Algemene Voorwaarden - Raisin GmbH

Inleiding

Het Raisin Platform

Raisin GmbH (hierna: “Raisin“) biedt geïnteresseerde particulieren de mogelijkheid zich te registreren op en deel te nemen aan het internetplatform (hierna: “Platform“) voor depositoproducten op www.raisin.nl (hierna: “Raisin-product“). Het platform biedt particulieren toegang tot spaarproducten (bijvoorbeeld termijndeposito’s of vrij opneembare spaarrekeningen) van ondernemingen uit de Europese Economische Ruimte (EER) die over een passende vergunning beschikken (hierna “Partnerbank” of “Partnerbanken” genoemd). Raisin beschrijft op het Platform aanbiedingen van Partnerbanken voor spaarproducten en levert technische diensten in verband met het afsluiten van een spaarproduct tussen de Klant en de Partnerbank. Raisin bezit een vergunning als financieel dienstverlener in Nederland overeenkomstig artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Raisin is geen kredietinstelling, aanvaardt geen deposito’s en is geen lid van een wettelijk depositogarantiestelsel, noch een ander depositoverzekeringssysteem.

Samenwerking met Keytrade Bank

Raisin werkt samen met Keytrade Bank, het Belgische bijkantoor van Arkéa Direct Bank S.A. (Frankrijk), een kredietinstelling met volledige vergunning naar Frans recht, die de betaalrekening van de Klant aanhoudt (hierna “de Raisin-rekening“). De Raisin-rekening dient als transactierekening voor betalingsopdrachten tussen een referentierekening (doorgaans de lopende rekening van de Klant) en rekeningen van de Partnerbanken. Raisin en Keytrade Bank ondersteunen de Klant bij het afsluiten van de overeenkomst en bij de communicatie met de respectievelijke Partnerbanken.

Na registratie en opening van de Raisin-rekening (inclusief identificatie) krijgt de klant toegang tot het Platform en het internetbankiersysteem. Keytrade Bank zal het bevestigde inlegbedrag overmaken naar het deposito/spaarrekening van de Klant bij de Partnerbank of, afhankelijk van de Partnerbank, naar een andere rekening bij de Partnerbank. In het internetbankiersysteem kan de Klant – onder de specifieke voorwaarden van elk spaarproduct – een verlenging, een vervroegde beëindiging en andere transacties in verband met het aanbod opdragen en berichten van de Partnerbank ontvangen (bv. rekeningafschriften).

In het elektronische postvak (hierna: “Postvak“) van het internetbankiersysteem vindt elke Klant zijn individuele documenten en berichten van Raisin, Keytrade Bank en de Partnerbanken (bv. contracten of rekeningafschriften). Bovendien kan de klant hulp krijgen van Nederlandse klantenservice.

Om het Raisin-product ten volle te kunnen benutten, zal de klant de volgende overeenkomsten sluiten:

 • Platformovereenkomst (“de Overeenkomst”) met Raisin
 • Betaalrekeningovereenkomst met Keytrade Bank betreffende de opening en de terbeschikkingstelling van de gratis Raisin-rekening
 • Spaarproduct-overeenkomst met een Partnerbank.

Precontractuele informatie – Raisin GmbH

1. Naam en adres

Raisin GmbH (hierna te noemen: “Raisin”), Immanuelkirchstraße 14a, 10405 Berlijn, Duitsland
Internetdomein: www.raisin.nl; Telefoon: 020 715 9296; E-mail: klantenservice@raisin.nl.

2. Financiële dienstenregister

Raisin GmbH is geregistreerd in het register financiële dienstverleners bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer: 12045380. Raisin bezit een vergunning voor bemiddelen in spaarrekeningen en betaalrekeningen als bedoeld in artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht.

3. Inschrijving handelsregister

Rechtbank Berlin-Charlottenburg HRB 146726 B

4. Wettelijke vertegenwoordigers

Algemeen directeuren: Dr. Frank Freund, Dr. Tamaz Georgadze, Michael Stephan

5. Belangrijkste doelstelling van Raisin

De exploitatie van een internetplatform voor spaarproducten (bv. termijndeposito’s of vrij opneembare spaarrekeningen).

6. Toezichthoudende Instanties

Raisin bezit een vergunning als financieel dienstverlener in Nederland overeenkomstig artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Raisin is geen kredietinstelling, aanvaardt geen deposito’s en is geen lid van een wettelijk depositogarantiestelsel, noch een ander depositoverzekeringssysteem.

7. Aard en essentiële kenmerken van de financiële diensten

Het onderwerp van de Overeenkomst is het aanbieden van de diensten op het Platform aan de Klant door Raisin en daarmee de mogelijkheid voor de Klant om spaarproducten (bijv. termijndeposito’s of vrij opneembare spaarrekeningen) af te nemen die worden aangeboden door bevoegde instellingen (“Partnerbanken“) die het Platform gebruiken, zoals banken uit de Europese Economische Ruimte (EER). Bovendien verleent Raisin technische diensten met betrekking tot het sluiten van het contract tussen de Klanten en de Partnerbanken. De klant moet een transactierekening (“Raisin-rekening“) openen bij Keytrade Bank (“KTB“) om toegang te krijgen tot de spaarproducten van en betalingen te doen aan de Partnerbanken.

8. Sluiten van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Klant en Raisin wordt geacht online te zijn gesloten na succesvolle voltooiing van de registratie op het Platform of via een distributiepartnersysteem.

9. Totale kosten van de financiële diensten

De diensten van Raisin aan de klant in het kader van de bemiddeling van depositoproducten zijn over het algemeen kosteloos. Verdere informatie wordt verstrekt in het deel “Tarievenschema voor het Raisin-product – Keytrade Bank”.

10. Informatie over belasting

De klant moet in de regel belasting betalen op rente die door de Partnerbanken wordt betaald voor deposito’s. Klanten moeten voor eventuele vragen contact opnemen met de bevoegde belastingautoriteiten of een belastingadviseur.

11. Risico-informatie

Spaarproducten zoals die worden aangeboden door de Partnerbanken zijn de veiligste en gemakkelijkste bankproducten. Risico’s met betrekking tot de deposito’s worden beschreven in het respectieve productinformatieblad en de algemene voorwaarden.

12. Beperkingen van de geldigheidsduur van de verstrekte informatie

(a) In principe is alle informatie die aan de klant wordt verstrekt voor onbepaalde tijd van toepassing. Amendementen, wijzigingen en andere aanpassingen zijn toegestaan in het kader van de algemene voorwaarden.
(b) De nieuwste lijst met tarieven en diensten is beschikbaar op het internetplatform waar de klant ze kan bekijken, downloaden, opslaan en afdrukken.

13. Regelingen voor betaling en prestaties

Aangezien de diensten van Raisin met betrekking tot spaarproducten over het algemeen gratis zijn, zijn er geen regelingen voor betalingen en prestaties. Verdere informatie wordt gegeven in het deel “Tarievenlijst voor het Raisin-product – Keytrade Bank”.

14. Minimumduur van de Overeenkomst en contractueel recht op vroegtijdige beëindiging

(a) Het contract heeft een onbepaalde looptijd. Het kan door de klant of door Raisin worden beëindigd met een opzegtermijn van twee weken tot het einde van elke maand.
(b) Als de klant depositocontracten met een partnerbank is aangegaan, wordt de beëindiging van kracht wanneer alle deposito’s zijn teruggestort op de Raisin-rekening van de klant, hetgeen in het geval van termijndeposito’s doorgaans op de normale vervaldatum van de deposito is.
(c) Het recht van opzegging om goede redenen blijft ongewijzigd.
(d) Om van kracht te gaan, moet elke beëindiging van deze Overeenkomst schriftelijk worden meegedeeld (bijvoorbeeld via e-mail of brief).

15. Extra kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand

Er zijn geen extra communicatiekosten anders dan de kosten die worden aangerekend door de communicatieprovider van de klant.

16. Recht van ontbinding

De periode voor het recht van ontbinding van de klant begint bij het sluiten van deze Overeenkomst. De instructies over het recht van ontbinding vindt u aan het einde van dit onderdeel.

17. Toepasselijk recht

De zakelijke relatie tussen de klant en Raisin wordt geregeld door het Duitse recht, met uitzondering van de bepalingen inzake verwijzing op grond van het internationaal privaatrecht/conflict van wetten. Als de klant een handelaar is en de zakelijke relatie in kwestie toe te schrijven is aan het voeren van dergelijke zaken of als de klant geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of een andere EU-lidstaat, is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen de hoofdzetel van Raisin.

17. Contracttaal

De relevante taal voor communicatie tussen de klant en Raisin tijdens de zakelijke relatie is Engels. De Algemene Voorwaarden worden aangeboden in het Engels en het Nederlands. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is een vertaling van de Engelse originele versie. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse tekst, heeft de Engelse versie voorrang.

 

INSTRUCTIE RECHT VAN ONTBINDING

Recht van ontbinding

U kunt uw instemming met de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door middel van een uitdrukkelijke kennisgeving. De termijn voor ontbinding vangt aan na ontvangst van deze instructie op een duurzame drager, maar niet vóór het sluiten van een Overeenkomst, en niet voor wij hebben voldaan aan onze informatieplicht uit hoofde van Artikel 246b Paragraaf 2 Lid 1 juncto Artikel 246b Paragraaf 1 Lid 1 en 2 EGBGB (Inleidend Recht tot het Duitse Burgerlijk Wetboek). Om aan de ontbindingstermijn te voldoen, volstaat het om de kennisgeving tijdig te verzenden, mits een dergelijke kennisgeving op een duurzame drager (bv. brief, e-mail) wordt verstrekt. De intrekking dient te worden gericht aan:

Per post:
Raisin GmbH
Postbus 13 01 51
13601 Berlijn
Duitsland

Of per e-mail:
E-mail: klantenservice@raisin.nl

Gevolgen van ontbinding

In het geval van een effectieve ontbinding moeten de wederzijds ontvangen voordelen worden geretourneerd. U bent verplicht om een vergoeding van gelijke waarde te betalen voor de tot de ontbinding ontvangen diensten, als u hier al vóór de contractuele verklaring van op de hoogte bent geweest en u expliciet hebt aanvaard dat wij onze diensten beginnen te verlenen vóór het einde van de ontbindingstermijn. Als er een verplichting bestaat om een vergoeding te betalen voor de ontvangen diensten, kan het zijn dat u zich moet houden aan de contractuele betalingsverplichting gedurende de periode tot de opname. Uw recht van ontbinding vervalt voortijdig indien de overeenkomst, met uw uitdrukkelijke toestemming, door beide partijen volledig is uitgevoerd voordat u gebruik maakt van uw recht van ontbinding. Bedragen die moeten worden terugbetaald, moeten uiterlijk binnen 30 dagen na verzenden van uw kennisgeving van ontbinding worden overgemaakt.

Bijzondere aantekeningen

In geval van terugtrekking uit dit contract bent u niet gebonden aan een extra verkoopcontract op afstand indien een dergelijk aanvullend contract een dienst betreft die wordt geleverd door ons of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen ons en de derde partij.

EINDE VAN DE HERROEPINGSINSTRUCTIE

Algemene Voorwaarden – Raisin GmbH

1. Kader

Deze Algemene Voorwaarden (“AV“) zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie tussen de klant en Raisin. De aanbieding van Raisin onder deze AV is alleen bestemd voor meerderjarige particuliere klanten (natuurlijke personen) met vaste verblijfplaats in Nederland. Volgens de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), worden Amerikaanse burgers en houders van een US Green Card uitgesloten van het aanbod.

2. Onderwerp en doel van de Overeenkomst

(a) In overeenstemming met deze Voorwaarden wordt een platformovereenkomst gesloten tussen Raisin en de Klant (“de Overeenkomst“)

(b) Onderwerp van de Overeenkomst is de terbeschikkingstelling door Raisin van het internetplatform (“Platform“) aan de klant en daarmee de mogelijkheid voor de klant om spaarproducten (bijvoorbeeld termijndeposito’s of vrij opneembare spaarrekeningen) af te nemen die worden aangeboden door bevoegde instellingen (“Partnerbanken“) zoals banken uit de Europese Economische Ruimte (EER) die van het Platform gebruik maken. Door potentiële Partnerbanken op het Platform te tonen, stelt Raisin de klant in staat om zelfstandig contracten af te sluiten met de betreffende Partnerbanken. Verder biedt Raisin input-omgevingen in het Nederlands, waardoor klanten de technische mogelijkheid hebben om de afgenomen spaarproducten aan te vragen en te beheren. Kenmerkend voor het Platform is de technische mogelijkheid die de klant wordt geboden om, nadat hij voor het eerst met succes een contract voor een spaarproduct heeft afgesloten, verdere spaarproducten aan te vragen zonder dat hij zijn persoonsgegevens herhaaldelijk hoeft in te voeren, documenten hoeft in te dienen of identificatieprocedures hoeft te doorlopen.

(c) Raisin geeft geen advies of aanbeveling aan de klant over het type of de geschiktheid van spaarproducten. Het aanbod is uitsluitend bestemd voor ervaren en geïnformeerde klanten die zelfstandig en autonoom hun beleggings- / spaarbeslissingen nemen. Het contract voor een spaarproduct wordt rechtstreeks tussen de klant en de Partnerbank gesloten. Raisin geeft de huidige status van de Raisin-rekening van de klant aan, evenals de status van de deposito’s en spaarrekeningen van de klant. Voor zover Raisin informatiemateriaal verstrekt van derden met betrekking tot specifieke landen, banken of spaarproducten, houdt dit geen beleggingsadvies, aanbeveling of andere evaluatie van Raisin in. Het informatiemateriaal dient slechts om de onafhankelijke beleggings- / spaarbeslissingvan de klant te vergemakkelijken. Raisin staat niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie die door derden wordt verstrekt.

(d) Raisin verstrekt geen juridisch of fiscaal advies. Raisin is niet verantwoordelijk voor de juiste belastingaangifte of -aanslag van rente- of valutawinsten.

(e) Bepaalde delen van het platform die door Keytrade Bank ter beschikking worden gesteld en die dienovereenkomstig ge(ken)merkt zijn (in het bijzonder in de beveiligde omgeving, het zogenaamde Online Banking systeem) vallen niet onder deze Overeenkomst.

(f) Raisin is met betrekking tot het sluiten van depositocontracten geen bemiddelaarsdiensten noch een succesvolle bemiddeling verschuldigd, . Het is ter beoordeling van de Partnerbank of een overeenkomst met de klant wordt gesloten, tenzij de Partnerbank wettelijk verplicht is een overeenkomst aan te gaan. Elke Partnerbank is te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd het sluiten van een overeenkomst met de klant te weigeren. Hetzelfde geldt voor de Raisin-rekening bij Keytrade Bank. De uitvoering van de orders die de klant aan Keytrade Bank of de Partnerbank heeft gegeven (en waarop Raisin geen enkele invloed heeft), verplicht Keytrade Bank respectievelijk de Partner Bank er enkel toe om de order uit te voeren. Raisin aanvaardt geen enkele garantie met betrekking tot de uitvoering via Keytrade Bank of de Partner Bank. Keytrade Bank noch de Partnerbank zijn handelsagenten (Erfüllungsgehilfe) van Raisin.

g) Raisin bezit een vergunning als financieel dienstverlener in Nederland overeenkomstig artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Raisin is geen kredietinstelling, aanvaardt geen deposito’s en is geen lid van een wettelijk depositogarantiestelsel, noch een ander depositoverzekeringssysteem.

h) Raisin is gerechtigd het sluiten van de Overeenkomst met een klant zonder opgave van reden te weigeren.

3. Samenwerking met Keytrade Bank

(a) In het kader van het Raisin-product werkt Raisin uitsluitend samen met Keytrade Bank.

(b) De functies die Keytrade Bank vervult zijn voornamelijk (i) het openen en beheren van een online betaalrekening op kredietbasis (“Raisin-rekening“) met jaarlijkse bevestiging van het saldo; (ii) het uitvoeren van nationale en internationale betalingstransacties voor de Raisin-rekening (uitsluitend voor betalingen naar de rekeningen van Partnerbanken en transacties naar de referentierekening); (iii) het uitvoeren van het proces van klantidentificatie ten opzichte van de Partnerbank; en (iv) afhankelijk van de Partnerbank klanten bijstaan in hun communicatie met een Partnerbank (bv. elektronische of postmelding van klantorders en -documenten in het kader van het afsluiten van een deposito-overeenkomst met een Partner Bank).

(c) Bepaalde delen van het Platform die betrekking hebben op financiële diensten die dienovereenkomstig ge(ken)merkt zijn (in het bijzonder in de beveiligde (inlog)omgeving, het zogenaamde Online Banking systeem) worden door Keytrade Bank (en niet door Raisin) aangeboden.

(d) De details met betrekking tot de diensten geleverd door Keytrade Bank en met betrekking tot het contract dat moet worden afgesloten met de klant worden uiteengezet in de algemene voorwaarden van Keytrade Bank (‘Algemene Voorwaarden voor de Raisin-rekening – Keytrade Bank’).

4. Sluiten van de Overeenkomst

De Overeenkomst tussen de klant en Raisin komt tot stand na succesvolle afronding van de online registratie.

5. Toegankelijkheid

Raisin streeft naar hoge technologische standaarden. Raisin benadrukt echter dat gezien de gebruikte technologie (hard- en software) fouten die tot schade kunnen leiden niet uitgesloten kunnen worden. Raisin is met name geen blijvende toegankelijkheid van het Platform verschuldigd en garandeert dit ook niet.

6. Aansprakelijkheid

(a) Raisin aanvaardt aansprakelijkheid in gevallen van opzet of grove nalatigheid van Raisin, of van een vertegenwoordiger of agent, alsmede in gevallen van ten minste nalatig veroorzaakt letsel aan leven, lichaam of gezondheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Daarnaast aanvaardt Raisin uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het toerekenbaar schenden van wezenlijke contractuele verplichtingen en voor schade die is veroorzaakt door het niet nakomen van uitdrukkelijke waarborgen of garanties. De vordering tot schadevergoeding veroorzaakt door de toerekenbare schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de typische contractueel voorzienbare schade, voor zover geen andere van de gevallen vermeld in zin 1 van deze paragraaf (a) wordt gegeven samen met dergelijke toerekenbare schending van essentiële contractuele verplichtingen.
Naast belangrijke contractuele verplichtingen (Hauptleistungspflichten) worden onder essentiële contractuele verplichtingen ook verplichtingen verstaan, waarvan de nakoming in de eerste plaats een goede uitvoering van de Overeenkomst mogelijk maakt en waarop de klant kan vertrouwen.

(b) Raisin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de geldigheid van de contracten tussen de klant en andere contractuele partijen (Keytrade Bank en/of Partnerbanken). Raisin aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor het risico, dat klantaanvragen worden afgewezen, niet of slechts met vertraging worden afgehandeld. Raisin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van documenten, berichten of andere informatie die de contractuele partners aan de klant ter beschikking hebben gesteld.

7. Plicht van de klant om medewerking te verlenen aan Raisin

(a) Het gebruik van het Platform vereist dat de klant de beschikking heeft over de relevante technische apparatuur om toegang te krijgen tot het Platform via internet (computer, internettoegang, e-mailadres).

(b) Voor een juiste verwerking van de zakelijke transacties is het noodzakelijk dat de klant Raisin onverwijld op de hoogte stelt van naamswijzigingen, burgerlijke staat, contactgegevens, incl. adres en bankrekening. Indien een klant in de loop van de zakelijke relatie US Green Card-houder wordt, dient hij Raisin hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

c) De orders en instructies van de klant moeten een ondubbelzinnige identificatie van de economische realiteit van de transactie mogelijk maken. Indien opdrachten en instructies elektronisch, telefonisch of op enige andere wijze worden aangeleverd, dient de klant ervoor zorg te dragen dat zich geen fouten in de gegevensoverdracht, geen misverstanden, geen misbruik en geen fouten of vergissingen voordoen. Voor zover door Raisin verstrekte informatie of bevestiging afwijkt van de order of opdracht van de klant, dient hij onmiddellijk te reclameren.

