste persoonsgegevens, zijn wij niet in staat een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.

9. Maakt Raisin gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)?

Raisin maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG als onderdeel van de zakelijke relatie. Raisin verwerkt uw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd om bepaalde persoonlijke aspecten te kunnen evalueren (profilering) en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om u gericht te informeren over producten, maken wij gebruik van evaluatietools waarmee wij op afroep kunnen communiceren en adverteren.

10. Hoe kunnen we deze klantinformatie over gegevensbescherming veranderen?

Indien nodig kunnen we deze informatie over gegevensbescherming aanpassen. De laatste versie van deze informatie kunt u te allen tijde vinden op ons internetplatform www.raisin.nl/privacybeleid.

Artikel 21 AVG (GDPR). Recht op bezwaar

1. Individueel recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege bijzondere persoonlijk omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f). Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

2. Recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

3. Uw bezwaar kan gericht worden aan:

Telefoon: 085 064 4479

E-mailadres: privacy@raisin.nl

Informatie met betrekking tot geldoverboekingen

Voor internationale overboekingen maakt Raisin Bank gebruik van de ‘Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ (SWIFT) met hoofdzetel in België, de enige wereldwijd actieve betalingsinformatiedienst, om de gegevens die in transacties naar partnerbanken zijn opgenomen over te dragen. Om redenen van systeemveiligheid slaat SWIFT transactiegegevens tijdelijk op in haar datacenters in Nederland en de Verenigde Staten.

Gebruik van de communicatiedienstverlener “Exponea” - Gegevensverwerking

Website personalisatie

Door het activeren van cookies in uw browser, bevestigt u dat Raisin de volgende gegevens kan verwerken met het oog op het personaliseren van de website, het optimaliseren van de browser-ervaring, het analyseren van uw gedrag op de website en het tonen van relevante advertenties: (IP) adres, achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoeken inclusief URL, zoektermen, informatie over wat u hebt bekeken of gezocht op onze website, reactietijden van de website, download fouten, duur van uw bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie op de website (bijv. scrolls, clicks en mouseovers) en methoden die worden gebruikt om de website te verlaten, gebruikersactiviteiten, surfen op websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking van cookies is ons legitiem belang volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder de rubriek “Cookies en meting van bezoekers”.

Direct marketing (niet-klanten)

Raisin verwerkt de persoonlijke gegevens van personen die zich hebben aangemeld om gepersonaliseerde (gerichte) nieuwsbrieven te ontvangen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Raisin verwerkt deze gegevens als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, kunnen bestaan uit: e-mailadres, geslacht, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoeken, waaronder de URL, zoektermen, informatie over wat u hebt bekeken of gezocht op onze website, reactietijden van de website, download fouten, duur van uw bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie op de website (bijvoorbeeld scrolls, clicks en mouseovers) en methoden die worden gebruikt om de website te verlaten, gebruikersactiviteiten, het surfen op websites.

Direct marketing (Raisin-klanten)

Raisin verwerkt persoonlijke gegevens met het oog op gerichte e-mailmarketing voor bestaande klanten. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt kunnen zijn: e-mailadres, geslacht, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoeken inclusief de URL, zoektermen, informatie over wat u hebt bekeken of gezocht op onze website, reactietijden van de website, download fouten, duur van uw bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie op de website (bijv. scrolls, clicks en mouseovers) en methoden die worden gebruikt voor het verlaten van de website, gebruikersactiviteiten, het surfen op websites. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Raisin verwerkt deze gegevens als de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG. U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking in te trekken.

Contractverwerking

Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van het Exponea platform. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten: (IP) adres, achternaam, voornaam, geslacht, e-mailadres, inloggegevens, tijdzone-instelling, besturingssysteem en platform, informatie over uw bezoeken, inclusief de URL, zoektermen, informatie over wat u hebt bekeken of gezocht op onze website, reactietijden van de website, download fouten, duur van uw bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie op de website (bv. scrolls, clicks en mouseovers) en methoden die worden gebruikt om de website te verlaten, gebruikersactiviteiten, surfen op websites. Exponea verwerkt deze gegevens als een verwerker in de zin van artikel 4, lid 8, van de AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons rechtmatig belang volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Profiling

Exponea analyseert de persoonlijke gegevens van de bezoekers (en klanten) van de Raisin-website om individuele profielen aan te maken in het kader van de dienstverlening. Deze profielen worden gebruikt om toekomstige interesses te voorspellen en om gerichte (online) reclame te tonen. Het doel is om de bezoekers van onze website te voorzien van aanbiedingen die zij relevant en interessant vinden. De profiling is gebaseerd op het (surf)gedrag van de bezoekers van de website. Raisin neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking alleen die juridische gevolgen hebben voor onze website bezoekers (en klanten) of die een aanzienlijk negatief effect op hen hebben. Wij voeren profiling uit met als enig doel de bezoekers van onze website te voorzien van aantrekkelijkere aanbiedingen voor de aankoop van goederen en/of diensten en de inhoud van websites aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers van de website. In het kader van profiling verwerken wij geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, van de AVG.