8. Betaling van vergoedingen en provisie

(a) De diensten van Raisin die in het kader van het Raisin-product aan de klant worden gericht, zijn in het algemeen gratis. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Tarievenlijst voor het Raisin-product – Keytrade Bank”.

(b) Voor de dienstverlening van Raisin aan de Partnerbanken ontvangt Raisin van de desbetreffende Partnerbanken een provisie. Een deel van deze provisie wordt in het kader van de samenwerking doorgegeven aan Keytrade Bank. Deze commissiebetalingen stellen Raisin in staat om de diensten gratis aan te bieden aan de klanten en de kwaliteit ervan te verbeteren.

9. Regels voor beëindiging

(a) De looptijd van deze overeenkomst is onbeperkt. De overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging door de klant of door Raisin tot het einde van elke maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

(b) Indien de klant depositocontracten is aangegaan met een partnerbank, wordt de beëindiging van kracht wanneer alle deposito’s weer zijn overgeboekt naar de Raisin-rekening van de klant, hetgeen in het geval van termijndeposito’s doorgaans op de normale vervaldatum van de deposito is.

(c) Het recht van beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast.

(d) De levering van diensten van Raisin en Keytrade Bank vereist geldige contracten tussen de klant en respectievelijk Raisin en Keytrade Bank. Bovendien zijn respectieve releases over gegevensbescherming (Datenschutzfreigaben) voor Raisin en Keytrade Bank (zie sectie ‘Klantinformatie inzake gegevensbescherming – Raisin GmbH’) vereist. Indien een klant zijn overeenkomst met Raisin of Keytrade Bank beëindigt, of indien een klant zijn vrijgave van gegevensbescherming met betrekking tot Raisin of Keytrade Bank herroept, hebben zowel Raisin als Keytrade Bank het recht om de respectievelijke overeenkomst met de klant om goede redenen op te zeggen, zolang de klant de respectievelijke overeenkomst niet reeds heeft opgezegd.

(e) Om van kracht te worden, moet elke beëindiging van deze Overeenkomst schriftelijk worden meegedeeld (bijvoorbeeld per e-mail of brief).

10. Wijzigingen in deze AV

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd indien er sprake is van een legitiem belang van Raisin en kan derhalve worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Een legitiem belang wordt met name geacht aanwezig te zijn in gevallen waarin de rechtssituatie verandert, in gevallen waarin het hoogste rechtscollege bevoegd is, in geval van veranderende marktomstandigheden, of bij een overgang naar een andere munteenheid of soortgelijke gebeurtenissen. Alle klanten worden twee (2) maanden voor de datum waarop de gewijzigde AV van kracht worden, schriftelijk (per brief, e-mail of postbus) op de hoogte gesteld van een eventuele AV-wijziging. Zolang de klant binnen twee (2) maanden bezwaar maakt tegen de wijzigingen, blijven de AV in de vorige versie van toepassing. De T&C wordt verondersteld door de klant aanvaard te zijn in de herziene versie indien de klant geen bezwaar maakt binnen de hierboven vermelde termijn en zolang hij niet opzegt. De herziene AV worden eveneens geacht van toepassing te zijn indien de klant gebruik blijft maken van de diensten van Raisin nadat de herziene AV van kracht zijn geworden. Raisin verplicht zich de klant in het bijzonder te informeren over zijn recht van bezwaar en de gevolgen van voortzetting van het gebruik van de diensten. Deze informatie zal worden opgenomen in de kennisgeving van de wijziging in de AV aan het begin van de periode.

Klantinformatie inzake gegevensbescherming – Raisin GmbH

1. Toestemmingsverklaringen inzake gegevensbescherming

Om Raisin in staat te stellen diensten te verlenen aan de klant is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld tussen Raisin, Keytrade Bank en de Partnerbank (en, indien van toepassing, de distributiepartner en/of depothoudende bank) waarmee de klant een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten. Deze persoonsgegevens zijn onder meer: aanhef, titel, voorna(a)m(en), achternaam, straat / nummer, postcode / woonplaats, e-mailadres, mobiel nummer, afwijkend postadres, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, burgerlijke staat, beroep, beroepssector (indien van toepassing), fiscaal identificatienummer (d.w.z. Burgerservicenummer) en fiscale woonplaats, IBAN en BIC van de referentierekening, door de klant verstrekte documenten, alsook informatie over de status en het bedrag van de spaarproducten of investeringen van de klant.

1. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met de voornoemde verwerking van de voornoemde persoonsgegevens.
2. De klant gaat er tevens mee akkoord dat persoonsgegevens (stamgegevens, rekeninggegevens) aan hem verzonden mogen worden per (onversleutelde) e-mail.

De klant kan de toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk en zonder opgave van redenen voor de toekomst, zonder enige vorm van eisen, herroepen. Raisin is bovendien verplicht tot geheimhouding van deze gegevens en mag deze slechts overdragen met toestemming van de klant of indien er sprake is van een wettelijke verplichting. Verzoeken om intrekking of andere redenen in verband met gegevensbescherming moeten worden gericht aan:

Raisin GmbH, Immanuelkirchstraße 14a, 10405 Berlijn, Duitsland
E-mailadres: privacy@raisin.nl.

 

2. Klantinformatie over gegevensverwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Raisin. Raisin streeft er daarom naar om te voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften om voldoende bescherming en beveiliging van de klantgegevens te bereiken. Met dit document willen wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Raisin en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Raisin GmbH
Immanuelkirchstr. 14a
10405 Berlijn, Duitsland
Telefoon: 020 715 9296
E-mailadres: klantenservice@raisin.nl

Onze Functionaris voor de gegevensbescherming is bereikbaar op:
Raisin GmbH
Functionaris voor de gegevensbescherming
Immanuelkirchstr. 14a
10405 Berlijn, Duitsland
Telefoon: 020 715 9296
E-mailadres: privacy@raisin.nl

2. Welke gegevens worden door ons verwerkt en wat zijn de bronnen voor deze gegevens?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen in het kader van de klantrelatie. De klantrelatie begint bij het aangaan van een overeenkomst en omvat ook de voltooiing van de overeenkomst. We verwerken ook gegevens die we hebben geoorloofd hebben verkregen van openbare bronnen (bv. Handelsregister).

Persoonlijke gegevens van u die wij verwerken omvatten bijvoorbeeld:
Voornamen en achternaam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, beroepsinformatie, telefoonnummers, e-mailadres, bankrekeninginformatie, informatie over persoonlijk inkomen, informatie over persoonlijk vermogen, burgerlijke staat, fiscaal identificatienummer (d.w.z. Burgerservicenummer), gegevens uit identificatiedocumenten, logingegevens, klantnummer enz.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken we de gegevens?

a) Nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1, onder b), AVG):
Wij verwerken persoonsgegevens (art. 4 nr. 2 AVG) om onze diensten te verlenen onder het contract voor een spaarproduct en andere relevante vereiste activiteiten. Precontractuele informatie die u verstrekt als onderdeel van het registratieproces valt hier ook onder.

b) Voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6, lid 1, onder c), AVG):
Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om aan verschillende wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving, enz.

c) In het kader van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), AVG):
Indien u ons toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, verwerken wij de gegevens in overeenstemming met de doeleinden en in de mate zoals vastgelegd in de toestemmingsverklaring. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken.

d) Ter bescherming van legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG):
Het is mogelijk, als gevolg van een belangenafweging ten gunste van Raisin of derden, Raisin of een derde gegevens verwerkt na de feitelijke uitvoering van de overeenkomst ter bescherming van gerechtvaardigde belangen van Raisin of derden. Dergelijke verwerking is:

 • Testen en optimaliseren van requirements analyse en directe klantbenadering.
 • Maatregelen om het bedrijf te leiden, de dienstverlening te verbeteren en klanten terug te winnen.
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen dit soort gebruik van uw persoonsgegevens volgens art. 21 AVG.

4. Wie ontvangt mijn persoonlijke gegevens?

(a) Binnen Raisin verwerken die afdelingen en medewerkers uw persoonsgegevens, die de gegevens nodig hebben om aan de contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen of rechtmatige belangen te voldoen.

(b) Bovendien verwerken door ons gecontracteerde gegevensverwerkers (bijv. externe IT-dienstverleners) en (eventuele) distributiepartners uw persoonsgegevens als zij deze nodig hebben om hun respectieve diensten uit te voeren. Alle dataverwerkers en distributiepartners hebben een contractuele verplichting om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te verwerken in het kader van hun dienstverlening aan ons.

(c) Op grond van de nakoming van wettelijke verplichtingen kan Raisin onder bepaalde omstandigheden worden verplicht gegevens aan openbare organen en instellingen door te geven.

 1. d) Andere personen kunnen uw gegevens ontvangen indien u hebt ingestemd met de overdracht van gegevens aan deze personen.

5. Geeft Raisin mijn gegevens door aan een derde land of een internationale organisatie?

In principe worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie. In ieder geval vindt een dergelijke overdracht alleen plaats als onderdeel van een overeenkomst voor gegevensverwerking, een uitdrukkelijke toestemming van u of op basis van een wettelijke verplichting en rekening houdend met wettelijke beperkingen.

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

(a) Raisin slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan absoluut noodzakelijk is. Om de overeenkomst na te komen, slaan wij de gegevens op voor de duur van de gehele klantrelatie.

(b) Op basis van wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen kan Raisin gegevens opslaan die verder gaan dan de klantrelatie. Dit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch, HGB) en het Duitse belastingwetboek (Abgabenordnung, AO). We houden rekening met de verjaringsstatuten met betrekking tot opslag. Het Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) voorziet in een algemene verjaringstermijn van 3 jaar en in sommige gevallen zelfs 30 jaar.

7. Welke privacyrechten heb ik?

a) Recht op informatie (art. 15 AVG):
Uw recht op informatie houdt in dat u bij Raisin kunt navragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Is dit het geval, dan heeft u recht op informatie over deze gegevens en op verdere informatie over hoe wij deze gegevens verwerken.

b) Recht op correctie (art. 16 AVG):
Indien uw gegevens niet (meer) juist zijn, heeft u het recht om de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens door ons te laten uitvoeren.

c) Recht om gegevens te wissen (art. 17 AVG):
U hebt het recht om een onmiddellijke verwijdering van uw gegevens door ons te eisen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De bewaring van de persoonsgegevens is niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U hebt uw toestemming ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • Uw persoonlijke gegevens zijn zonder geldige reden verwerkt.
 • Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

d) Recht om verwerking te beperken (art. 18 AVG):

Het recht om de verwerking te beperken houdt in dat u een beperkte gegevensverwerking kunt eisen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
 • Raisin heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar heeft deze wel nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en de verificatie of de legitieme gronden van Raisin voorrang hebben boven die van de betrokkene loopt nog.

e) Recht van verzet (art. 21 AVG):
Als de gegevensverwerking plaatsvindt op grond van een legitiem belang of het algemeen belang, hebt u het recht bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Gedetailleerde informatie over uw recht op bezwaar vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

f) Recht op gegevensportabiliteit (art. 20 AVG):
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt in een draagbaar formaat te ontvangen en u vraagt ons deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

(g) Recht om een klacht in te dienen:
Indien u van mening bent dat wij uw gegevens verwerken in strijd met de nationale of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen om samen een oplossing te vinden. Bovendien hebt u het recht bezwaar aan te tekenen bij de respectieve toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

h) Intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking:
Een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde zonder enige vorm van vereisten worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de intrekking van de verklaringen van toestemming die ons vóór de toepassing van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018, zijn verstrekt. Wij willen erop wijzen dat herroeping alleen van toepassing is op toekomstige verplichtingen.

8. Moet ik persoonlijke gegevens verstrekken?

a) In het kader van de klantrelatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan en uitvoeren van de klantrelatie. Ook moet u ons voorzien van persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

(b) Indien u het niet eens bent met het verstrekken van deze vereiste persoonsgegevens, zijn wij niet in staat een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.

9. Maakt Raisin gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)?

Raisin maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG als onderdeel van de zakelijke relatie. Raisin verwerkt uw gegevens gedeeltelijk geautomatiseerd om bepaalde persoonlijke aspecten te kunnen evalueren (profilering) en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Om u gericht te informeren over producten, maken wij gebruik van evaluatietools waarmee wij op afroep kunnen communiceren en adverteren.

10. Hoe kunnen we deze klantinformatie over gegevensbescherming veranderen?

Indien nodig kunnen we deze informatie over gegevensbescherming aanpassen. De laatste versie van deze informatie kunt u te allen tijde vinden op ons internetplatform www.raisin.nl/privacybeleid.

Informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen op grond van art. 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Recht van bezwaar in individuele zaken

U heeft het recht om zich, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op basis van de art. 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en art. 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging); dit geldt ook voor profilering in de zin van art. 4, lid 4, AVG.

Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking is gericht op het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

2. Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor rechtstreekse reclame

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens om direct reclame te kunnen maken. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

3. Uw bezwaarschrift kan informeel worden ingediend.

Wij verzoeken u vriendelijk dit via telefoon of e-mail aan onze klantenservice door te geven:
Telefoon: 020 715 9296
E-mailadres: klantenservice@raisin.nl

Algemene Voorwaarden voor de Raisin-rekening – Keytrade Bank

DEEL I: INTRODUCTIE

1. DOEL VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN.

1.1 Contractuele voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden (“AV”), die overeenkomstig artikel 36 voor wijziging vatbaar zijn, hebben tot doel de contractuele voorwaarden vast te leggen die de relaties tussen Keytrade Bank (“de Bank”), en haar klanten (“de Klanten”) regelen. De Bank is een Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank, Naamloze Vennootschap met een Directiecomité en een Raad van Toezicht naar Frans recht, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te Tour Ariane – 5, place de la Pyramide 92088, Paris, La Défense, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 384 288 890. De Bank is gevestigd te Vorstlaan 100, 1170 Brussel en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het btw-nummer BE0879.257.191. Arkea Direct Bank wordt onder nr. 14518 opgenomen op de lijst van de door de Franse (banken)toezichthouder (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) erkende kredietinstellingen (lijst beschikbaar op de website www.acpr.banque-france.fr) en is onderworpen aan het toezicht van deze autoriteit. Ze is opgenomen op de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben bij de Nationale Bank van België (“NBB”, www.nbb.be). De Bank is lid van de Belgische Febelfin (vergelijkbaar met de Nederlandse Vereniging van Banken) en heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven voor haar betrekkingen met haar Klanten. Deze Gedragscode kan op verzoek geraadpleegd worden bij de Bank of op de website van Febelfin (https://www.febelfin.be/nl/publicaties/gedragscodes).

Indien een bepaling strijdig zou zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling die een categorie personen beschermt (bv. de bepalingen van het Belgische Wetboek van economisch recht die de Klanten beschermen die handelen als consument in de zin van artikel I.1, 2° van dat wetboek), dan dient die bepaling beschouwd te worden als zijnde niet van toepassing op die personen. De nietigheid van een of meer bepalingen van de AV heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

1.2 Alleen Raisin-rekening: Deze AV zijn alleen van toepassing met betrekking tot de Raisin-rekening (zoals hieronder gedefinieerd). De Klant erkent en aanvaardt, voor zover nodig, dat, niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze AV, de opening van een Raisin-rekening door de Bank geen recht inhoudt om enige andere dienst van de Bank te ontvangen of enige andere bankverrichting met de Bank te doen dan verrichtingen op de Raisin-rekening zoals hierin beschreven. In het bijzonder, en zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, is het de Klant met betrekking tot een Raisin-rekening niet toegestaan (i) een andere rekening bij de Bank te openen dan met voorafgaande toestemming van de Bank, die onderworpen kan zijn aan de aanvaarding van andere contractuele voorwaarden door de Klant, (ii) financiële instrumenten bij of via de Bank te deponeren of te verhandelen, of (iii) in welke vorm dan ook krediet van de Bank te ontvangen of een debetsaldo op de Raisin-rekening te hebben. Elke bancaire relatie met de Bank met betrekking tot een ander product of een andere dienst dan de Raisin-rekening (zoals hierna gedefinieerd) is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van de Bank, ter discretie van de Bank, en is onderworpen aan andere algemene voorwaarden.

1.3 Algemene Voorwaarden van Raisin: Voor zover de Raisin-rekening (zoals hierna gedefinieerd) door de Bank in samenwerking met Raisin GmbH, Immanuelkirchstraße 14a, 10405 Berlijn, Duitsland, geregistreerd bij het Amtsgericht Berlin-Charlottenburg onder HRB 146726 B (hierna “Raisin“), wordt aangeboden aan klanten van Raisin, kan de Raisin-rekening ook worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van Raisin (Algemene Voorwaarden – Raisin GmbH, hierna “Raisin AV“), voor zover de Raisin AV in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze AV.

1.4 Niet-limitatieve voorwaarden: De AV worden geacht te zijn aangevuld met de gebruiksvoorwaarden van de Internetsite of de Transactiesite, zoals deze van tijd tot tijd op dergelijke websites worden uiteengezet. Elke toegang tot de Internetsite of Transactiesite impliceert de aanvaarding van dergelijke andere (gebruiks)voorwaarden.

2. DEFINITIES

Termen met hoofdletter: termen met een hoofdletter in deze AV hebben de volgende betekenis, tenzij de context een andere interpretatie vereist:

Aanvraag van een Raisin-rekening: het op de Internetsite beschikbare aanvraagformulier voor de Raisin-rekening en de eventuele bijlagen daarvan dat door de Klant moet worden ingevuld en aan de Bank moet worden Kennisgegeven voor het aanvragen van een Raisin-Rekening.

Adres: het adres van de Klant dat op ieder ogenblik onweerlegbaar geacht wordt overeen te stemmen (i) met de woonplaats/maatschappelijke zetel van de Klant die is opgegeven in zijn Aanvraag van een Raisin-rekening, (ii) met elk ander adres dat door de Klant in zijn Aanvraag van een Raisin-rekening is opgegeven voor de verzending van de correspondentie, of (iii) in geval van wijziging van de adressen die van toepassing zijn overeenkomstig de subafdelingen (i) en (ii) met elk ander adres waarvan door de Klant aan de Bank kennis is gegeven of dat de Bank uit betrouwbare bronnen heeft vernomen, zonder dat de Bank enige opzoekingsplicht heeft tegenover de Klant.

Bank’s Postadres: Raisin GmbH, Postbus 13 01 51, 13601 Berlijn, Duitsland.

Betalingsdienst: elke dienst zoals vermeld in artikel I.9 van het Wetboek van economisch recht.

E-mailadres: het adres voor de elektronische post van de Klant dat op ieder ogenblik onweerlegbaar geacht wordt overeen te stemmen (i) met het adres voor elektronische post dat in de Aanvraag van een Raisin-rekening is opgegeven, (ii) met elk ander adres voor elektronische post waarvan door de Klant aan de Bank, al dan niet via de Transactiesite, later kennis is gegeven.

Identificatiemiddelen: elke reeks veiligheidscode(s) en/of technische uitrusting (met inbegrip van elke identificatieprocedure in de vorm van een fysiek instrument of software) die door of namens de Bank aan de Klant wordt/worden verstrekt bij de opening van een Raisin-rekening, zoals van tijd tot tijd door de Bank gewijzigd, en die moet worden gebruikt om toegang te krijgen tot en in te loggen op de Transactiesite en/of om Kennisgevingen, instructies of verrichtingen die door de Klant op de Transactiesite worden gedaan of ingevoerd, te machtigen, te valideren of te bevestigen.

Internetsite: de website die op het volgende adres kan worden geraadpleegd: www.raisin.nl.

Klant: elke persoon voor wie de Bank een Raisin-rekening heeft geopend en aanhoudt in overeenstemming met de bepalingen van deze AV.

Kennisgeving: om het even welke mededeling vanwege de Bank aan haar Klant of omgekeerd met inachtneming van de bepalingen van artikel 28. ‘Kennisgeven’, ‘ter kennis brengen’, ‘betekenen’ en ‘in kennis stellen’ betekenen in dit kader overgaan tot een Kennisgeving.

Partnerbank: elke bank, andere dan de Bank, waarbij de Klant een spaarproduct kan openen, zoals deze banken van tijd tot tijd op de Internetsite worden vermeld.

Partnerbankrekening: elke rekening die door de Klant bij een Partnerbank wordt geopend op grond van en overeenkomstig de algemene voorwaarden van de respectieve Partnerbank.

Raisin: Raisin GmbH, Immanuelkirchstraße 14a, 10405 Berlin, Duitsland, ingeschreven bij de rechtbank (Amtsgericht) van Berlin-Charlottenburg onder HRB 146726

Raisin AV: de algemene voorwaarden van Raisin (‘Algemene Voorwaarden – Raisin GmbH’)

Raisin-rekening: de rekening die door de Bank op naam van de Klant is geopend op grond van en overeenkomstig deze AV.

Referentierekening: betekent een rekening op naam van de Klant geopend bij een bank in de Nederland zoals door de Klant vermeld in de Aanvraag van een Raisin-rekening, en waarvan gelden afkomstig zijn die op de Raisin-rekening worden gecrediteerd, en waarop gelden ten gunste van de Raisin-rekening kunnen worden overgeboekt (met uitsluiting van alle andere rekeningen behalve Partnerbankrekeningen).

Transactiesite: een aan een Klant gewijde website met informatie over en kenmerken die de werking van de Raisin-rekening van die Klant mogelijk maken en die niet toegankelijk is voor iemand anders dan de Bank, Raisin en die Klant.

Werkdag: een bankwerkdag in zowel Brussel, België en Frankfurt a.M., Duitsland.

 

DEEL II: DE RAISIN-REKENING

3. AARD EN DOEL VAN DE RAISIN-REKENING.

3.1 Rekeningovereenkomst: Alle verrichtingen tussen de Bank en de Klant worden uitgevoerd in het kader van een rekeningovereenkomst, overeenkomstig de toepasselijke bankwetten en -gebruiken. Elke verrichting tussen de Bank en de Klant zal dan ook de vorm aannemen van een credit- of debetboeking op de Raisin-rekening van de Klant, naargelang de verrichting in kwestie voor de Klant een recht of een verplichting doet ontstaan ten aanzien van de Bank. Hierdoor kan de Bank vanaf de Raisin-rekening kosten in rekening brengen, en dus die rekening debiteren met alle aan de Bank verschuldigde betalingen alsmede alle bedragen die zij wettelijk of contractueel verplicht is in rekening te brengen (bijvoorbeeld belastingen).

3.2 Alleen internetrekening: De Raisin-rekening is alleen online, via internet, toegankelijk en te beheren. Tenzij hierin anders is bepaald of de wet dit voorschrijft, verleent de Bank geen diensten of informatie m.b.t. de Raisin-rekening in enige andere vorm dan elektronisch en online. De Raisin-rekening is dan ook voorbehouden aan Klanten die regelmatig toegang hebben tot en een goede kennis hebben van een computer en een internetverbinding en die bekend zijn met afstandscommunicatie op basis van elektronische functies, zoals e-mail en internetbrowsen. Door het invullen van de Aanvraag tot opening van een Raisin-rekening wordt de Klant geacht aan de Bank te verklaren dat hij een dergelijk niveau heeft. Indien de Klant om welke reden dan ook ophoudt een dergelijk niveau te hebben, dient hij de Bank hiervan onverwijld in kennis te stellen.

3.3 Beperkte euro-betaalrekening: De Raisin-rekening is een betaalrekening die uitsluitend bedoeld is om betalingen in euro’s te ontvangen of te verrichten door middel van elektronische overboekingen uitsluitend van/naar de Referentierekening of Partnerbankrekening (en niet bijvoorbeeld, en zonder beperking op het bovenstaande, naar andere Raisin-rekeningen). Als gevolg daarvan, en zonder beperking tot de algemeenheid van het bovenstaande:

(a) kan de Bank elke betaling naar de Raisin-rekening weigeren vanaf een andere bankrekening dan de Referentierekening of een Partnerbankrekening; en

(b) is geld opnemen niet toegestaan, en, meer in het algemeen, geeft de Raisin-rekening geen recht op een andere betalingsmethode of -middel (betaalkaart, domiciliëringsmandaat, etc.) dan een overschrijving naar de Referentierekening of naar een Partnerbankrekening; en

c) aanvaardt de Bank geen fysieke overmaking van contant geld, waardepapieren of betaalmiddelen per cheque ter creditering van de Raisin-rekening.

3.4 Ondeelbare verplichtingen: De verplichtingen van de Klant jegens de Bank, al dan niet tot uitdrukking komend op de Raisin-rekening, zijn ondeelbaar.

3.5 Eenheid van rekening: Indien de Klant, om welke reden dan ook, ondanks de overige bepalingen van deze AV, houder of medehouder blijkt te zijn van meer dan één Raisin-rekening, erkent de Klant uitdrukkelijk dat al deze rekeningen compartimenten vormen van een unieke en ondeelbare Raisin-rekening bij de Bank, zelfs indien zij gescheiden zijn en verschillende identificatienummers hebben. Alle credit- of debetverrichtingen tussen de Klant en de Bank passen binnen die unieke Raisin-rekening en worden eenvoudige credit- en debetitems die een credit- of debetsaldo genereren dat uniek en invorderbaar is bij het afsluiten van de zakenrelatie tussen de partijen. Die eenheid van Raisin-rekening vormt geen hindernis voor het feit dat elke rekening van de Klant, afzonderlijk beschouwd, debetinteresten voortbrengt tijdens de duur van de zakenrelatie tussen de Bank en de Klant.

3.6 Samenhang: Alle vorderingen van de Bank jegens de Klant en alle vorderingen van de Klant jegens de Bank zijn samenhangend en kunnen worden verrekend door de Bank, zelfs in geval van procedure van onvermogen of gerechtelijke reorganisatie, beslag of gelijk welke toestand van samenloop en mits naleving van de toepasbare dwingende wetsbepalingen. Indien een Klant in gebreke blijft of dreigt een betalingsverplichting jegens de Bank niet na te komen (met name bij het starten van een procedure voor gerechtelijke reorganisatie) worden alle schulden en verplichtingen, ongeacht hun aard, met inbegrip van de verplichtingen op termijn van de Klant jegens de Bank onmiddellijk opeisbaar. De Bank kan op eigen initiatief het credit- of debetsaldo van de rekeningen geopend op naam van de Klant volledig of gedeeltelijk verrekenen. De Klant wordt hiervan a posteriori op de hoogte gebracht door middel van rekeningafschriften.

3.7 Geen belangen: De Bank is geen rente verschuldigd over het tegoed op de Raisin-rekening.

3.8 Geen krediet: De Bank verleent geen krediet op of aan Raisin-rekeningen of hun houder. De Klant moet daarom te allen tijde het saldo van zijn/haar Raisin-rekening in credit houden (d.w.z. een positief saldo houden). Het onopzettelijk aanvaarden door de Bank van een debetsaldo (d.w.z. negatief saldo) houdt in geen geval het recht in om dit debetsaldo te behouden of af en toe te hernieuwen. De Bank kan dus te allen tijde een einde maken aan deze aanvaarding, de onmiddellijke en volledige terugbetaling van het debetsaldo eisen en de inning van alle verschuldigde bedragen nastreven. Alle debetsaldi op rekeningen brengen interesten op, volledig en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de Bank tegen de debetrentevoet (niet-toegestane debetstand) die door de Bank wordt toegepast voor de betreffende munteenheid gedurende de periode waarin de rekening een debetsaldo vertoont, zoals vermeld in het document “Interesten”, beschikbaar op de Internetsite. De debetrente wordt berekend op basis van het bedrag van de debetstand, volgens de nominale methode, dag na dag, en op basis van een 365-dagen jaar.

3.9 Risico’s: Zonder afbreuk te doen aan de beschrijving van de risico’s die aan een deposito zijn verbonden, zoals door de Partnerbanken kan worden beschreven in de documentatie die zij aan de Klant verstrekken, wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat een banktegoed bij eender welke bank, incl. de Raisin-rekening of een Partnerbankrekening, de volgende risico’s met zich meebrengt:

a) Wanbetalingsrisico: ingeval de bank die de depositorekening beheert insolvent wordt, is het mogelijk dat die bank niet in staat is de tegoeden die credit zijn op de rekening te betalen. In dat geval kan een depositogarantiestelsel de rekeninghouder onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen schadeloosstellen. Deposito’s binnen de EU zijn beschermd tot een bedrag van € 100.000 euro per rekeninghouder en per instelling overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU. Indien het totale depositobedrag de bovengrens van het desbetreffende nationale depositogarantiestelsel overschrijdt, bestaat er een wanbetalingsrisico voor het bedrag dat het maximum overschrijdt. Bij wanbetaling van het desbetreffende nationale depositogarantiestelsel bestaat er ook een wanbetalingsrisico voor deposito’s onder de maximumgrens. Voor EER-landen die geen lidstaat van de EU zijn, kunnen andere voorwaarden gelden;

b) Overdrachtrisico: Economische of politieke instabiliteit in bepaalde landen kan leiden tot beperkingen op het recht om deposito’s uit deze landen op te nemen. Deze beperkingen zouden kunnen leiden tot een situatie waarin de Klant niet in staat zou zijn deposito’s te innen, zelfs niet indien de bank die de rekening beheert solvabel is. Typische redenen voor een dergelijke situatie kunnen overdrachtsbeperkingen of andere wetswijzigingen zijn;

c) Wisselkoersrisico: wanneer deposito’s worden gedaan in een andere valuta dan Euro, kan de Klant verplicht zijn valuta’s om te wisselen; niettemin zijn de wisselkoersen onderhevig aan schommelingen en kan het recht op omwisseling van bepaalde valuta’s in andere valuta’s worden beperkt, waardoor het recht van de Klant op terugbetaling van een deposito in de valuta waarin het was uitgedrukt, wordt beperkt.

4. HET PROCES VOOR DE OPENING VAN DE REKENING.

4.1 In aanmerking komende Klanten: De Raisin-rekening is uitsluitend bestemd voor particuliere klanten (natuurlijke personen) van wettelijke leeftijd, die voldoen aan de vereisten van artikel 3.2, die hun vaste en fiscale verblijfplaats hebben in Nederland en die klanten zijn van Raisin en in die hoedanigheid de Raisin-voorwaarden hebben aanvaard. Amerikaanse staatsburgers en houders van een Amerikaanse groene kaart, en in het algemeen alle Amerikaanse staatsburgers in de zin van de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), komen niet in aanmerking voor de Raisin-rekening. Indien een Klant gedurende de zakelijke relatie met de Bank houder wordt van een Green Card of een US person wordt, dient de Klant dit onmiddellijk aan de Bank te melden. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze AV wordt geen Raisin-rekening geopend op naam van minderjarigen of van meerdere personen. Bovendien kan de Bank de opening van een Raisin-rekening aan Belgische inwoners onderwerpen aan bijkomende voorwaarden, zoals de opening van een standaardrekening bij de Bank of, bijvoorbeeld om te voldoen aan de fiscale verplichtingen van de Bank, aan de naleving van de standaardvoorwaarden van de Bank.

4.2 Aanvraag van een Raisin-rekening: Om een bankcontract met de Bank aan te gaan met het oog op het openen en beheren van een Raisin-rekening, moet de potentiële Klant het online registratieformulier (de “Aanvraag van een Raisin-rekening”) dat de Bank ter beschikking stelt op de Internetsite oprecht en nauwkeurig invullen. Geen enkel ander registratie-/aanvraagdocument wordt door de Bank in overweging genomen of behandeld. De inhoud van die Aanvraag van een Raisin-rekening kan te allen tijde door de Bank worden gewijzigd.

4.3 Overige documenten en informatie: Daarnaast kan elke potentiële Klant door de Bank worden verzocht om, online of anderszins zoals aangegeven door de Bank, alle andere informatie, documenten of bewijzen te verstrekken (met betrekking tot bijvoorbeeld de Klant of de professionele en economische activiteiten van de Klant, de herkomst van de gelden die naar verwachting op de Raisin-rekening zullen worden gecrediteerd, of de fiscale status van de Klant), in het bijzonder wanneer dergelijke andere documenten en informatie nodig zijn om de Bank in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die van tijd tot tijd kunnen variëren, met inbegrip van haar verplichtingen tot klantidentificatie ingevolge toepasselijke wetgeving. De Bank mag er zonder verificatie van uitgaan dat de aldus aan de Bank meegedeelde gegevens te allen tijde waar, juist en volledig zijn, tenzij de Klant haar overeenkomstig artikel 4.4 anders heeft meegedeeld.

4.4 Updates & aanvullingen: De Klant is te allen tijde verplicht de aan de Bank ter Kennis gebrachte informatie tijdig te actualiseren en de Bank mag er zonder verificatie van uitgaan dat dit het geval is. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichting of het recht van de Bank om dergelijke actualiseringen sneller in overweging te nemen, mag de Klant ervan uitgaan dat de Bank pas vanaf de 7de dag na de Kennisgeving kennis heeft genomen van de wijzigingen betrokken in de Kennisgeving. De Bank kan eveneens te allen tijde en op eigen initiatief, en zonder haar verzoek te moeten motiveren of rechtvaardigen, actualiseringen of aanvullende informatie of documenten vragen voor dezelfde doeleinden als die vermeld in artikel 4.3, of als gevolg van een wijziging van de procedures of het beleid van de Bank.

4.5 Uiteindelijke begunstigden & andere derden: De Bank heeft ook het recht om dezelfde gegevens en documenten op te vragen met betrekking tot elke andere persoon dan de Klant die de uiteindelijke begunstigde van de Raisin-rekening kan zijn, of die om welke reden dan ook, ook op grond van enig recht in het rechtsgebied van de Klant, macht en gezag over de Raisin-rekening of enig recht op, belang in of eigendom van de ten bate van de Raisin-rekening staande activa heeft.

4.6 Vertrouwen op informatie: De Klant erkent dat de Bank beslist om de registratie van een nieuwe Klant al dan niet te aanvaarden op basis van de informatie en documenten waarvan de Klant overeenkomstig de bovenstaande bepalingen Kennis heeft gegeven, en in het bijzonder op basis van het vertrouwen van de representaties, verklaringen, ontheffingen en naleving van de Klant hiervan. De Klant waarborgt dat alle informatie en documenten die door de Klant bij de opening van de Raisin-Rekening of daarna aan de Bank worden verstrekt, in elk wezenlijk opzicht juist, volledig en niet misleidend zijn of zullen zijn. De Klant erkent dat de Bank het recht heeft het contract met de Klant onmiddellijk op te zeggen indien de Bank gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de volledigheid, juistheid en echtheid van de informatie en documenten die zij van de Klant heeft ontvangen. De Bank heeft ook het recht (maar niet de plicht) om de informatie en documenten te verifiëren die door de Klant worden verstrekt, bv. om de Belgische of buitenlandse (fiscale) wetgeving na te leven. De Bank is echter niet aansprakelijk jegens de Klant, bv. voor de nadelige fiscale gevolgen van het optreden van een Bank, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, indien zij de (consistentie van de) documenten en informatie die haar door de Klant worden verstrekt, niet verifieert, ook al is een dergelijke verificatie mogelijk via openbare informatiebronnen.

4.7 Opening van een rekening: De overeenkomst met de Bank wordt gesloten en de Raisin-rekening wordt geopend op het moment dat de Bank de Klant in kennis stelt van haar aanvaarding van de Aanvraag van de Raisin-rekening. De aanvaarding wordt geacht door de Bank aan de Klant te zijn Betekend op het ogenblik van de Kennisgeving van de Identificatiemiddelen. De Bank is niet verplicht binnen een bepaalde termijn een Aanvraag van een Raisin-rekening te aanvaarden of een beslissing te nemen over de aanvaarding van een dergelijke Aanvraag. De Bank kan de opening van meer dan één Raisin-rekening per Klant weigeren. De Bank kan en waarborgt niet dat de Klant het recht heeft om een rekening te openen bij enige Partnerbank. De Klant erkent dat indien geen enkele Partnerbank op naam van de Klant een rekening accepteert, de Klant de Raisin-rekening niet effectief zal kunnen gebruiken.

5. CONTRACTEN OP AFSTAND.

5.1 Principe: Ingeval van opening van de Raisin-rekening ten gevolge van een contract op afstand in de zin van het Belgisch Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant in de omstandigheden bepaald door dat wetboek (met inbegrip van de voorwaarde dat de Klant handelt in het kader van doeleinden die niet kaderen in hun commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije beroepsactiviteit) over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van het contract om de Bank ervan in kennis te stellen dat hij het contract onbindt (hierna ‘recht van ontbinding’. Het recht van ontbinding kan door de Klant zonder boete en zonder opgave van reden worden uitgeoefend. De termijn van 14 dagen wordt verondersteld te zijn nageleefd als de Kennisgeving door de Klant gebeurde vóór het verstrijken van die termijn. De Bank mag weigeren de rekening te activeren of enige opdracht van de Klant met betrekking tot de Raisin-rekening te implementeren of uit te voeren tijdens die ontbindingstermijn.

5.2 Verrichtingen gedurende de ontbindingstermijn: Elk initiatief van de Klant die het gebruik van de Raisin-Rekening beoogt tijdens de ontbindingstermijn, impliceert dat de Klant aanvaardt dat het contract wordt uitgevoerd dat voortvloeit uit de aanvaarding van de Aanvraag van de Raisin-rekening door de Bank, niettegenstaande het feit dat de ontbindingstermijn nog niet verstreken is. In een dergelijk geval en indien de Klant zijn ontbindingsrecht uitoefent, zal hij op basis van de tarieven van de Bank maar gehouden zijn tot betaling van de financiële dienst die de Bank daadwerkelijk heeft verleend overeenkomstig de Tarievenlijst zijn verleend. De Bank zal ertoe gehouden zijn de Klant uiterlijk binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van de Kennisgeving van ontbinding alle sommen terug te betalen die de Bank heeft geïnd, met uitzondering van de voornoemde betaling. Indien de Klant zijn ontbindingsrecht niet uitoefent, zal het contract in stand gehouden worden overeenkomstig de AV en andere contractuele voorwaarden die eventueel op het betrokken contract van toepassing zijn.

5.3 Gevolgen van ontbinding: De ontbinding door de Klant van een contract afgesloten van op afstand leidt eveneens, zonder boete, tot de ontbinding van elk ander bijzonder contract dat tussen de Bank en de Klant is gesloten in het kader van of ter uitvoering van dat initieel contract, onverminderd de eventuele zekerheden die aan de Bank zouden zijn toegekend en die van toepassing zullen zijn om de eventuele betaling of terugbetaling van elke som die ten gevolge van de ontbinding van het contract aan de Bank verschuldigd zou zijn, te garanderen.

5.4 Uitzonderingen: In weerwil van wat voorafgaat, is het recht van ontbinding niet van toepassing op de financiële diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen van de financiële markt, waarop de Bank geen enkele invloed heeft en die zich tijdens de ontbindingstermijn kunnen voordoen (d.w.z. met name voor alle wisselkoersverrichtingen, enz.), noch op de verrichtingen of contracten die door de twee partijen volledig zijn uitgevoerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant voordat laatsgenoemde zijn ontbindingsrecht uitoefent. Wat het contract voor de opening van de bankrelatie betreft, is het ontbindingsrecht overigens enkel van toepassing op het contract zelf en niet op de opeenvolgende verrichtingen op de rekeningen die door de partijen in het kader van dit contract overeenkomstig deze AV worden gedaan.