Pushmeldingen

De app maakt gebruik van Exponea om berichten te versturen naar gebruikers van de app. Om dit te doen, stuurt de App een vooraf gegenereerde anonieme apparaat-ID (token) naar Exponea, zodat we de gebruikers van de App kunnen identificeren en aanspreken met de inhoud van het bericht. Informatie over de werking van cloud messaging vindt u hier: https://docs.exponea.com/docs/mobile-push-notificationsInformatie over onze website

Externe links

Links naar externe webpagina’s worden op onze website alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Als het niet duidelijk herkenbaar is, zullen we expliciet aangeven wanneer dergelijke links leiden naar externe websites. Raisin is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de vormgeving van websites van derden en kan niet instaan voor de juistheid, feitelijkheid of rechtmatigheid ervan. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites.

Statistieken en trackingservices

Hieronder vindt u een toelichting op de statistieken en trackingservices die op deze website worden gebruikt. Al deze diensten maken gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw websitegebruik mogelijk maken, evenals vergelijkbare technologieën (bijv. opslag van gegevens in het lokale geheugen van uw eindapparaat, zogenaamde lokale opslagtechnologie of het pixeltellers, die dienen om informatie over specifieke gebruikers of gebruiksprocessen (tijdelijk) op te slaan.

U kunt het opslaan van cookies op uw eindapparaat te allen tijde voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Wij willen er echter op wijzen dat dit ertoe kan leiden dat niet alle functies van deze website onbeperkt kunnen worden gebruikt.

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt: zogenaamde Sessie-cookies bevatten een identificatie in de vorm van een zogenaamde sessie-ID en worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Met behulp van de sessie-ID kunnen verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie worden toegewezen, waardoor verschillende functies, zoals de aanmeldingsfunctie, mogelijk zijn. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies echter ook te allen tijde vroegtijdig verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Deze cookies stellen ons in staat om uw eindapparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar de website.

Technisch noodzakelijke cookies

Het belangrijkste doel van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van onze diensten technisch mogelijk te maken. In dit verband is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Een deactivering van de technisch vereiste cookies wordt niet aangeboden.

Wij gebruiken met name technisch noodzakelijke cookies

 • voor inlogauthenticatie (bijvoorbeeld bij het inloggen op de Raisin-account);
 • voor load balancing;
 • om formuliergegevens of uw instellingen op te slaan in verband met onze cookie-banner;
 • om vast te leggen welk partneraanbod u naar onze website heeft geleid en, indien van toepassing, om u de daar vermelde speciale partnervoorwaarden aan te kunnen bieden;
 • om aan te geven dat u informatie heeft gezien die op onze site is geplaatst – zodat deze de volgende keer dat u de site bezoekt niet meer wordt weergegeven.

Analyse cookies

Andere cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren voor statistische doeleinden. Ze vertellen ons bijvoorbeeld welke inhoud op onze website bijzonder relevant is en welk type eindapparatuur is gebruikt om de website te bezoeken. Dit stelt ons in staat om ons aanbod interessanter en, indien nodig, gebruiksvriendelijker te maken voor onze gebruikers. De informatie over de gebruikte browsers en eindapparaten stelt ons in staat om het pagina-ontwerp aan te passen aan de belangrijkste browsertypes. We gebruiken deze analysecookies alleen als u akkoord gaat met dit gebruik via onze cookiebanner. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in verband met de analysecookies is uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en de bijbehorende selectie daar te wijzigen.

Marketing cookies

We gebruiken ook cookies voor reclamedoeleinden wanneer we technieken gebruiken om reclame voor onze Raisin producten weer te geven op andere pagina’s van onze partnernetwerken nadat u onze website al hebt bezocht (zogenaamde re-targeting). In andere gevallen gebruiken we ook cookies om de effectiviteit van onze campagnes te meten of om de diensten van onze reclamepartners te volgen en te factureren, bijvoorbeeld als u voor het eerst kennis heeft genomen van onze producten via een bericht op een site van een derde partij. In deze gevallen ontvangen onze zogenaamde affiliate partners een vergoeding voor een succesvolle bemiddeling of verzending.

We gebruiken deze marketing cookies alleen als u akkoord gaat met dit gebruik via onze cookie-banner. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking in verband met de marketing cookies is uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door de cookie-instellingen op te roepen en de bijbehorende selectie daar te wijzigen.