6. GEZAMENLIJKE RAISIN-REKENINGEN.

6.1. Openen van gezamenlijke rekeningen: De Bank opent geen Raisin-rekeningen op naam van meerdere personen. In het geval dat, om welke reden dan ook buiten de macht en ondanks het beleid van de Bank, meer dan één persoon rechten zou hebben op een Raisin-rekening (bv. door nalatenschap, enz.), vormt de rekening een gezamenlijke rekening op naam van alle personen die hun recht op de rekening afdoende hebben bewezen. De Bank heeft geen verplichting een mederekeninghouder op de hoogte te brengen van de identiteit van de andere mederekeninghouders.

6.2 Gezamenlijke rechten en verplichtingen: Elke mederekeninghouder wordt geacht schuldeiser of schuldenaar te zijn van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de gezamenlijke rekening (actieve en passieve hoofdelijkheid) en kan hij op die rekening alleen handelen alsof hij er de enige rekeninghouder van was.

6.3 Eenmalige kennisgeving: De Bank zal elke Kennisgeving betreffende de gezamenlijke Raisin-rekening aan een van de mederekeninghouders sturen en elke Kennisgeving die aan die mederekeninghouder worden gedaan, geldt als Kennisgeving aan alle mederekeninghouders van de rekening samen.

6.4 Toewijzing van rechten: In de veronderstelling dat de Bank zich ten opzichte van de overheid, een beslagleggende schuldeiser of enige andere derde zou dienen uit te spreken over de eigendom van de tegoeden op het krediet van een collectieve rekening zal zij, onverminderd andere eventuele akkoorden tussen mederekeninghouders waar de Bank niet bij betrokken is en waarover zij zich niet hoeft te informeren, ervan uitgaan dat die tegoeden in gelijke hoofdelijke delen toebehoren aan elk van de mederekeninghouders.

6.5 Fiscaal regime: Alleen met de fiscale verblijfplaats van de rekeninghouder die in de Aanvraag van een Raisin-rekening staat vermeld, wordt door de Bank rekening gehouden om het fiscaal regime te bepalen dat van toepassing is op de Raisin-rekening, tenzij de Bank wettelijk verplicht is het fiscaal regime anders te bepalen. Ondanks wat hier voorafgaandelijk werd bepaald, wordt er toch uitdrukkelijk gepreciseerd dat als een van de mederekeninghouders van de rekening een Belgische verblijfplaats heeft, de rekening zal onderworpen zijn aan de Belgische regels die van toepassing zijn, inclusief die voor het fiscaal regime.

7. DIENSTEN IN VERBAND MET DE RAISIN-REKENING.

7.1 Reikwijdte van diensten: De diensten die de Bank aan de Klant zal aanbieden met betrekking tot een Raisin-rekening bestaan uitsluitend uit het navolgende:

a) opening en doorlopend beheer van een betaalrekening op niet-leen basis, die online wordt beheerd;

b) het crediteren van de Raisin-rekening voor zover (onderhevig aan vergoeding van de kosten van de Bank en eventuele provisies van de Bank) als de gelden die de Bank daadwerkelijk heeft ontvangen van de Referentierekening of van Partnerbankrekeningen;

c) uitvoering van binnenlandse en buitenlandse betalingstransacties van de Raisin-rekening naar de Referentierekening of naar Partnerbankrekeningen;

d) communicatie van klantidentificatiegegevens met betrekking tot de Klant aan de Partnerbanken bij wie de Klant een Partnerbankrekening wenst te openen, nadat zulke communicatie door de Klant uitdrukkelijk is geautoriseerd;

e) het uitvoeren van de formaliteiten voor het openen van een rekening bij de Partnerbanken die de Klant kiest namens de Klant, met dien verstande dat de Partnerbankrekening uitsluitend op naam van de Klant wordt geopend en aangehouden, waarbij de Bank geen enkele controle over deze rekening heeft; en

f) ondersteuning van de Klant met betrekking tot de communicatie met de Partnerbanken (bv. elektronische of postindiening van orders van Klanten, met inbegrip van betalingsopdrachten, of documenten bij het openen van een Partnerbankrekening).

7.2 Uitbreiding van diensten: De aangeboden diensten met betrekking tot de Raisin-rekening kunnen door de Bank te allen tijde worden uitgebreid, voor alle Klanten, voor bepaalde categorieën of Klanten, of voor bepaalde individuele Klanten. Zij kunnen bovendien zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen die een langere opzegtermijn voor bepaalde diensten of producten voorzien, worden gewijzigd, geschrapt of beperkt voor alle Klanten, voor bepaalde categorieën of Klanten, of voor bepaalde individuele Klanten, door de Bank mits zij daarvan vijftien (15) dagen vooraf kennisgeeft of zonder voorafgaande Kennisgeving indien de schrapping van de dienst of het product gerechtvaardigd is om wettelijke redenen, zoals veiligheidsredenen.

7.3 Normaal gedrag: De Klant verbindt zich ertoe de diensten van de Bank te goeder trouw te gebruiken. Strategieën die bestaan in het benutten van fouten van de Bank of die algemeen getuigen van een abnormale activiteit en te kwader trouw zulle door de Bank niet worden geduld. Indien de Bank naar eigen goeddunken en te goeder trouw vaststelt dat de Klant deze fouten benut of probeert te benutten of op een andere onrechtmatige of ongepaste manier handelt, zal de Bank ertoe gerechtigd zijn (i) de Raisin-rekening te blokkeren of de Identificatiemiddelen te deactiveren, en/of (ii) de overeenkomst tussen de Klant en de Bank te beëindigen.

7.4 Opschorting van diensten: De Bank behoudt zich het recht voor om de Raisin-rekening van de Klant tijdelijk te blokkeren of om te weigeren instructies uit te voeren in verband met verrichtingen om objectief gemotiveerde redenen, zoals de bescherming van de belangen van derden, het vermoeden dat bankdiensten worden gebruikt om frauduleuze of illegale verrichtingen te doen of te faciliteren, de weigering van de Klant om in te gaan op de vraag naar informatie van de Bank of de noodzaak om een analyse uit te voeren bij atypische verrichtingen. De Bank kan zonder voorafgaande Kennisgeving de toegang tot de Internetsite of tot bepaalde functies van haar Internetsite, de Transactiesite, of de toegang tot enige andere technische dienst van de Bank vrijwillig onderbreken (i) teneinde een eventueel defect of een eventuele panne van haar machines, programmatuur of communicatie-uitrusting te voorkomen of te verhelpen, (ii) indien de Bank dit nuttig oordeelt onder meer en zonder beperking in geval van poging tot oplichting of verduistering van fondsen, of (iii) teneinde het onderhoud te verzekeren of  verbeteringen aan te brengen. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, zal de Bank proberen de Klant binnen een redelijke termijn van de geplande onderbrekingen op de hoogte te brengen. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel voortvloeit uit deze onderbrekingen van de dienst.

7.5 Volmacht: De Bank kan de vestiging van een volmacht weigeren die andere personen dan de Klant, in wiens naam de Raisin-rekening is geopend, het recht geven rekeningafschriften op de Transactiesite te raadplegen of de Bank instructies te geven met betrekking tot de Raisin-rekening. De Bank kan de vestiging van een volmacht ook onderwerpen aan bepaalde formaliteiten of veiligheidskenmerken (zoals bv. het gebruik van identificatie- en waarmerkingsmaatregelen specifiek voor de gevolmachtigde) of de uitvoering of naleving van bepaalde andere contractuele documenten.

7.6 Rekeningafschriften: De Bank bezorgt haar Klanten rekeningafschriften. De rekeningafschriften worden in elektronische vorm op de Transactiesite beschikbaar gesteld.. Ze worden minstens aan het einde van elke Werkdag bijgewerkt. Historische gegevens van betalingen van/ontvangen op de Raisin-rekening zijn beschikbaar voor een periode van achttien (18) maanden. De gegevens in de rekeningafschriften die beschikbaar zijn op de Transactiesite of op papier hebben voorrang op de gegevens waarvan de Bank op een andere manier Kennis geeft. De Klant dient de Transactiesite en de daarin opgenomen rekeningafschriften regelmatig te raadplegen en is ertoe gehouden de Bank in kennis te stellen van elke vergissing (ongeacht of die in het voordeel dan wel in het nadeel van de Klant is). De Klant erkent dat hij, indien hij dit nalaat, niet tijdig kan klagen, zoals bepaald in artikel 37.5. De Bank kan te allen tijde, en zonder voorafgaande of daaropvolgende uitdrukkelijke Kennisgeving aan de Klant, elke fout corrigeren die op de Internetsite of op de Transactiesite voorkomt, inclusief met betrekking tot rekeningafschriften, en de Raisin-rekening dienovereenkomstig debiteren of crediteren. Tenzij de Klant tijdig bezwaar aantekent, zullen de rekeningafschriften geacht worden juist te zijn en zal de Klant onherroepelijk geacht worden ze te hebben aanvaardt.

7.7 Uitsluitend euro: Betalingen van of naar de Raisin-rekening geschieden uitsluitend in euro. De Bank weigert elke betaling van/naar de Raisin-rekening in een andere valuta dan de euro. Indien de Referentierekening of een Partnerbankrekening niet in euro luidt, dient de Klant in voorkomend geval met de desbetreffende Partnerbank of de bank die de Referentierekening aanhoudt, de omrekening in euro van de op de Raisin-rekening te storten bedragen of omgekeerd, de omrekening in de valuta van de Partnerbankrekening of van de Referentierekening van in euro ontvangen betalingen van de Raisin-rekening, te regelen. De Bank blijft met deze afspraken onbekend.

8. REKENINGEN VAN PARTNERBANKEN.

8.1 Verhandelingen met Partnerbanken: De Bank verleent de Klant slechts medewerking en ondersteuning bij het openen van een Partnerbankrekening indien en zodra de Raisin-rekening op de juiste wijze is geopend en gecrediteerd, overeenkomstig artikel 4. De Bank behoudt zich het recht voor deze ondersteuning in redelijkheid te onderwerpen aan aanvullende voorwaarden, in het algemeen of van geval tot geval. De ondersteuning van de Bank is beperkt tot het doorgeven van informatie en documenten en tot het namens de Klant instrueren van Partnerbanken tot het openen van Partnerbankrekeningen. Bijgevolg, en zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het voorgaande, verifieert of garandeert de Bank niet de geldigheid van het contract met betrekking tot een Partnerbankrekening. De Klant vrijwaart de Bank voor alle schade die de Bank lijdt (ook indien de Bank jegens een Partnerbank aansprakelijk wordt gesteld) ten gevolge van documenten en informatie door de Klant aan de Bank verstrekt en door de Bank aan een Partnerbank toegezonden.

8.2 Selectie door Klant: De Klant kiest de Partnerbank bij welke een Partnerbankrekening te openen, uit de op de Internetsite voorgestelde Partnerbanken, naar eigen discretie en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant. Het voorstellen van een lijst van Partnerbanken vormt geen aanbeveling van de Bank om een Partnerbankrekening te openen bij een Partnerbank, noch impliceert dit een aanbeveling van de Bank om een dergelijke lijst te openen. Evenzo bepaalt de Klant welke (soorten) Partnerbankrekeningen de Klant wenst te openen (of, meer in het algemeen, welke soorten producten of diensten van de Partnerbanken de Klant wenst af te nemen), zulks ter discretie van de Klant en onder diens exclusieve verantwoordelijkheid. Het voorstellen van een lijst van Partnerbanken(rekeningen) vormt of impliceert geen aanbeveling van welke soort Partnerbankrekening dan ook (of, meer in het algemeen, van welke soort producten of diensten dan ook aangeboden door een Partnerbank). De Bank stelt geen beleggingsadviesdiensten voor of verleent geen beleggingsadviesdiensten met betrekking to de selectie van een Partnerbank of van enig product of dienst die door een Partnerbank wordt voorgesteld, met inbegrip van een Partnerbankrekening.

8.3 Informatie over rekeningen & producten: Voor zover de Internetsite of de Transactiesite informatie bevat over de Partnerbankrekeningen, en/of de deposito- of andere financiële productaanbiedingen van een dergelijke Partnerbank, erkent de Klant dat deze informatie wordt voorbereid en weergegeven onder toezicht van de desbetreffende Partnerbank. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de vorm en inhoud van deze informatie.

8.4 Geen garantie: Voor zover alle Partnerbankrekeningen door en op naam van de Klant worden geopend, neemt de Klant het risico van in gebreke blijven van de Partnerbank volledig op zich. De Bank staat op geen enkele wijze in voor de kredietwaardigheid of het risico van wanbetaling van een Partnerbank.

8.5 Juiste instructie: De Bank verleent geen bijstand bij het openen van een Partnerbankrekening, tenzij de Klant de Bank online duidelijke instructies heeft gegeven om dit te doen in overeenstemming met de kenmerken en functionaliteiten die op de Transactiesite van de Klant zijn vermeld (met inbegrip van het gebruik van de Identificatiemiddelen). De Bank zal geen andere vorm of wijze van instructie om te assisteren bij het openen van een Partnerbankrekening in overweging nemen of hanteren , waarbij de Bank zulke andere instructies negeert alsof zij nooit zouden zijn gegeven.

8.6 Minimale storting: De Bank zal de vereiste rekeningopeningsdocumenten voor de opening van de gevraagd Partnerbankrekening, alsmede de wilsverklaring van de Klant om geld te storten, alleen aan de Partnerbank overleggen indien het vereiste minimum inlegbedrag voor de opening van zulke Partnerbankrekening op de Raisin-rekening is bijgeschreven. In afwachting van de opening van de aangevraagde Partnerbankrekening wordt de Raisin-rekening tot dat minimum inlegbedrag geblokkeerd.

8.7 Aanvaarding door Partnerbanken: De Bank staat er niet voor in dat de Klant wordt aanvaard door de Partnerbanken en dat de Klant het recht heeft de Partnerbankrekening van zijn keuze te openen. De aanvaarding van de Klant wordt door Partnerbanken naar eigen goeddunken bepaald. De Klant wordt er dan ook uitdrukkelijk op gewezen dat hij mogelijk niet in staat is de Partnerbankrekening te openen waarvoor hij heeft besloten een Raisin-rekening te openen.

8.8 Annulering: Elke aan de Bank gegeven opdracht tot het openen van een Partnerbankrekening kan worden geannuleerd door een passende Kennisgeving aan de Bank, zolang zij niet is uitgevoerd.

9. BETALINGEN.

9.1 Voldoende financiering: Geen enkele betalingsopdracht tot betaling van enige gelden op een Partnerbankrekening of de Referentierekening zal (geheel of gedeeltelijk) door de Bank worden uitgevoerd zolang de Raisin-rekening niet daadwerkelijk dienovereenkomstig is gecrediteerd. De Raisin-rekening wordt geacht over voldoende middelen te beschikken indien zij een voldoende saldo heeft om de verrichting uit te voeren in hoofdsom, belastingen, provisies en (eventuele) aan de Bank verschuldigde betalingen. De Bank is echter niet aansprakelijk voor enige betaling waarvoor de Raisin-rekening van de Klant niet over voldoende middelen beschikt. Indien de Bank een betaling uitvoert waarvoor onvoldoende middelen zijn verstrekt, is de Klant gehouden het negatieve saldo op de Raisin-rekening onmiddellijk te voldoen en kan de Bank ter voldoening van het negatieve saldo alle rechten uitoefenen waarin de wet of de AV voorzien.

9.2 Eerste betaling: De eerste betalingsopdracht tot overboeking van gelden van de Raisin-rekening naar een Partnerbankrekening wordt als volledig beschouwd op de Werkdag na ontvangst door de Bank van de bevestiging door de Partnerbank van de opening van de begunstigde Partnerbankrekening (samen met een mededeling door de Partnerbank van alle rekeninggegevens die nodig zijn om de Bank in staat te stellen de betalingsopdracht uit te voeren).

9.3 Datum van betalingsinstructies: Betaalopdrachten aan de Bank worden geacht te zijn ontvangen op de Werkdag volgend op de dag waarop de Kennisgeving van die opdracht overeenkomstig artikel 28.7 door de Bank wordt geacht te zijn ontvangen.

9.4 Toestemming: Betalingsinstructies moeten online worden ingevoerd op de Transactiesite in overeenstemming met de kenmerken en functionaliteiten die op die Transactiesite verschijnen. Deze moeten samen met de identificatiemiddelen worden ingevoerd. Bij correct gebruik van deze Identificatiemiddelen, wordt de betaling geacht te zijn goedgekeurd door de Klant.

9.5 Geldige Instructie: De instructies moeten compleet en accuraat zijn (bv. datum, te betalen bedrag, enz.) en alle vragen beantwoorden die op de Transactiesite verschijnen. Met name moeten betalingsinstructies de identificator bevatten van de rekening van de begunstigde en van de bank die deze rekening aanhoudt met de identificator (IBAN/BIC-code) verstrekt door deze bank . Elke betalingsinstructie uitgevoerd overeenkomstig de identificator wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, zelfs als de Klant aanvullende informatie over de rekening van de begunstigde of zijn rekeninghouder heeft verstrekt. De Bank verifieert evenwel, voor zover technisch mogelijk en zonder manuele tussenkomst, de consistentie van de door de Klant gebruikte identificatoren. Indien dit niet het geval is, weigert zij de betalingsopdracht uit te voeren en stelt zij de Klant van haar weigering in Kennis. Onverminderd deze verplichting van de Bank, is de Bank niet aansprakelijk voor niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingsopdracht indien de door de Klant verstrekte identificatoren onjuist zijn. Indien ten gevolge van de onjuiste identificatie van de rekening van de begunstigde een betaling wordt uitgevoerd op een andere rekening dan de Referentierekening of een Partnerbankrekening, zal de Bank in dat geval evenwel redelijke inspanningen leveren om de betrokken gelden terug te vorderen. Zij kan hiervoor kosten in rekening brengen.

9.6 Uitvoeringsdatum: Onverminderd het recht van de Bank om een betalingsopdracht daarvoor uit te voeren, voert de Bank een betaling opgedragen door de Klant zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één Werkdag na de datum waarop de opdracht geacht wordt door de Bank te zijn ontvangen, uit.

9.7 Gebruikelijke reserves: Indien de Bank, zonder daartoe verplicht te zijn, een Raisin-rekening crediteert voordat zij de te crediteren gelden daadwerkelijk heeft ontvangen, zal een dergelijke creditering steeds geschieden onder de gebruikelijke reserves in de banksector. Dit houdt in het bijzonder in dat de Bank, indien zij deze gelden niet ontvangt, gerechtigd zal zijn deze Raisin-rekening te debiteren voor het bedrag dat wordt gecrediteerd onder de gebruikelijke reserves, vermeerderd met alle kosten en eventuele toepasselijke wisselkoersconversiekosten. Indien het krediet in een vreemde valuta luidt, wordt de debitering in dezelfde valuta verricht. Deze bepaling is van toepassing zelfs indien één van de correspondenten van de Bank haar een bericht van voltooiing heeft bezorgd waarin de overmaking van de fondsen wordt bevestigd.

9.8 Annulering: Elke opdracht aan de Bank om gelden over te maken naar een Partnerbankrekening (of naar de Referentierekening) kan worden geannuleerd door een passende Kennisgeving aan de Bank, op voorwaarde dat deze Kennisgeving van annulering geacht wordt door de Bank te zijn ontvangen vóór de toepasselijke uitvoeringsdatum.

 

DEEL III: BETALINGSDIENSTEN

10. DOEL VAN DEEL III.

10.1 Toepassingsgebied: De onderhavige afdeling is van toepassing op Betalingsverrichtingen wanneer de Bank de enige Betalingsdienstaanbieder (zoals bepaald door Artikel 4.11 van de Richtlijn EU 2015/2366 van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt) is die optreedt in de Betalingsverrichting of wanneer de Betalingsdienstaanbieder van de tegenpartij van de Klant eveneens gevestigd is in de Europese Economische Ruimte. Indien de Betalingsdienstaanbieder van de tegenpartij van de Klant buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd, dan geldt deze afdeling voor het gedeelte van de Betalingsverrichting dat door de Bank wordt uitgevoerd.

Dit Deel III prevaleert over de andere bepalingen van de AV voor zover deze van toepassing zijn op betalingsdiensten in de zin van Boek VII van het Belgisch Wetboek van economisch recht, indien (ondanks artikel VII.3 §1, 11° van dat wetboek) dergelijke wettelijke bepalingen van toepassing zouden worden geacht met betrekking tot de Raisin-rekening, en slechts in de mate die voorzien wordt door artikel VII. 2 van dat wetboek.

10.2 Klanten anders dan consumenten: De volgende artikelen van deze afdeling zijn niet van toepassing op Klanten-rechtspersonen, noch op Klanten-natuurlijke personen die binnen het kader van hun bedrijfs- of beroepswerkzaamheid een betaalrekening hebben geopend of betalingsopdrachten doorgeven: artikelen 12, 13, 17, 19.1 derde streepje, 20, 21.3, 22.2 en 22.3. Bovendien zijn de volgende artikelen van Boek VII, Titel 3 van het Belgisch Wetboek van economisch recht in hun geheel niet van toepassing op de voormelde Klanten: artikelen VII.32 §3, VII.33, VII.42, VII.44, VII.46 en VII.47, VII.50, VII.55/3 tot VII.55/7. Ten slotte dienen de Kennisgevingen zoals bepaald in artikelen 21.1 en 22.1 hieronder door de voormelde Klanten onverwijld te geschieden en uiterlijk binnen de vijf dagen en kunnen deze Klanten zich niet beroepen op de termijn van 13 maanden voorzien in artikelen 21.1 en 22.1.

11. DEFINITIES.

Begunstigde: de persoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger is van de geldmiddelen waarop een betalingstransactie betrekking heeft.

Betaalrekening: een rekening die voor de uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt.

Domiciliëring: een Betalingsdienst voor het debiteren van de betaalrekening van een betaler, waarbij een betalingstransactie wordt geïnitieerd door de begunstigde van de betaling op basis van een door de betaler aan de begunstigde, de Betalingsdienstaanbieder van de begunstigde, of aan de Betalingsdienstaanbieder van de betaler verstrekte instemming.

Lidstaat: een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Unieke Identificator: een combinatie van letters en/of cijfers en/of symbolen die moeten worden geleverd voor een zekere identificatie van een gebruiker van de Betalingsdiensten en/of zijn betalingsrekening voor een betalingsverrichting. Voor de Verrichtingen binnen de SEPA-zone (Single Euro Payment Area) omvat de Unieke Identificator de IBAN-code (International Bank Account Number) van de betaler en de begunstigde, alsook, voor de overschrijvingen buiten België, de BIC-code (Bank Identificator Code) van de Betalingsdienstaanbieder, afhankelijk van het geval, van de betaler of de begunstigde. Voor de betalingen buiten de SEPA-zone hangen de te leveren gegevens af van de correspondent van de Bank. Informatie hierover kan gratis worden verkregen bij de Bank.

Betaalinstrument: ieder gepersonaliseerd instrument en/of geheel van procedures overeengekomen tussen de Bank en de Klanten waarvan de Klant gebruikmaakt om een betalingsopdracht te initiëren.

Betalingstransactie: een door de betaler of begunstigde geïnitieerde handeling waarbij geldmiddelen worden gedeponeerd, overgemaakt of opgenomen, behalve de betalingstransacties waarnaar verwezen wordt in artikel VII.3 §1 van Boek VII, Titel 2 van het Belgisch Wetboek van economisch recht. De betalingsverrichtingen bedoeld in artikel VII.3 §1 van Boek VII, Titel 2 van het Belgisch Wetboek van economisch recht blijven geregeld door de secties I en II van de voorliggende AV.

Betalingsverrichting op afstand: een Betalingsverrichting die werd geïnitieerd door middel van het Internet of door middel van een voorziening die kan worden gebruikt voor communicatie op afstand.

Betalingsopdracht: een door een betaler of door of via een begunstigde aan de Bank gegeven instructie om een betalingstransactie uit te voeren.

Betaler: de persoon die een betalingstransactie toestaat of een betalingsopdracht geeft.

Aanbieder van rekeninginformatiediensten: een dienstaanbieder die een online dienst aanbiedt die erin bestaat om geconsolideerde informatie te leveren betreffende één of verscheidene Betaalrekeningen van de Klant, hetzij bij een andere Betalingsdienstaanbieder, hetzij bij meer dan één Betalingsdienstaanbieder.

Aanbieder van betalingsinitiatiediensten: een dienstaanbieder die een dienst aanbiedt die erin bestaat om een Betalingsopdracht te initiëren op verzoek van de Klant en die erop gericht is om de Betaalrekening van de Klant bij de Bank te debiteren en een andere Rekening te crediteren.

Overschrijving: een Betalingsdienst die door de Betalingsdienstaanbieder die de Betaalrekening van de Betaler beheert en bestaat uit het crediteren, op basis van een instructie van de Betaler, van de Betaalrekening van een Begunstigde door een Betalingstransactie of door een reeks Betalingstransacties uitgevoerd vanaf de Betaalrekening van de Betaler.

12. INFORMATIE.

12.1 Informatie: Gedurende de bankrelatie heeft de Klant te allen tijde het recht de contractuele bepalingen inzake de Betalingsdiensten, alsmede de informatie en voorwaarden voorzien door de bepalingen van het Belgisch Wetboek van economisch recht met betrekking tot Betalingsdiensten, op een duurzame drager te vragen.

13. TARIEVEN.

13.1 Tariefwijzigingen: In afwijking van artikel 8.1 kunnen de tarieven en kosten van de Betalingsdiensten in het document “Tarievenlijst voor het Raisin-product – Keytrade Bank” door de Bank te allen tijde worden gewijzigd mits zij van deze wijziging twee maanden voor de inwerkingtreding ervan kennisgeeft aan de Klant. De Klant verbindt zich ertoe om er kennis van te nemen vanaf het ogenblik van de ontvangst van de Kennisgeving van de Bank. De bepalingen van artikelen 36 aangaande de wijziging van de gewijzigde AV gelden hier mutatis mutandis voor de wijziging van de tarieven, interesten en wisselkoersen van Betalingstransacties.

13.2 Wijziging van rente of wisselkoers: In afwijking van artikel 13.1 hierboven zullen wijzigingen in de rentevoeten of wisselkoersen van toepassing op de Betalingsdiensten en betaalrekeningen echter met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande Kennisgeving, toepassing vinden, mits deze  wijzigingen gebaseerd zijn op de overeengekomen referentierentevoeten en -wisselkoersen De Klant zal binnen de week van deze wijzigingen in kennis worden gesteld. Wijzigingen van de rentevoet of wisselkoers die ten gunste van de Klant uitvallen, zullen zonder vooropzeg noch Kennisgeving worden toegepast.

13.3 Nakoming van verplichtingen: De voormelde wijzigingen zijn zonder invloed op de uitvoering door elk van de partijen, tot bij de afloop ervan en overeenkomstig de oorspronkelijk toepasselijke voorwaarden, van het geheel van de verplichtingen voor bepaalde duur die voortvloeien uit Verrichtingen die tussen de partijen zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen.

14. KENNISGEVINGEN.

14.1 Kennisgevingen: Behoudens andersluidende melding moeten alle Kennisgevingen (betreffende een betalingsverrichting, herroeping van een betalingsopdracht, vraag tot terugbetaling van een betalingsopdracht) die door de Klant aan de Bank moeten worden gericht krachtens onderhavige sectie worden verstuurd via ofwel de Transactiesite conform de modaliteiten en functionaliteiten die daarop beschikbaar zijn, ofwel via een brief of fax die behoorlijk door de Klant is ondertekend en aan de Bank is gericht, met dien verstande dat de Bank het recht heeft om geen rekening te houden met een Kennisgeving ontvangen via fax indien zij twijfelt aan de oorsprong of authenticiteit van het bericht en met dien verstande dat de Bank in elk geval kan verzoeken, alvorens rekening te houden met die Kennisgeving, dat de Kennisgeving wordt bevestigd via gewone post, in welk geval alleen de briefwisseling per gewone post als de geldende Kennisgeving zal worden beschouwd.

15. TOESTEMMING VOOR EEN BETALINGSTRANSACTIE.

15.1 Toestemming: Een betalingstransactie wordt pas als toegestaan aangemerkt en zal door de Bank pas worden uitgevoerd indien de Klant-betaler heeft ingestemd met deze betalingsopdracht (i) via een Kennisgeving aan de Bank of, (ii) in geval van een Europese domiciliëring, door het geven van een geldig ondertekend Europees domiciliëringsmandaat aan de schuldeiser-begunstigde.

15.2 Aanname: Bovendien zal de Klant ook geacht worden zijn toestemming voor een betalingstransactie te hebben gegeven indien hij de betalingsopdracht heeft gegeven door het gebruik van een Betaalinstrument overeenkomstig de toepasselijke voorwaarden voor dit betaalinstrument. De Bank mag op elk moment aan de Klant nieuwe betaalinstrumenten voorstellen en het gebruik ervan afhankelijk maken van specifieke limieten of de aanvaarding van bijzondere voorwaarden.

15.3 Betalingsinitiatie: De Klant kan ook een Betalingsopdracht initiëren via een Aanbieder van Betalingsinitiatiediensten.

16. ONTVANGST VAN EEN BETALINGSOPDRACHT.

16.1 Ontvangst: In afwijking van artikel 7.7 is het tijdstip van ontvangst van een betalingsopdracht, het tijdstip waarop de betalingsopdracht door de Bank wordt ontvangen in zoverre die op een Werkdag wordt ontvangen. Bij gebreke daarvan wordt ze verondersteld te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

16.2 Uitgestelde betaling: Indien de Klant een betalingsopdracht initieert met opgave van het feit dat de uitvoering van de betalingsopdracht pas op een specifieke datum aanvangt, wordt het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht geacht op de aangegeven dag te vallen. Indien deze dag geen Bankwerkdag is, dan wordt de Betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende Bankwerkdag te zijn ontvangen.

17. HERROEPING VAN EEN BETALINGSOPDRACHT.

17.1 Kennisgeving: De Klant kan een betalingsopdracht alleen herroepen via een Kennisgeving aan de Bank en met duidelijke opgave van de betreffende betalingsopdracht.

17.2. Herroeping: Een betalingsopdracht kan evenwel niet meer worden herroepen na ontvangst ervan door de Bank. Indien de Betalingsopdracht werd geïnitieerd met de aanduiding dat de uitvoering van de Betalingsopdracht slechts ingaat vanaf een specifieke datum, dan kan de herroeping ervan slechts plaatsvinden tot aan het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de opgegeven datum.

17.3. Betalingsopdracht geïnitieerd door een aanbieder van betalingsinitiëringsdiensten: Indien de Betalingsopdracht wordt geïnitieerd door een Aanbieder van Betalingsinitiatiediensten, dan kan de Klant de Betalingsopdracht niet herroepen nadat hij aan de Aanbieder van Betalingsinitiatiediensten zijn toestemming heeft gegeven voor het initiëren van de Betalingstransactie.

17.4. Betalingstransactie wordt geïnitieerd door of via de Begunstigde: Zonder afbreuk aan artikel 17.5, wanneer de betalingstransactie door of via de begunstigde van de betaling werd geïnitieerd, kan de Klantbetaler zijn opdracht niet meer herroepen nadat hij de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt.

17.5. Recht van opzegging: Een domiciliëring en de hiermee verbonden lastgeving kan, onverminderd de rechten inzake terugbetaling, door de Klant te allen tijde worden opgezegd door Kennisgeving aan de schuldeiser-begunstigde. De Klant-betaler heeft eveneens het recht om de debitering te weigeren tot uiterlijk middernacht voor de dag van uitvoering van de betalingsopdracht op de Transactiesite van de Bank. Een weigering van de debitering maakt geen herroeping uit van het mandaat dat steeds ten aanzien van de schuldeiser-begunstigde dient te gebeuren.

18. GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VAN EEN BETALINGSOPDRACHT.

18.1 Geldigheidsvoorwaarden: Zonder afbreuk aan de voormelde bepalingen en aan artikel 33 wordt een betalingsopdracht pas aanzien als geldig en ontvangen door de Bank en kan de Bank deze slechts correct en doeltreffend uitvoeren (i) indien de Unieke Identificator van de betaler en de begunstigde en het bedrag van de betaling met opgave van de toepasselijke valuta duidelijk worden opgegeven, (ii) indien en wanneer de Klant aan de Bank op een bevredigende manier alle informatie heeft verstrekt die zij redelijkerwijze kan eisen in verband met deze betalingsopdracht. Bovendien wordt een betalingsopdracht pas als geldig beschouwd indien de rekening waarmee die opdracht moet worden uitgevoerd op dat moment voldoende saldo heeft om de opdracht volledig uit te voeren.

18.2. Weigeringsprocedure: Wanneer de Bank weigert een betalingsopdracht uit te voeren, zal zij de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen via het middel dat zij daartoe het best passend acht (eventueel telefonisch of door foutmelding op de Transactiesite), behalve indien een wettelijke bepaling zich tegen deze Kennisgeving verzet. De Bank behoudt zich het recht voor om daarvoor kosten aan te rekenen indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. De Bank behoudt zich met name het recht voor te weigeren internationale overschrijvingen uit te voeren naar banken die zijn opgenomen op een sanctielijst van de Europese en/of Belgische overheden.

18.3. Weigering: Een door de Bank geweigerde Betalingsopdracht wordt geacht niet te zijn ontvangen; De Klant wordt bijgevolg desgevallend verzocht om aan de Bank een nieuwe Betalingsopdracht over te maken.

19. UITVOERINGSTERMIJNEN EN VALUTADATA.

19.1 Uitvoeringstermijnen: De volgende uitvoeringstermijnen zijn enkel van toepassing voor de Betalingstransacties in euro:

 • Voor elke door de Klant uitgevoerde betaling wordt de rekening van de Betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht voor het bedrag van de Betalingstransactie gecrediteerd. Voor Betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd (waarin begrepen de betalingsopdrachten ontvangen per fax) kan deze uitvoeringstermijn met een bijkomende werkdag worden verlengd.
 • Voor de elektronisch geïnitieerde binnenlandse Betalingstransacties tussen twee betaalrekeningen gehouden bij de Bank, wordt de rekening van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de dag van ontvangst van de betalingsopdracht voor het bedrag van de Betalingstransactie gecrediteerd.
 • Wanneer de Klant contanten deponeert op zijn betaalrekening in de valuta van die betaalrekening, dan wordt het gedeponeerde bedrag onmiddellijk na het tijdstip van ontvangst van de geldmiddelen aan hem beschikbaar gesteld en gevaluteerd. Indien de Klant geen consument is, dan wordt het bedrag uiterlijk op de Werkdag die volgt op de Werkdag waarop de geldmiddelen werden ontvangen ter beschikking gesteld en gevaluteerd.
 • De Bank stelt het bedrag van de Betalingstransactie onmiddellijk nadat dit bedrag werd gecrediteerd op de rekening van Bank ter beschikking van de Klant-begunstigde indien de Bank geen valutawissel dient uit te voeren, of als het om een wissel gaat tussen de euro en de valuta van een lidstaat of tussen de valuta van twee lidstaten.

19.2 Overige uitvoeringstermijnen: De andere Betalingstransacties zijn onderworpen aan andere uitvoeringstermijnen die afhangen van de munt, de Verrichting, de correspondenten, de plaats van herkomst of bestemming. Dienaangaande zullen aan de Klant, op diens verzoek, aanvullende inlichtingen worden verstrekt. Voor intracommunautaire betalingstransacties binnen de Europese Economische Ruimte zal de uitvoeringstermijn echter vier werkdagen na ontvangst van de betalingsopdracht niet overschrijden.

19.3 Betalingen op de Raisin-rekening: Voor alle op de Raisin-rekening gedane betalingen geldt dat de valutadatum van de creditering van de Raisin-rekening van de Klant samenvalt met de Werkdag waarop het bedrag van de betaling op de rekening van de Bank wordt bijgeschreven.

19.4 Betalingen vanaf de Raisin-rekening: De volgende uitvoeringstermijnen gelden voor betalingen vanaf de Raisin-rekening naar hetzij de Referentierekening, hetzij een Partnerbankrekening:

a) De Bank zorgt ervoor dat de bank die de Referentierekening of Partnerbankrekening aanhoudt uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip dat de Bank wordt geacht de betalingsopdracht te hebben ontvangen, voor het bedrag van de betalingstransactie wordt gecrediteerd; en

b) de valutadatum van de debitering van de Raisin-rekening van de Klant valt op zijn vroegst wanneer het bedrag van de betalingsopdracht van de rekening van de Bank wordt gedebiteerd.

20. AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN ONJUISTE UNIEKE IDENTIFICATOR.

20.1 Aanname van voltooiing: Elke betalingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met de unieke identificator van respectievelijk de betaler en de begunstigde wordt geacht correct te zijn uitgevoerd wat de met die unieke identificator aangewezen betaler/begunstigde betreft, zelfs indien de Klant aanvullende informatie heeft verstrekt. De Bank gaat voor zover technisch mogelijk en zonder manuele tussenkomst echter na of de Unieke Identificator coherent is. Is dat niet het geval, dan weigert ze het Betaalorder uit te voeren en brengt ze de persoon die haar de identificator meedeelde op de hoogte van die weigering.

20.2 Aansprakelijkheid: Onverminderd die verplichting van de Bank is de Bank, indien de Unieke Identificator(en) die door de Klant word(t)(en) gebruikt onjuist (is) (zijn), niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. De Bank zal evenwel in een dergelijk geval redelijke inspanningen leveren om de betrokken geldmiddelen terug te verkrijgen. Zij kan daarvoor kosten aanrekenen. Indien het niet mogelijk is om de geldmiddelen terug te krijgen, dan levert de Bank aan de Klant, op diens schriftelijk verzoek, alle informatie waarover zij beschikt en die van belang zijn voor de Klant, zodat deze een beroep kan instellen om zijn geldmiddelen terug te krijgen.

20.3 Medewerking: Indien de Klant de begunstigde is van de Transactie, dan werkt de Bank mee met zijn inspanningen door aan de Betalingsdienstaanbieder van de Betaler alle nuttige informatie te bezorgen om de geldmiddelen terug te krijgen.

21. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-TOEGESTANE BETALINGSTRANSACTIES.

21.1 Meldingsplicht: De Klant dient, zodra hij een niet-toegestane betalingstransactie vaststelt, zonder ongerechtvaardigde vertraging de Bank hiervan in kennis te stellen, uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering van de betrokken betalingstransactie. Elke vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij de Bank de informatie betreffende de bewuste betalingstransactie niet ter beschikking van de Klant heeft gesteld. Indien de Klant ontkent dat hij toelating heeft gegeven voor een uitgevoerde Betalingstransactie of aanvoert dat de Betalingstransactie niet correct werd uitgevoerd, dan is het aan de Bank om te bewijzen dat transactie in kwestie werd geauthenticeerd, behoorlijk geregistreerd en boekhoudkundig verwerkt en dat ze niet werd aangetast door een technisch of ander defect van de door de Bank geleverde dienst, tenzij de Betalingstransactie werd geïnitieerd door een Aanbieder van Betalingsinitiatiediensten. In dit laatste geval is het aan de Aanbieder van Betalingsinitiatiediensten om te bewijzen dat het Betaalorder door de Bank is ontvangen en dat, wat deze Aanbieder betreft, de Betalingstransactie werd geauthenticeerd en correct geregistreerd.