Hieronder worden de gebruikte diensten en hun analyse- en marketingcookies uitgelegd:

Bing Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van Bing Universal Event Tracking (een dienst van Microsoft Inc., one Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten). Deze dienst maakt het ons mogelijk om de activiteiten van de gebruikers van onze website bij te houden, indien deze via een weergave van Bing advertenties naar onze website werden doorgestuurd. In dit geval wordt er een cookie op uw computer opgeslagen. Op onze website is een zogenaamde Bing Universal event tracking tag ingesteld. Dit is een code die, in combinatie met de cookie die op uw computer wordt opgeslagen, geanonimiseerde gegevens (zoals het activiteitstype en de activiteitscategorie) over uw gebruik van de site opslaat. Deze gegevens worden overgebracht naar een Microsoft Inc. server in de Verenigde Staten en worden daar maximaal 180 dagen opgeslagen. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Microsoft op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen deelname aan de tracking met ingang voor de toekomst onder deze link.

Crazy Egg

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Crazy Egg van Crazy Egg Inc. om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Met behulp van de technologie van Crazy Egg wordt bezoekersinformatie verzameld en naar de server van Crazy Egg gestuurd. Met behulp van cookies stelt de technologie ons in staat om de activiteiten van gebruikers bij een bezoek aan onze website te bepalen, analyseren en visualiseren. In dit proces worden echter geen persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen of telefoonnummers, opgeslagen door Crazy Egg en de verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Crazy Egg op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het verzamelen en opslaan van gegevens door Crazy Egg door uw browserinstellingen aan te passen. Klik op deze link voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Facebook Remarketing

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde Facebook-pixel van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten). Wanneer u onze website bezoekt, wordt de Facebook-pixel gebruikt om een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand te brengen. Facebook krijgt dan de informatie dat u deze pagina met uw IP-adres hebt bezocht. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. De op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt voor de weergave van Facebook-advertenties of voor het tracken van functies. Raadpleeg de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van de over u door Facebook verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Als u geen gegevens wilt laten verzamelen, kunt u dit hier uitschakelen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalysedienst die wordt geleverd door Google, Inc. “(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe klanten deze site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt te allen tijde het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor toepasselijke instellingen te kiezen. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google (cookies en IP-adres) kunt u voorkomen door de hier beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics-tracking op deze website door op deze link te klikken.

Google AdWords

Adwords conversion tracking is een analyseservice van Google Inc. die de gegevens van het Google AdWords Network koppelt aan de activiteit die plaatsvindt op Raisin’s website om conversiestatistieken te genereren. Cookies en gebruiksgegevens worden verzameld. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, dient u het opslaan van cookies uit te schakelen in de toepasselijke instellingen van uw browser.

Google Adwords remarketing

AdWords Remarketing is een remarketing- en (web)gedrag targeting-service van Google Inc. die de activiteit op onze website koppelt aan het AdWords Network en de DoubleClick-cookie om op interesses gebaseerde aanbevelingen weer te geven. Cookies en gebruiksgegevens worden verzameld. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Als u geen op aanbevelingen op basis van uw interesses wilt ontvangen, schakelt u het opslaan van cookies uit in de toepasselijke instellingen van uw browser.

Hotjar

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken wij de software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyon range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Met Hotjar kunnen we het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, scrollen etc.) op onze internetpagina’s meten en evalueren. Om gegevens te verzamelen, gebruikt Hotjar cookies op de apparaten van gebruikers en kan gegevens van gebruikers zoals browserinformatie, besturingssysteem, tijd op de site, enz. opslaan. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar vindt u hier.

HubSpot

Onze website maakt gebruik van een analysedienst van HubSpot, Inc. 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA. HubSpot verzamelt informatie over het gebruik van onze website door middel van cookies. De cookies houden onder andere bij : het domein, IP-adres, eerste tijdstempel, laatste tijdstempel, laatste tijdstempel, huidige tijdstempel, viewCount, sessienummer, sessie start tijdstempel. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u die door HubSpot zijn verzameld zoals hierboven beschreven (wijze en doeleinden).

Intercom

Voor een directe interactie met de bezoekers van onze internetsite via chat gebruiken we een communicatietool van de provider Intercom R&D, Stephens Court, 18-21 Saint Stephens Green, Dublin 2, Ierland. Bij het gebruik van de chatfunctie op onze internetsite worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker automatisch opgenomen of doorgestuurd naar Intercom. Als de bezoeker zijn e-mailadres achterlaat, wordt dit opgeslagen via Intercom en kan het worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Intercom. Het privacybeleid van intercom kan hier worden bekeken.