21.2 Terugbetaling: Onverminderd artikel 21.1 en artikel 21.3 zal de Bank in geval van een niet-toegestane betalingstransactie de betaalrekening die met dat bedrag werd gedebiteerd herstellen in de toestand waarin deze geweest zou zijn mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag en met de valutadatum waarop de rekening van de Klant werd gedebiteerd, behalve indien de Bank goede redenen heeft om fraude te vermoeden en indien zij deze redenen schriftelijk meedeelt aan de FOD Economie. Deze terugbetaling vindt plaats onmiddellijk nadat de Bank kennis heeft genomen van de transactie of erover werd geïnformeerd en in elk geval uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende Werkdag. Bovendien zal de Bank de eventuele verdere financiële gevolgen vergoeden, in het bijzonder de kosten door de Klant gedragen ter bepaling van de te vergoeden schade.

21.3 Risico’s voor de Klant: In afwijking van artikel 21.2 is de Klant aansprakelijk voor de niet-toegelaten Betalingstransacties die werden verricht met een verloren, gestolen of vervalst Betaalinstrument, binnen de volgende beperkingen:

 • Tot aan de Kennisgeving voorzien in artikel 2 is de Klant aansprakelijk ten belope van maximaal 50 euro voor de gevolgen van deze betalingstransacties, tenzij indien:
  a) het verlies, de diefstal of de vervalsing van het Betaalinstrument door de Klant niet kon worden gedetecteerd vóór de betaling, tenzij de Klant bedrieglijk heeft gehandeld; of
  b) het verlies te wijten is aan daden of nalatigheid van een werknemers, agent of filiaal van de Bank of van een entiteit waaraan de Bank haar activiteiten heeft geoutsourcet; of
  c) de Bank geen sterke authenticatie van de Klant vraagt, voor zover de Klant niet bedrieglijk heeft gehandeld.
 • In afwijking van de vorige alinea is de Klant zonder beperking van bedrag aansprakelijk voor alle veroorzaakte verliezen tot aan de Kennisgeving bedoeld in artikel 3.2 indie zij voortvloeien uit het feit dat de Klant bedrieglijk heeft gehandeld of opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer van zijn verplichtingen heeft nagelaten inzake de gebruiksvoorwaarden van de Betaalinstrumenten die hem ter beschikking zijn gesteld en de te hanteren veiligheidsmaatregelen wat betreft deze Betaalinstrumenten of inzake de aan de Bank te geven Kennisgeving krachtens artikel 2.
 • Te rekenen vanaf de Kennisgeving voorzien in artikel 2 zijn de verliezen veroorzaakt door de niet-toegestane betalingstransactie voor rekening van de Bank, tenzij de Bank bewijst dat de Klant bedrieglijk heeft gehandeld.

De Bank levert de elementen die het bedrog of de ernstige nalatigheid van de Klant moeten bewijzen.

22. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-UITGEVOERDE OF NIET CORRECT UIGEVOERDE BETALINGSTRANSACTIE.

22.1 Meldingsplicht: De Klant dient de Bank, zodra hij een niet-uitgevoerde of niet correct uitgevoerde betalingstransactie vaststelt, zonder ongerechtvaardigde vertraging de Bank hiervan in kennis te stellen, uiterlijk 13 maanden na de valutadatum van debitering of creditering van de betrokken betalingstransactie, overeenkomstig de bepalingen van het bovenstaande artikel 2. Elke vraag tot rechtzetting of vergoeding na deze termijn of zonder de voormelde vormvereisten te eerbiedigen, is onontvankelijk, tenzij de Bank, desgevallend, de informatie betreffende de bewuste betalingstransactie niet ter beschikking van de Klant heeft gesteld.

22.2 Hypothese 1: De Klant is de betaler: De Bank is aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de door de Klant correct geïnitieerde betalingstransacties, behalve indien de Bank tegenover de Klant en, voor zover relevant, tegenover de Betalingsdienstaanbieder van de begunstigde kan bewijzen dat de Betalingsdienstaanbieder van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie heeft ontvangen binnen de termijnen voorzien in artikel 19.

Indien de betalingstransactie werd geïnitieerd door of via de begunstigde is de Bank ten aanzien van de Klant-betaler enkel aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie, indien de Betalingsdienstaanbieder van de begunstigde de betrokken betalingsopdracht correct en tijdig aan de Bank heeft doorgegeven.

Wanneer de Bank aansprakelijk is krachtens artikel 22.2 zal zij de Klant onverwijld het bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terugbetalen of in voorkomend geval de betaalrekening die met dat bedrag werd gedebiteerd herstellen in de toestand zoals die zou zijn geweest mocht de gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, met valutadatum op de datum waarop de Betaalrekening werd gedebiteerd.

Indien een Betaalorder door de Klant werd geïnitieerd via een Aanbieder van betalingsinitiatiediensten, dan betaalt de Bank aan de Klant het bedrag van de niet-uitgevoerde of slecht uitgevoerde Betalingstransactie terug en herstelt in voorkomend geval de Betaalrekening van de Klant in de toestand waarin deze zich zou bevinden, mocht de slecht uitgevoerde Betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. Het is dan aan de Aanbieder van betalingsinitiatiediensten om te bewijzen dat de Bank het Betaalorder correct heeft ontvangen en dat, wat deze Aanbieder betreft, de Betalingstransactie werd geauthenticeerd en correct geregistreerd en dat ze niet het voorwerp uitmaakte van een technisch of ander defect in verband met de niet-uitvoering, de slechte uitvoering of de laattijdige uitvoering van de Transactie. Indien de Aanbieder van betalingsinitiatiediensten aansprakelijk is voor de niet-uitvoering, de slechte uitvoering of de laattijdige uitvoering van de Betalingstransactie, dan vergoedt hij op haar verzoek onmiddellijk de Bank voor de geleden verliezen of de betaalde bedragen wegens de terugbetaling van de Klant.

22.3 Hypothese 2: De Klant is de begunstigde: De Bank is ten aanzien van de Klant-begunstigde aansprakelijk voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van een betalingstransactie geïnitieerd door de betaler, in de gevallen waarin de Betalingsdienstaanbieder van de betaler kan aantonen dat de Bank het bedrag van de betalingstransactie heeft ontvangen binnen de vereiste termijn. In een dergelijk geval stelt zij onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking van de Klant en crediteert zij, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de Klant met het overeenkomstige bedrag, met de valutadatum die zou zijn toegekend aan deze creditering, mocht de transactie correct zijn uitgevoerd.

De Bank is aansprakelijk voor de juiste verzending aan de Betalingsdienstaanbieder van de betaler van een via de Klant-begunstigde correct geïnitieerde betalingsopdracht en van de verwerking van deze betalingstransactie overeenkomstig de verplichtingen waarvoor zij instaat krachtens artikel 19.

De Bank zorgt ervoor dat zij de betrokken betalingsopdracht onmiddellijk doorgeeft aan de Betalingsdienstaanbieder van de betaler en dat het bedrag van de betalingstransactie onmiddellijk ter beschikking van de Klant-begunstigde wordt gesteld, zodra de rekening van de Bank met het overeenkomstige bedrag is gecrediteerd.

Bij laattijdige overdracht van het betaalorder ligt de valutadatum die wordt toegekend aan het bedrag van de transactie op de betaalrekening van de Klant-begunstigde niet later dan de valutadatum die zou zijn toegekend, mocht de transactie correct zijn uitgevoerd.

22.4 Algemeen: In geval van aansprakelijkheid van de Bank is de Bank gehouden de Klant te vergoeden voor de kosten waarvoor zij aansprakelijk is en voor de interesten die de Klant draagt wegens de niet-uitvoering of slechte uitvoering, inclusief de laattijdige uitvoering, van een betalingstransactie.

Wanneer een betalingstransactie niet of gebrekkig is uitgevoerd, tracht de Bank, op vraag van de Klant die de betalingsopdracht heeft geïnitieerd als betaler of begunstigde, ongeacht de aansprakelijkheden zoals hiervoor bepaald, onmiddellijk de betalingstransactie te traceren en stelt hij de Klant op de hoogte van het resultaat van zijn opzoeking.

23. BEWEZEN OF VERMOEDE FRAUDE

23.1 Bewezen of vermoeden: Als de Bank fraude vermoedt of kennis heeft van bewezen fraude of bedreigingen voor de veiligheid in het kader van het aanbieden van betalingsdiensten, dan zal de Bank de Klant hiervan op de hoogte brengen volgens een beveiligde procedure.

24. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

24.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid: De in de vorige artikels aangehaalde aansprakelijkheid van de Bank geldt echter niet in geval van overmacht, noch wanneer de Bank of een andere betrokken Betalingsdienstaanbieder uit hoofde van nationale of Europese gemeenschapswetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft.

25. VERWERKING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

25.1 Toegang tot persoonsgegevens: De Klant erkent dat hij, door de door de Bank aangeboden betaaldiensten te gebruiken, de Bank toegang verschaft tot zijn persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de betaaldiensten en dat ze deze gegevens verwerkt en bewaart.

25.2 Toestemming: Door zijn toestemming te geven voor de uitvoering van betalingstransacties stemt de Klant in met het verzamelen, verwerken en bewaren van de vermelde persoonsgegevens, overeenkomstig het Privacybeleid.

26. KLACHTENBEHANDELING

26.1 Klachten: In het kader van de in artikel 37.5 beschreven procedure zal de Bank in principe uiterlijk binnen 15 werkdagen reageren op elke klacht die verband houdt met de Betalingsdiensten en -transacties. Indien de Bank om redenen waarop zij geen vat heeft niet kan reageren binnen 15 werkdagen, dan zal zij in afwachting een antwoord versturen ter motivatie van de vereiste extra termijn om te reageren op de klacht en daarin de uiterste datum vermelden waarop de Klant een definitief antwoord zal ontvangen; De termijn om een definitief antwoord te ontvangen dat alle punten van de klacht behandelt, mag in geen geval meer bedragen dan 35 extra werkdagen.

26.2 Aanvullende klachtenprocedures: Aanvullend aan de mogelijkheden bepaald in artikel 37.5 kan de Klant voor klachten inzake Betalingsdiensten en -transacties ook terecht bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. Het correspondentieadres is ‘FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie – Front Office – NG III, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel’’, Tel: +32(0)2 277 54 84, Fax: 32 (0)2 277 54 52, E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

DEEL IV: ALGEMENE BEPALINGEN

27. HONORARIA EN ANDERE KOSTEN.

27.1 Gratis rekening: De Bank ontvangt van Raisin een vergoeding voor de diensten die de Bank ten behoeve van de Raisin-rekening zal verlenen. Bijgevolg brengt de Bank de Klant geen kosten in rekening voor het openen, aanhouden en beheren van de Raisin-rekening, behalve zoals vermeld in artikel 27.2.

27.2 Speciale kosten: Bepaalde verrichtingen op de Raisin-rekening, zoals vermeld in het document “Tarievenlijst voor het Raisin-product – Keytrade Bank” (hierna “Tarievenlijst”) dat beschikbaar is op de Internetsite, zijn onderworpen aan de daarin vermelde kosten. Ook kunnen Raisin of Partnerbanken voor hun diensten andere vergoedingen, kosten, rente etc. in rekening brengen.

27.3 Wijzigingen: De Tarievenlijst kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door de Bank worden gewijzigd. De daarin vermelde prijzen gelden voor alle transacties die plaatsvinden nadat deze zijn gewijzigd. De prijzen die van toepassing zijn op elke verrichting zijn deze die van kracht zijn op de datum waarop de Bank de verrichting uitvoert. De Klant moet de geldende prijzen controleren voorafgaand aan enige verrichting.

28. KENNISGEVINGEN.

28.1 Kennisgevingen tussen partijen: Onverminderd de wettelijke regeling die van toepassing is op de elektronische handtekeningen en behoudens bijzondere bepalingen waarin deze AV voorzien, kunnen de Bank en haar Klanten elke Kennisgeving uitwisselen via de diverse communicatiemiddelen die vermeld zijn in artikel 28.3 hierna wat de Kennisgevingen door de Bank betreft, en in artikel 285 hierna wat de Kennisgevingen door de Klanten betreft.

28.2 E-mail & Postvak zijn essentieel: Door zijn e-mailadres mee te delen, aanvaardt de Klant in het bijzonder dat elke informatie die hem door de Bank moet worden meegedeeld op een duurzame gegevensdrager waarvan hij wettelijk op papier om mededeling zou kunnen verzoeken, hem door de Bank wordt meegedeeld per e-mail zoals hierboven beschreven, of door elke andere passende voor communicatie op afstand. De Klant bevestigt dat hij ervan op de hoogte is gebracht dat, bij voor de Klanten bestemde mededelingen, de Bank de voorkeur geeft aan elektronische post (met inbegrip van het Postvak van de Klant op de Transactiesite) of aan het plaatsen op de Internetsite of de Transactiesite boven andere communicatiemiddelen. De aanvaarding van dergelijke communicatiemiddelen door de Klant, voor zover wettelijk toegestaan, is voor de Bank een voorwaarde voor de contractuele relatie.

28.3 Kennisgevingen door de Bank: De Bank kan gebruikmaken van: (i) elektronische post (eventueel met bijlagen) die gericht wordt aan het E-mailadres van de Klant of naar zijn Postvak dat beschikbaar is op de Transactiesite (onder voorbehoud van een Kennisgeving per elektronische post naar het E-mailadres van de Klant waarin wordt meegedeeld dat een bericht naar dat Postvak is verzonden) of, ingeval wordt geantwoord op een e-mailbericht dat, ongeacht het door de Klant gebruikte E-mailadres, aangeeft door de Klant te zijn verzonden, aan dat E-mailadres, (ii) een Kennisgeving op de Transactiesite, of wat de algemene berichten betreft die bestemd zijn voor alle Klanten, een Kennisgeving op de Internetsite, (iii) elke andere elektronische communicatievorm (met inbegrip van SMS naar het door de Klant opgegeven mobiele nummer), en (iv) briefwisseling per gewone post aan het adres van de Klant (v) door overhandiging op het adres van de Klant tegen ontvangstbevestiging door de Klant, (vi) via fax op het faxnummer dat eventueel is aangegeven op de Aanvraag van de Raisin-rekening, of, bijvoorbeeld in noodgevallen, via het telefoon- of mobiele nummer dat in de Aanvraag van een Raisin-rekening is vermeld of later door de Klant aan de Bank is Betekend, met name via de Transactiesite.

28.4. Regelmatig raadplegen van het Postvak: Klanten verbinden zich ertoe de Transactiesite regelmatig, en ten minste eenmaal per week, te raadplegen om in het Postvak de berichten van de Bank te lezen. De Klant erkent dat hij, indien hij dit nalaat, niet tijdig kan klagen, zoals bepaald in artikel 37.5.

28.5 Kennisgevingen door Klant: De Klanten kunnen: (i) online in verbinding treden met de Bank via de Internetsite, met inachtneming van en volgens de functies die op de Internetsite en Transactiesite verschijnen, en met gebruikmaking van de Identificatiemiddelen, met inbegrip van de Kennisgeving van instructies aan de Bank; (ii) gebruik maken van elektronische post vanwege de Klant vanaf zijn E-mailadres of via het Postvak van de Klant beschikbaar op de Transactiesite; (iii) per gewone of aangetekende brief verzonden naar de Bank’s Postadres, (iv) per telefoon op tel. nummer 020 715 9296 met dien verstande dat de Bank het recht heeft geen rekening te houden met een telefonisch ontvangen Kennisgeving als zij twijfelt aan de identiteit van de oproeper en met dien verstande dat de Bank in ieder geval kan vragen dat deze Kennisgeving, alvorens zij er rekening mee houdt, wordt bevestigd door een gewoon met de post verzonden bericht of per e-mail, in welk geval enkel dit bericht als Kennisgeving zal worden beschouwd. De Bank negeert elke andere de vorm van kennisgeving of kennisgevingen in een andere vorm dan door Kennisgeving middels de standaard vorm welke, zoals het geval kan zijn, ter beschikking wordt gesteld door de Bank op de Internetsite of de Transactiesite. De Bank kan eveneens (maar is niet verplicht) weigeren rekening te houden met een Kennisgeving van de Klant of daaraan gevolg te geven indien (i) de Kennisgeving onvolledig of dubbelzinnig is, (ii) de Kennisgeving is opgesteld of vergezeld gaat van ondersteunende documentatie opgesteld in een andere taal dan de talen bedoeld in artikel 37.7, of (iii) de Kennisgeving naar het redelijk oordeel van de Bank twijfelachtig is omtrent de authenticiteit ervan.

28.6 Risico’s: Enkel de Klant is aansprakelijk voor en draagt alleen het risico voor een bedrieglijk gebruik van zijn E-mailadres of elk ander middel voor communicatie op afstand of voor de verzending door een niet-gemachtigde derde van een e-mailbericht of elk ander middel voor communicatie op afstand dat aldus bedrieglijk aangeeft uit te gaan van de Klant.

28.7 Ingangsdatum: Een mededeling per elektronisch post (met inbegrip van het Postvak van de Klant op de Transactiesite) of m.b.v. enig ander elektronisch middel wordt geacht door de geadresseerde ervan te zijn ontvangen op de dag van verzending van die mededeling, of, indien zij wordt geplaatst met een ‘post’ op de Internetsite of Transactiesite, op de dag waarop de ‘post’ werd geplaatst. Een mededeling met de gewone post wordt geacht te zijn ontvangen de derde Werkdag volgend na de dag van de verzending. Kennisgevingen per aangetekende brief worden geacht te zijn ontvangen op de datum van de eerste voorlegging door het postkantoor.

28.8 Tijdelijke beperkingen: De Bank kan te allen tijde door middel van een gewoon bericht op de Internetsite, en met name om redenen van veiligheid en geheimhouding, het recht van de Klanten om een beroep te doen op een van de voornoemde andere middelen van Kennisgeving dan het gewone met de post verzonden bericht, beperken of opschorten. Die beslissing kan algemeen worden genomen voor een categorie van (of voor alle) Klanten, of individueel in welk geval dat bericht zal verschijnen op de Transactiesite van die Klant.

29. PAND.

29.1 Verpande rekening: Alle tegoeden, ongeacht de valuta ervan, die vandaag of in de toekomst worden geboekt op het credit van een Raisin-rekening van een Klant bij de Bank en alle andere tegoeden die de Bank aan de Klant verschuldigd zou zijn, worden aangewend voor de vestiging van een pand in eerste rang, dat de betaling van verplichtingen van de Klant aan de Bank verzekert. Het pand zal ten gunste van de Bank in de zin van de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden worden gevestigd door de registratie ervan op een rekening, en zal van kracht blijven tot de volledige betaling aan de Bank van alle bedragen, in hoofdsom, interesten, kosten en bijbehoren, door de Klant die om welke reden ook opeisbaar zijn of worden krachtens de relatie die hij met de Bank is aangegaan in overeenstemming met de AV. De rekeningen waarop die tegoeden werden gecrediteerd, moeten dus worden beschouwd als speciale rekeningen die ten gunste van de Bank in pand zijn gegeven en de Bank aanvaardt dit pand. De onderbewaargeving van deze door de Bank bij derden verpande activa beïnvloedt dit pand niet. De Bank is gerechtigd, in voorkomend geval en in naam en voor rekening van de Klant, alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk of wenselijk acht om het pand tegenstelbaar te maken aan derden, de derden van het bestaan ervan te informeren of haar rechten te beschermen. Niettemin verbindt de Klant zich ertoe alle vereiste formaliteiten te vervullen om de Bank toe te laten al haar rechten te doen gelden die voortvloeien uit dit artikel.