LinkedIn website retargeting

LinkedIn website retargeting is een remarketing- en (web)gedrag targeting-service van LinkedIn Corporation die de activiteit op onze website koppelt aan het LinkedIn netwerk om op interesses gebaseerde aanbevelingen weer te geven. Deze website maakt hiervoor gebruik van de zogenaamde LinkedIn insight tag. Deze tag plaatst een cookie in de webbrowser van de bezoekers van onze website. We ontvangen ook geaggregeerde en anonieme rapporten van LinkedIn over advertentieactiviteiten en informatie over uw interactie met onze site. Met de LinkedIn insight tag kunt u metagegevens verzamelen zoals IP-adres, tijdstempel en gebeurtenissen (zoals bezochte pagina). Alle gegevens worden versleuteld. De LinkedIn browsercookie wordt in uw browser opgeslagen totdat de cookie wordt verwijderd of verloopt (de cookie heeft een geldigheidsperiode van zes maanden vanaf het moment dat de browser van de gebruiker de Insight-tag voor het laatst heeft geladen). Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. U kunt zich afmelden voor de analyse van uw gebruiksgedrag via LinkedIn en het weergeven van op interesses gebaseerde aanbevelingen. Klik hiervoor op het selectievakje “LinkedIn weigeren” (voor LinkedIn-leden) of “LinkedIn weigeren” (voor andere gebruikers) op deze link.

Google Firebase

In de app gebruiken we Firebase (https://www.firebase.com/), een framework van Google’s dochteronderneming Firebase, gevestigd in San Francisco (CA), VS, waarmee we de volgende real-time functies in de app volgen en beheren:

Volgen van gebruikersgedrag via Google Analytics (zie hieronder in paragraaf 2) voor Firebase

Inzicht in app-crashes en hun oorzaken via Firebase Crashlytics (zie hieronder in paragraaf 3)

Push-meldingen via Firebase Cloud Messaging (zie hieronder in paragraaf 4)

Alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gebruikersgegevens worden naar Firebase (Google) gestuurd voor alle genoemde Firebase-diensten. Het privacybeleid van Firebase is te vinden op https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

De App maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics, die uw gebruik van de App volgt via cookies of een vergelijkbare technologie. De informatie die door uw cookie of een vergelijkbare technologie wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Aangezien wij de IP-anonimisering in de App hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort, maar alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv. bij technische storingen van servers binnen de EU) volledig naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Wij gebruiken de door Google opgestelde informatie om uw gebruik van de App te evalueren en om de optimalisatie en verdere ontwikkeling van de App te vergemakkelijken.

We gebruiken Firebase Crashlytics om crashes van de App op te sporen en in de toekomst te voorkomen. In het geval van een crash wordt er automatisch een crash-rapport gegenereerd dat het gebruikte type apparaat, het besturingssysteem, uw laatste activiteiten in de App en uw geolocatie in pseudonieme vorm bevat en naar Google wordt gestuurd. Informatie over de werking van Crashlytics vindt u hier: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

De wettelijke basis voor het gebruik van Firebase is ons legitiem belang om de stabiliteit van de app te behouden en de functionaliteit ervan te meten, Art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Als u niet wilt dat de in dit onderdeel genoemde categorieën gegevens worden verzameld en verwerkt, kunt u de app niet gebruiken.

Snowplow

Onze website maakt gebruik van de analyseservice Snowplow van Snowplow Analytics Ltd., London EC2A 4RQ, UK. Snowplow verzamelt informatie over het gebruik van onze website door gebruik te maken van een tracking pixel en cookies. Het verzamelen en verwerken van gegevens vindt te allen tijde plaats zonder verwijzing naar personen. Er worden met name geen volledige IP-adressen opgeslagen. Als u niet wilt dat wij dergelijke gegevens verzamelen, schakel dan (i) het opslaan van cookies uit in de juiste instelling van uw browser bij gebruik van onze website en (ii) gebruik onze app niet (meer).

Intermediair

Wanneer u onze website bezoekt via bepaalde intermediaire partners waarmee wij samenwerken, worden cookies geplaatst door deze bemiddelende partners. De cookies blijven opgeslagen na uw huidige bezoek aan onze website. Er worden echter geen persoonsgegevens verzameld, maar alleen anonieme identificatienummers met het oog op de toewijzing van de referentie aan de respectieve bemiddelende partner.

De plaatsing van cookies voorkomen

Als u geen gegevens van cookies wilt laten verzamelen, schakelt u de opslag van cookies uit in de daarvoor toepasselijke instellingen van uw browser. U kunt daar ook bestaande cookies verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.Onze beveiligingstechnologie

De pagina’s waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen zijn met 128-bit versleuteld en gecertificeerd door instellingen die zijn goedgekeurd voor internationale geaccrediteerde versleutelingscertificering.

Voor het Online Banking systeem van Raisin Bank werden bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen (bv. het gebruik van een PIN/TAN-wachtwoord). Onbevoegde toegang wordt voorkomen door een firewallsysteem.

Zie Veiligheid voor meer informatie.