29.2 Handhaving: Elk verzuim vanwege de Klant om zijn betaalverplichtingen jegens de Bank na te komen vormt een niet-uitvoering en geeft de Bank het recht welke maatregelen dan ook te nemen, op kosten, risico en gevaar van de Klant en dit zonder dat de Bank voor dit feit aansprakelijk kan worden gesteld. De Bank mag overgaan tot de volledige of gedeeltelijke vereffening van de verbintenissen en de open posities van de Klant. Voorts mag de Bank zonder ingebrekestelling en voor zover dit bij wet is toegestaan de in pand gegeven tegoeden inhouden, hetzij realiseren, hetzij zich toe-eigenen, niettegenstaande een procedure van onvermogen of gerechtelijke reorganisatie, beslag of elk geval van samenloop tussen schuldeisers van de Klant of van de derde pandgever. De opbrengst van de vereffening/realisatie zal worden aangewend voor de terugbetaling van de gewaarborgde schuld in hoofdsom, interesten, kosten en bijbehoren door ze aan te rekenen op de interesten, de kosten en vervolgens op het kapitaal in de mate die bij wet is toegestaan. Ingeval de Bank zich de activa toe-eigent, zullen de activa worden gewaardeerd tegen de waarde waarvoor zij werden geboekt en de activa zullen als betaling aan de Bank toekomen en op de schuldvordering van de Bank worden aangerekend op de interesten, kosten en vervolgens op het kapitaal in de mate die bij wet is toegestaan. Het eventuele saldo komt toe aan de Klant.

29.3 Gebruik van verpande activa: De Klant mag beschikken over de in pand gegeven tegoeden (tevens met het oog op een inpandgeving ten gunste van een derde), ten belope van wat het bedrag van de schuldvordering van de Bank overschrijdt. De in pand gegeven tegoeden kunnen worden vervangen door andere tegoeden die gelijkwaardig zijn aan die welke aanvankelijk in pand werden gegeven, in overeenstemming met de wetsbepalingen die van toepassing zijn op deze mogelijkheid van vervanging, door de eenvoudige inschrijving van deze andere tegoeden die hetzelfde stelsel zullen volgen als de aanvankelijk in pand gegeven tegoeden zonder dat ze kunnen worden beschouwd als zouden zij een nieuwe zekerheid vormen.

29.4 Overdracht van vorderingen: Mits de wettelijke bepalingen en beperkingen worden in acht genomen, draagt de Klant bij wijze van waarborg aan de Bank alle schuldvorderingen over die hij heeft of zal hebben ten opzichte van wie ook of alle sommen die hem om welke reden ook verschuldigd zouden zijn. De Klant verbindt zich ertoe de Bank op haar verzoek alle inlichtingen of documenten betreffende deze schuldvorderingen te bezorgen. De Klant aanvaardt dat de Bank bij de schuldenaars van de overgedragen schuldvorderingen zelf de inlichtingen of documenten inwint die zij wenst te verkrijgen. Indien een Klant in gebreke blijft een van zijn verplichtingen tegenover de Bank na te komen of uit te voeren, machtigt de Klant de Bank onherroepelijk ertoe namens hem en voor zijn rekening, en dat tot wanneer alle aan de Bank verschuldigde sommen haar volledig zijn betaald, volgens de door de Bank vastgelegde modaliteiten, de betaling, de opbrengst of de inkomsten te innen of te ontvangen van voornoemde schuldvorderingen, indien en in de mate dat de Klant in gebreke blijft alle aan de Bank verschuldigde sommen te betalen.

30. VEILIGHEID.

30.1 Waarschuwing: De Klant is zich ervan bewust dat het gebruik van de Transactiesite specifieke risico’s met zich kan meebrengen die onder meer te wijten kunnen zijn aan: technische problemen of overdrachtsproblemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een computer, het internet of het netwerk van de Bank en die het gebruik van de dienst kunnen verhinderen of opschorten; of aan een onrechtmatig, frauduleus of niettoegestaan gebruik van de Identificatiemiddelen; of aan het onderscheppen van gegevens over de Klant en zijn rekeningen door derden via methodes als hacking, piraterij, of namaking. Hoewel de Bank ter voorkoming van dergelijke risico’s gebruik maakt van de modernste technologieën (die van tijd tot tijd kunnen variëren), kan en wil de Bank niet garanderen dat deze risico’s zich nooit zullen voordoen.

30.2 Identificatiemiddelen: De Klant heeft slechts toegang tot de Transactiesite (met het oog op het raadplegen van het saldo van de Raisin-rekening of het geven van instructies aan de Bank ter uitvoering op de Raisin-rekening) in overeenstemming met de procedures en veiligheidskenmerken die het juiste gebruik van de Identificatiemiddelen vereisen.

30.3. Verbintenis van de klant: De Klant moet zijn volledige en zorgvuldige medewerking verlenen aan het behoud van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Transactiesite. In het bijzonder waarborgt de Klant dat de Identificatiemiddelen te allen tijde strikt persoonlijk en vertrouwelijk zullen blijven van de Klant en dat deze niet door de Klant zullen worden gegeven, gedeeld of gecommuniceerd aan of met enige andere persoon (met inbegrip van een gevolmachtigde, familieleden of vrienden, naargelang het geval). In het algemeen verbindt de Klant zich ertoe afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen om het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van deze Identificatiemiddelen te waarborgen en om elke toegang tot of elk onrechtmatig gebruik van deze Identificatiemiddelen door anderen dan de Klant te voorkomen.

30.4. Vereiste voorzorgsmaatregelen en mededelingen: De Klant verbindt er zich toe de volgende voorzichtigheidsmaatregelen te respecteren alsook elke andere redelijke voorzichtigheidsmaatregel en meer bepaald elke maatregel die hem door de Bank via de Internetsite of andere zou worden aanbevolen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonlijke toegangs- en beveiligingssystemen en dus van zijn Transactiesite, zijnde:

a) beschikken over alle gebruikelijke en aanbevolen beveiligingsvoorzieningen voor zijn/haar computer of mobiele apparaat zoals firewall, spyware, antivirus enz;

b) de eventueel door de Bank als onderdeel van de Identificatiemiddelen geleverde apparatuur aan de Bank terug aan de Bank te bezorgen indien het defect of onbruikbaar is of wanneer hem een nieuw Identificatiemiddel wordt geleverd;

c) indien de Identificatiemiddelen codes bevatten die door de Klant kunnen worden gewijzigd, zijn/haar vertrouwelijke codes onmiddellijk na ontvangst te wijzigen (zonder gebruik te maken van gemakkelijke combinaties zoals geboortedatum, naam van een dierbare, enz.);

d) de vertrouwelijke codes niet te noteren onder een vorm die gemakkelijk herkenbaar is noch op gecodeerde wijze, noch op of in de nabijheid van een computer waarmee hij toegang heeft tot de Transactiesite;

e) de vertrouwelijke codes slechts te gebruiken op plaatsen die veilig zijn, weg van het zicht van anderen en zonder zich te laten verstrooien; en

f) zich onmiddellijk af te melden van de Transactiesite waarmee hij zich toegang verschaft tot de diensten van de Bank wanneer hij klaar is met het gebruik van de diensten via die site;

30.5 Verlies van Identificatiemiddelen: In geval van verlies, diefstal, onrechtmatig of niet-toegestaan gebruik van zijn Identificatiemiddelen is de Klant ertoe gehouden de Bank daarvan onverwijld kennis te geven door contact op te nemen met de klantenservice (020 715 9296), elke Werkdag van 8:30 tot 16:30 uur. Dit telefoongesprek moet dezelfde dag bevestigd worden door middel van een e-mail naar klantenservice@raisin.nl. De Raisin-rekening en de respectieve Identificatiemiddelen, zullen door de Bank uiterlijk de kalenderdag volgend op de ontvangst van de Kennisgeving worden geblokkeerd. Indien de Transactiesite in deze mogelijkheid voorziet, moet het verlies, de diefstal of het misbruik van de Identificatiemiddelen meteen worden gemeld aan de Bank via de Transactiesite door te klikken op de hiertoe bestemde tab en met inachtneming van de procedure die erop vermeld staat. De Bank moet door de Klant eveneens onverwijld in kennis worden gebracht van het verlies, diefstal of frauduleus gebruik van zijn identiteitskaart.

30.6 Schorsing: De Bank behoudt zich het recht voor de Identificatie Kenmerken te blokkeren of te deactiveren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van deze Kenmerken, het vermoeden van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van deze Kenmerken. De Bank zal de Klant uiterlijk onmiddellijk daarna op de hoogte brengen van de blokkering/deactivering van de Functies en van de redenen voor deze blokkering/deactivering, tenzij een dergelijke Kennisgeving objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen in het gedrang zou brengen of verboden is door andere relevante wetgeving. Zodra de redenen voor blokkeren/deactiveren niet langer bestaan, zal de Bank nieuwe Identificatiefeatures verzenden of de geblokkeerde/gedeactiveerde Features deblokkeren.

30.7 Gebruik van Transactiesite: Elke toegang tot de Internetsite of de Transactiesite houdt bovendien het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden van de Internetsite, die beschikbaar zijn op het adres www.raisin.nl, in.

31. AANSPRAKELIJKHEID.

31.1 Verplichting van inspanning: Alle verplichtingen van de Bank zijn inspanningsverbintenissen (d.w.z. verplichtingen om redelijke inspanningen te leveren om de diensten uit te voeren) en geen resultaatsverbintenissen.

31.2 Bedrog of zware fout: Onverminderd de andere bepalingen van de AV (bv. de artikelen 4.7, 8.3, 7.4 of 25.2) is de Bank slechts aansprakelijk voor bedrog of enige grove fout die zij of haar werknemers maken in het kader van haar zakelijke relaties met haar Klanten. Zij is niet aansprakelijk voor lichte of enige andere fouten. Met het oog op de realisatie en de uitvoering van verrichtingen kan de Bank zich verplicht zien een beroep te doen op een correspondent of een onderbewaarnemer. De Bank is ten opzichte van haar Klanten maar aansprakelijk indien en voor zover deze correspondent of onderbewaarnemer aansprakelijk is ten opzichte van de bank, behoudens bedrog of grove fout vanwege de Bank bij de keuze van of het toezicht op haar correspondenten of onderbewaarnemers, met inbegrip van Raisin.

31.3 Directe schade: In alle gevallen waarin de Bank aansprakelijk wordt gesteld, is die aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse schade, dat wil zeggen de schade die het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg vormt van de fout van de Bank en zij kan in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard, zoals met name een inkomstenderving, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van een planning, verlies van winst, bekendheid, clientèle of verwachte besparingen. De Bank is er niet toe gehouden het verlies te vergoeden van een kans om winst te maken of een verlies te voorkomen.

31.4 Overmacht en andere wetten: De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat voor de Klant rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit gevallen van overmacht of uit maatregelen die door de Belgische of door een buitenlandse overheid worden genomen. Zonder dat deze opsomming beperkend is, moeten de volgende gebeurtenissen als overmacht worden beschouwd, zonder dat de Bank het onvoorzienbare karakter ervan moet aantonen, zonder dat de Bank het onvoorziene karakter ervan moet bewijzen en zelfs indien zij niet volledig buiten de macht van de Bank liggen en/of de uitvoering van het contract door de Bank niet volledig onmogelijk maken: (i) brand, overstroming, stroomtekort of soortgelijke gebeurtenissen; (ii) staking van haar personeel; (iii) verrichtingen die worden bevolen door personen, bekleed met een feitelijk gezag in geval van oorlog, rellen, oproer of bezetting van het grondgebied door buitenlandse of illegale strijdkrachten; (iv) fouten, tekortkomingen of onderbrekingen in de activiteiten van de Belgische of buitenlandse telegraaf-, telefoon- of postdiensten of van particuliere  vervoersbedrijven, of van enige andere dienstverlener van de informatiemaatschappij in de zin van het Belgische Wetboek van economisch recht; (v) Belgische of buitenlandse, wettelijke of reglementaire beperkingen die de teruggave aan de Bank door de Partnerbanken, of haar correspondenten of onderbewaarnemers van aan de Bank gegeven gelden verhinderen of de teruggave ervan door de Bank aan haar Klanten. Wat met name de Internetsite, Transactiesite,  of enige andere technische dienst van de Bank betreft, verbindt de Bank zich ertoe alle redelijke middelen die te harer beschikking staan, aan te wenden om toegang te verschaffen tot haar Website en tot de functies van deze Website, alsmede het gebruik van de diensten die op deze site worden geboden mogelijk te maken, door een beroep te doen op de passende technische middelen, conform de technische normen en de gebruiken die op dit vlak gelden. Indien zich ondanks deze voorzorgsmaatregelen bepaalde technische problemen voordoen, worden deze eveneens beschouwd als een geval van overmacht, tenzij de Klant aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van de Bank bij de uitvoering van deze voorzorgsmaatregelen. De Bank is evenmin aansprakelijk voor betalingsdiensten waarbij de Bank of een andere betalingsdienstaanbieder uit hoofde van nationale of communautaire wetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft.

32. BEWIJS.

32.1 Gratis bewijs: De boeken en documenten van de Bank hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. In afwijking van artikel 1341 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, ongeacht de aard of het bedrag van de te bewijzen rechtshandeling, komen de Klant en de Bank overeen dat elke partij haar beweringen kan bewijzen aan de hand van alle in handelszaken wettelijk toegestane middelen, waaronder een kopie van een reproductie van een origineel document of van de registratie van een telefoongesprek of elektronische communicatie. Behoudens tegenbewijs geleverd door de andere partij, heeft de kopie of reproductie van een document dezelfde bewijskracht als het origineel.

32.2 Elektronisch bewijs: Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van het voorgaande, worden de inhoud en de datum van (i) de toegang van de Klant tot de Transactiesite, (ii) Kennisgevingen (met inbegrip van de Kennisgeving van de aanvaarding van bepaalde documenten of de Kennisgevingen, door te klikken op pictogrammen met het label zoals “Ik aanvaard”) of van de betalingsinstructies geregistreerd, en onveranderbaar opgeslagen en herleidbaar op een duurzame elektronische/digitale drager die onder de controle staat van de Bank. Net als een origineel ondertekend document op een papieren drager vormen deze dossiers een afdoend bewijs.

32.3 Elektronische handtekening: Deze bepaling beperkt geenszins de bewijsregels die voortvloeien uit de eventueel toepasselijke regelgeving betreffende de elektronische handtekening.

32.4 Telefoongesprekken: Elk telefoongesprek tussen de Bank (of haar gevolmachtigden en onderaannemers handelend in naam van de Bank) en de Klant, ongeacht of de oproep uitgaat van de Bank of de Klant, wordt door de Bank opgenomen, onder meer voor bewijsdoeleinden, met het oog op het toezicht van de kwaliteit van de dienstverlening door de Bank of om de Bank toe te laten om haar wettelijke verplichtingen na te leven. De opname heeft bewijskracht, net als een schriftelijk, origineel document op een papieren drager dat door alle partijen is ondertekend en kan in geval van een geschil in rechte overlegd worden. De opname zal door de Bank worden bewaard gedurende de termijn die door de wet is opgelegd of zolang dit noodzakelijk is om de met de opname nagestreefde doelstellingen te bereiken, behalve indien de Klant klacht indient. In dat laatste geval zal de opname van de gesprekken betreffende de feiten in verband met die klacht worden bewaard tenminste tot de volledige en definitieve afwikkeling van de klacht.

33. OVERLIJDEN

33.1 Melding van overlijden: Van het overlijden van een Klant of zijn echtgeno(o)t(e) moet de Bank onverwijld in kennis worden gesteld door de erfgenamen en/of de rechthebbenden ten opzichte van wie de verplichtingen van de Klant ondeelbaar zijn, alsook door de eventuele gevolmachtigden van de overledene. De Bank kan de Klant te allen tijde ervan Kennisgeven dat de Klant het overlijden van zijn echtgeno(o)t(e) aan de Bank dient te melden (in de zin van dit artikel betekent dit tevens elke samenwonende van de Klant die volgens de toepasselijke wetgeving dezelfde rechten als een echtgeno(o)t(e) heeft). In dat geval moet de klant het overlijden van zijn echtgeno(o)t(e) melden.

33.2 Bevriezing van de Raisin-rekening: Van zodra de Bank ingelicht werd over het overlijden van de Klant, kan zij de Raisin-Rekening van de Klant blokkeren en/of het saldo van de Raisin-Rekening melden aan de bevoegde autoriteiten, in België of in het land waar de Klant woonachtig is, indien de Bank redelijkerwijs van mening is dat dit nodig is om te voldoen aan de fiscale of wettelijke verplichtingen die voor de Bank voortvloeien uit het overlijden van de Klant. Tenzij de Klant op afdoende wijze heeft aangetoond dat dit ten aanzien van de Klant niet vereist of toegestaan is, kan de Bank bij het overlijden van deze Klant handelen alsof het Belgisch burgerlijk en fiscaal erfrecht van toepassing zou zijn. De tegoeden die de Bank op namens de overledene aanhoudt, zullen worden vrijgegeven ten gunste van de erfgenamen en/of rechthebbenden die hun eigendom van, recht op of belang op de Raisin-rekening genoegzaam hebben bewezen overeenkomstig het toepasselijke erfrecht. De Bank kan bovendien alle andere documenten opeisen die hij nodig of nuttig zou achten. De Bank verifieert deze documenten zorgvuldig maar is niet aansprakelijk voor het onderzoek van hun echtheid, geldigheid, vertaling of interpretatie, in het bijzonder wanneer het gaat om documenten opgemaakt in het buitenland. Conform de toepasselijke wetsbepalingen, mag de Bank evenwel, ondanks en gedurende een eventuele blokkeringsperiode, op verzoek van de erfgenamen/opvolgers van de Klant, een bepaald bedrag ter beschikking houden van deze erfgenamen of rechthebbenden.

33.3 Beëindiging van het Contract: De Bank kan ook, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het Contract beëindigen en de Raisin-rekening van de overledene sluiten, onmiddellijk na de Kennisgeving van overlijden, in welk geval artikel 35 van toepassing is.

33.4 Openbaarmakingen: Niets hierin beperkt het recht van de Bank krachtens artikel 34.3 om informatie over de Klant en de Raisin-rekening van de Klant bekend te maken aan welke fiscale, administratieve of gerechtelijke autoriteiten in enig land dan ook, en aan de personen die belast zijn met het organiseren van de overdracht van de nalatenschap van de overledene, wanneer de Bank redelijkerwijs wordt verzocht om een dergelijke bekendmaking te doen.

34. PERSOONLIJKE GEGEVENS & PRIVACY.

34.1 Verzamelde gegevens: De persoonsgegevens met betrekking tot de worden geregistreerd in een of meerdere bestanden van de Bank met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. De Bank is de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ van de persoonsgegevens in de zin van de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens. De informatie met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door de Bank wordt gedetailleerd beschreven in het Privacybeleid dat beschikbaar is op www.keytradebank.be en op verzoek van de Bank. Het Privacybeleid informeert de Klant over de wijze waarop de Bank zijn persoonlijke gegevens verwerkt en over het doel van de verwerking. Het Privacybeleid bevat ook informatie met betrekking tot de rechten van de Klant (recht van toegang, recht van verzet en correctie, recht om te worden vergeten en recht op gegevensportabiliteit) en hoe deze uit te oefenen. Dit doet geen afbreuk aan het recht van de Bank om dergelijke gegevens door derden te laten verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De Bank kan ook optreden als “Verwerker” (in de zin van voornoemde richtlijn) van bepaalde persoonsgegevens van de Klant waarvoor de ’verantwoordelijke voor de verwerking’ Raisin is.

34.2 Privacybeleid: Onverminderd de gevallen waarin de Bank op grond van haar Privacybeleid informatie met betrekking tot de Klant bekend mag maken, heeft de Bank een professionele geheimhoudingsplicht en deelt zij geen inlichtingen mee aan derden over haar Klanten, de door hen uitgevoerde verrichtingen, hun tegoeden en de producten en inkomsten die zij via de Raisin-rekening genereren behalve (i) op verzoek van de betrokken Klant of met zijn toestemming, (ii) als zij daar wettelijk toe gehouden is of (iii) als dit wordt gerechtvaardigd door een rechtmatig belang.

35. TERMIJN & BEËINDIGING.

35.1 Onbepaalde periode: Het contract dat met de Bank m.b.t. de Raisin-rekening wordt afgesloten op basis van de AV is van onbepaalde duur.

35.2 Opzegging: Onverminderd artikel 36.2 kan het contract door de Klant kosteloos, zonder verantwoording en met een opzegtermijn van drie dagen per aangetekend schrijven geadresseerd aan de Zetel van de Bank worden opgezegd. Het contract kan ook door de Bank kosteloos en zonder verantwoording worden opgezegd via een Kennisgeving aan de Klant. Voor alle duidelijkheid, deze Kennisgeving kan geschieden in de vorm van een kopie van een brief die als PDF-bijlage bij een e-mail aan de Klant wordt verzonden.

35.3 Opzegging door oorzaak: In afwijking van het voorgaande, kan de Bank het contract ook kosteloos en zonder opzegtermijn verbreken door een eenvoudige melding aan de Klant op om het even welke duurzame drager zoals een e-mail

a) in geval van een ernstige tekortkoming door de Klant in de nakoming van het contract waarop de AV van toepassing zijn. Met ‘ernstige tekortkoming’ van de Klant wordt onder meer de niet-naleving van de beveiligingsprocedures bedoeld evenals het nalaten elke belangrijke verplichting uit te voeren, het onrechtmatig gebruikmaken van de bankdiensten en het nalaten gevolg te geven aan Kennisgevingen van de Bank, het niet tijdig verstrekken van de bijgewerkte gegevens, of het niet tijdig verstrekken van aanvullende informatie en documenten die de Klant krachtens het artikel 4.4. Updates & Aanvullingen dient te melden;

b) indien het vertrouwen van de Bank in de Klant zwaar is geschonden;

c) indien de Klant niet langer in aanmerking komt voor een Raisin-rekening, overeenkomstig de in artikel 4.1 gestelde voorwaarden, bijvoorbeeld indien de Klant niet langer ingezetene is van een land van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland en/of de Klant een Amerikaanse Persoon of een Amerikaanse Groene Kaarthouder wordt;

d) indien de Klant gedurende een periode van vijf jaar zonder Partnerbankrekening blijft;

e) indien de Klant de in de Aanvraag van een Raisin-rekening aangegeven Referentierekening heeft afgesloten zonder de Bank in kennis te hebben gesteld van een nieuwe, door de Bank aanvaarde Referentierekening;

f) overeenkomstig artikel 36.2;

g) overeenkomstig artikel 33.3, en

h) in de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.7.

35.4 Betalingen in uitvoering: De opzegging van het contract dat op grond van deze AV is gesloten, doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen en de eventuele termijnverrichtingen, maar de opdracht van de Klant wordt door de Bank niet uitgevoerd indien deze wordt geacht te zijn ontvangen nadat de opzegging van kracht is geworden.

35.5 Effect van beëindiging: Opzegging van het contract impliceert de afsluiting van de Raisin-rekening en maakt alle onderlinge vorderingen en schulden tussen de partijen onmiddellijk opeisbaar,  d.w.z. het creditsaldo van de Raisin-rekening is betaalbaar aan de Klant en omgekeerd indien op de Raisin-rekening, om welke reden dan ook buiten de macht van de Bank, een debetsaldo is te zien. Niettegenstaande enig ander verzoek van de Klant zal, wanneer de beëindiging van kracht wordt, het creditsaldo op de Raisin-rekening door de Bank op de Referentierekening worden betaald, en uitsluitend op de Referentierekening, zonder extra kosten. Indien er dan geen Referentierekening beschikbaar is en/of het creditsaldo aan de Bank wordt teruggestort door de bank die de Referentierekening aanhoudt, zal de Bank het creditsaldo, voor zover wettelijk toegestaan, storten aan de Deposito- en Consignatiekas in België. De Bank heeft ook het recht (maar geen verplichting) om de Klant te verzoeken een nieuwe Referentierekening te Kennisgeven voor de betaling van het creditsaldo.

35.6 Gevolgen voor Partnerbankrekeningen: Indien het contract tussen de Bank en de Klant door de Klant wordt opgezegd voordat de Partnerbankrekeningen zijn vervallen, treedt de opzegging pas in werking nadat alle stortingen op Partnerbankrekeningen weer zijn overgeboekt op de Raisin-rekening van de Klant, hetgeen typisch gebeurt bij het regelmatig aflopen/vervallen van de Partnerbankrekeningen. Indien de Klant de beëindiging van zijn/haar Raisin-rekening wenst te bespoedigen zodat de beëindiging van kracht wordt vóór de regelmatige vervaldag van zijn/haar Partnerbankrekening(en), dient de Klant met de betrokken Partnerbanken een vervroegde beëindiging van zijn/haar Partnerbankrekeningen te regelen. De Bank staat er op geen enkele wijze voor in dat een dergelijke vroegtijdige beëindiging wordt toegestaan of dat door de betreffende Partnerbanken geen kosten in rekening worden gebracht in verband met die vroegtijdige beëindiging. Niets hierin beperkt het recht van de Bank om de relatie met de Klant te beëindigen en de Raisin-rekening overeenkomstig bovenstaande bepalingen te sluiten, zelfs niet voordat de Partnerbankrekeningen van de Klant regelmatig vervallen.

36. WIJZIGING VAN DE AV.

36.1 Wijzigingsrecht: De AV kunnen op elk moment door de Bank gewijzigd worden. De Klant zal door een Kennisgeving van de Bank op de hoogte gebracht worden van de wijziging in de AV, met een samenvatting van de wijzigingen die in de AV zijn aangebracht. De gewijzigde AV zullen ter beschikking zijn van de Klanten op de Internetsite en aan de loketten van de Bank. De Klant verbindt zich ertoe om er kennis van te nemen op het ogenblik van de ontvangst van de Kennisgeving van de Bank.

36.2 Inwerkingtreding: Behoudens wettelijke of reglementaire vereisten, treden de gewijzigde AV in werking na het verstrijken van een termijn van 2 maanden vanaf de Kennisgeving of op een latere, door de Bank meegedeelde datum. Als de Klant de Bank niet laat weten dat hij de wijzigingen weigert vóór de datum van de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden, wordt hij geacht deze te hebben aanvaard. De Klant die de nieuwe AV niet aanvaardt vóór hun inwerkingtreding, kan zijn relatie met de Bank onmiddellijk en kosteloos stopzetten. Indien de Klant de Bank in Kennis heeft gesteld van zijn weigering om de nieuwe gewijzigde AV te aanvaarden, heeft de Bank het recht om zijn bankrelatie met die Klant op elk ogenblik tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden kosteloos te beëindigen.

36.3 Gevolgen van de wijziging: Onverminderd de geldigheid van het voorgaande, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke Verrichting uitgevoerd door de Klant na de inwerkingtreding van de gewijzigde Voorwaarden geregeld zal worden door de nieuwe AV en dat de Klant onweerlegbaar verondersteld wordt ze te hebben aanvaard te hebben.

37. OVERIGE BEPALINGEN.

37.1 Status van de Bank: De Bank is een Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank, Naamloze Vennootschap met een Directiecomité en een Raad van Toezicht naar Frans recht, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te Tour Ariane – 5, place de la Pyramide 92088, Paris, La Défense, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 384 288 890. De Bank is gevestigd te Vorstlaan 100, 1170 Brussel en is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het btw-nummer BE0879.257.191. Arkea Direct Bank wordt onder nr. 14518 opgenomen op de lijst van de door de Franse (banken)toezichthouder (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) erkende kredietinstellingen (lijst beschikbaar op de website www.acpr.banque-france.fr) en is onderworpen aan het toezicht van deze autoriteit. Ze is opgenomen op de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben bij de Nationale Bank van België (“NBB”, www.nbb.be). De Bank is lid van de Belgische Febelfin (vergelijkbaar met de Nederlandse Vereniging van Banken) en heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven voor haar betrekkingen met haar Klanten. Deze Gedragscode kan op verzoek geraadpleegd worden bij de Bank of op de website van Febelfin (https://www.febelfin.be/nl/publicaties/gedragscodes).

37.2 Witwassen van geld: De Klant bevestigt dat de tegoeden die op zijn Raisin-rekening zijn of zullen worden geplaatst afkomstig zijn of zullen zijn van een legale activiteit en dat de rekeningen niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme. De Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het verstrekken van om het even welke informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking of aan elke natuurlijke persoon of bevoegd orgaan in de strijd tegen de witwassing van geld of tegen de financiering van het terrorisme, noch voor de directe of indirecte gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit dergelijke informatie, bijvoorbeeld bij verzet tegen een verrichting van bovengenoemde personen.

37.3 Toepasselijke depositogarantie: De Klant kan gebruik maken van depositogarantiestelsels. Welk garantiestelsel van toepassing is, hangt af van de plaats waar de gelden van de Klant worden gedeponeerd. Voor zover en zolang de gelden op op de Raisin-rekening staan geopend bij de Bank, welke het Belgische bijkantoor is van een Franse bank, is het Franse depositogarantiestelsel van toepassing. Zodra de gelden van de Klant op een Partnerbankrekening staan, is het voor de desbetreffende Partnerbank geldende depositogarantiestelsel van toepassing. Noch de Bank, noch enig Frans depositogarantiestelsel zal de Klant vrijwaren voor verliezen die het gevolg zijn van het in gebreke blijven van enige Partnerbank. Voor zover de Raisin-rekening hoofdzakelijk is bedoeld als een transactierekening van/naar Partnerbankrekeningen, zijn het voornamelijk de depositogarantiestelsels die van toepassing zijn op deposito’s bij Partnerbanken die de gelden van de Klant beschermen. Klanten wordt daarom verzocht rechtstreeks bij Partnerbanken navraag te doen naar depositogarantiestelsels die van toepassing kunnen zijn op deposito’s op Partnerbankrekeningen.

37.4 Franse depositogarantie van tegoeden op de Raisin-rekening: De Klanten genieten van het Franse depositogarantiestelsel van het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR 65, rue de la Victoire – 75009 Paris – Frankrijk; tel.: +33 1 58 18 38 08). De depositogarantie in contanten heeft betrekking op het totaal van de tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen of  termijnrekeningen tot een maximum van € 100.000 per houder en per instelling. De garantie voor effecten of effectenrekeningen bedraagt € 70.000 per belegger en per instelling, op de dubbele voorwaarde dat de effecten verdwenen zijn en dat de instelling deze niet kan teruggeven of terugbetalen. De Klant kan hierover meer informatie bekomen op de website http://www.garantiedesdepots.fr of op het ‘Informatieblad voor (Raisin-)rekeninghouders – Keytrade Bank’ aan het einde van deze AV.

37.5 Klachten: Elke klacht of betwisting van welke aard ook betreffende de Raisin-rekening, technische problemen met de Internetsite of de TransactieSite (met inbegrip van toegangs- en transmissieproblemen), en de diensten van de Bank in dit verband (met inbegrip van elke nalatigheid van de Bank om een opdracht van de Klant uit te voeren of een Kennisgeving te sturen die echter wel vereist was) moet op straffe van verval van het recht van betwisting van de Klant, door de Klant ter kennis van de Bank worden gebracht door middel van een e-mail naar het adres legal@keytradebank.com of per brief aan het Legal Department van de Bank (tel.: + 32 2 679 90 00; fax: + 32 2 679 90 01), uiterlijk binnen vijf dagen volgend op de dag in de loop waarvan de Klant er kennis van heeft genomen of geacht wordt er kennis van te hebben genomen, of enige andere langere termijn die door de toepasselijke regels wordt opgelegd. De Bank tracht binnen vijf dagen een ontvangstbewijs van de klacht te verzenden. De Bank neemt kennis van de klacht en de relevante feiten en tracht zo snel mogelijk na de ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie te geven. De klacht van de Klant moet nauwkeurig en volledig zijn (opgave van de betrokken verrichtingen en de juiste datum, vermelding van de verwijten aan de Bank en de relevante feiten, overhandiging van nuttige documenten enz.). Als het om de een of andere reden niet mogelijk is om snel te antwoorden, tracht de Bank de Klant daarvan op de hoogte te brengen en hem te laten weten binnen welke termijn hij een antwoord mag verwachten en welke aanvullende informatie nodig lijkt voor de behandeling van de klacht. Als de ingediende klacht niet naar volle tevredenheid van de Klant wordt behandeld, kan laatstgenoemde de klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen, afgekort tot Ombudsfin (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel; http://www.ombudsfin.be;  ombudsman@ombudsfin.be) met inachtneming van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van een dergelijk beroep. De klacht kan worden ingediend per aangetekende of gewone brief, fax (fax: + 32 2 545 77 79), e-mail of via het onlineformulier dat beschikbaar is op www.ombudsfin.be. Als de klacht ontvankelijk is, brengt voormelde dienst een niet-bindend advies uit. De procedure verloopt volledig schriftelijk. De Bank kan de beslissing aanvaarden, maar is daar niet toe verplicht. Gedetailleerde informatie over de voorwaarden en bepalingen van dat beroep is beschikbaar op de website http://www.ombudsfin.be. De Klant kan voor klachten inzake Betalingsdiensten ook terecht bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. Het correspondentieadres is ‘FOD Economie, K.M.O., Middenstanden Energie – Algemene Directie Economische Inspectie – Front Office – NG III, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel’’, Tel: +32(0)2 277 54 84, Fax: 32 (0)2 277 54 52, E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be.

37.6 Intellectueel eigendom: De software waarop de door de Bank (of Raisin) op de Internetsite of op de Transactiesite aangeboden functies of enige andere dienst van de Bank gebaseerd zijn, alsook de inhoud van de Internetsite en van de Transactiesite, met inbegrip van onder meer merken en logo’s, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele software, hardware, tekst, informatie, afbeelding of ander werk dat op de website toegankelijk of zichtbaar is op de Internetsite of de Transactiesite, mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt, verdeeld, gedownload, gepost of doorgezonden in welke vorm ook en met welk middel ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische of mechanische middelen, fotokopie of opname. De Klant mag de Internetsite of de Transactiesite van de Bank of enige andere dienst van de Bank of de inhoud ervan niet dupliceren op enige andere server of drager zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Bank.

37.7 Talen: De contractuele en precontractuele documenten, met inbegrip van deze AV, en de andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen als documenten die aan de Klant ter beschikking moeten worden gesteld (bijv. “Aanvraag van een Raisin-rekening” en “Tarievenlijst”), met betrekking tot de Raisin-rekening, zijn beschikbaar en juridisch bindend in het Nederlands. De Klant mag in zowel het Nederlands als het Engels met de Bank corresponderen.

38. RECHT VAN TOEPASSING EN BEVOEGDHEID.

38.1 Toepasselijk recht en forum: De AV en, behoudens andersluidende overeenkomst, alle rechten en plichten van de Klant en de Bank zijn onderworpen aan het Belgische recht. De contacten voorafgaand aan het afsluiten van een contract op afstand met de Klant worden geregeld door en zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd (en meer bepaald de vrederechter van het rechtsgebied waar de vennootschapszetel van de Bank gevestigd is).

38.2 Betekening en keuze van woonplaats: Indien de Klant geen woonplaats in België heeft en hij bij de Aanvraag van een Raisin-rekening geen woonplaats in België heeft gekozen voor de uitvoering van het huidige contract, wordt hij verondersteld op onweerlegbare wijze zijn woonplaats te kiezen op de sociale zetel van de Bank (art. 39 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek), waar alle ondertekeningen en Kennisgevingen van aktes of juridische procedures voor hem rechtsgeldig zijn. In dat geval verwittigt de Bank de Klant door een aangetekend schrijven te zijn overgegaan tot een dergelijke betekening of Kennisgeving op zijn Zetel. Het aangetekend schrijven wordt geacht door de Klant te zijn ontvangen op vertoon van de postdiensten, ongeacht of de Klant de brief of de bevestiging van ontvangst van die brief op die datum daadwerkelijk ontvangt.

38.3 Verjaringstermijn: Onverminderd de wettelijke verplichtingen of de wettelijke of gebruikelijke bepalingen die een kortere termijn voorzien, en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen hiervan die een verlies inhouden van het recht van de Klant om een klacht in te dienen als gevolg van het stilzitten van de Klant, verjaart het recht om gerechtelijke stappen te zetten tegen de Bank na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de verrichting of het feit dat hiervoor de aanleiding was.

Tarievenlijst voor het Raisin-product – Keytrade Bank

 • In het algemeen zijn alle diensten m.b.t. het Raisin-platform die door Raisin en Keytrade Bank worden aangeboden gratis voor de Klant.
 • Alle diensten van partnerbanken zijn in het algemeen ook gratis voor de Klant, tenzij anders beschreven in de tarievenlijst van de betreffende partnerbank.
 • Onze klantenservice is gratis:
  • Per e-mail: gratis
  • Telefonisch: de kosten zijn afhankelijk van de telecomleverancier van de Klant.
  • Per post: de Klant kan portokosten oplopen
 • Als u geld overmaakt naar de Raisin-rekening vanaf een niet-euro rekening dient u op de hoogte te zijn van valutaconversies en de gemaakte kosten. Keytrade Bank zal echter geen valutaconversies uitvoeren. De Raisin-rekening accepteert en initieert uitsluitend gratis overboekingen in EUR.
 • Werkdagen komen overeen met bankwerkdagen (ma. t/m vr.) in Brussel, België en Frankfurt a.M., Duitsland.

Raisin-rekening

De volgende diensten worden gratis verleend

 • Opening van de rekening (met inbegrip van de identificatieprocedure)
 • EUR-overschrijvingen van en naar de Raisin-rekening:
  • Van/naar de Referentierekening
  • Van/naar rekeningen bij Partnerbanken
 • Doorlopend rekeningbeheer
 • Blokkeren/ deblokkeren van de toegang tot het systeem voor online bankieren
 • Wijziging van klantgegevens (bijv. naam, adres)
 • Wijziging van rekeninggegevens (bv. Referentierekening)
 • Bevestiging van het online saldo aan het einde van het kalenderjaar
 • PIN en mobiele TAN voor het Online Banking systeem
 • Kennisgevingen en downloaden/uploaden van documenten in het Online Banking systeem
 • Sluiten van de rekening

Bijkomende diensten waarvoor vergoedingen worden gevraagd

Hoewel we in het algemeen proberen om onze diensten gratis aan te bieden, behouden we ons in uitzonderlijke gevallen het recht voor om een vergoeding aan te rekenen voor de volgende diensten.

 • Uitgifte van duplicaten van rekeninguittreksels en documenten op verzoek (indien de bank reeds aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan): € 10,00 per aanvraag.
 • Verzending van documenten en kennisgevingen per post op verzoek: € 5,00 per aanvraag.
 • Bevestiging van het saldo (op verzoek van de Klant en indien de bank haar informatieverplichtingen reeds is nagekomen): € 10,00 per aanvraag

De kosten worden in mindering gebracht op het saldo op de Raisin-rekening van de Klant (als er geen saldo op de rekening staat, behouden wij ons het recht voor om bovengenoemde diensten niet te verlenen).

Informatieblad voor (Raisin-)rekeninghouders – Keytrade Bank

Geachte klant,

Met het volgende “Informatieblad voor (Raisin-)rekeninghouders – Keytrade Bank” informeren wij u over het wettelijke depositogarantiestelsel in Frankrijk.

INFORMATIE VOOR DE REKENINGHOUDER: Wettelijk depositogarantiestelsel Frankrijk

Deposito’s bij Arkéa Direct Bank worden beschermd door: Het wettelijk depositogarantiestelsel, Fonds de garantie des dépôts et de résolution (“FGDR”), in Frankrijk
Limiet van de bescherming: € 100.000 per rekeninghouder per kredietinstelling(1) De volgende commerciële benamingen maken deel uit van uw kredietinstelling: Fortuneo Belgium, Fortuneo en Keytrade Bank
Indien u meerdere rekeningen bij dezelfde kredietinstelling heeft: Al uw deposito’s op uw rekeningen bij dezelfde kredietinstelling die onder de garantie vallen, zullen worden opgeteld voor de bepaling van het bedrag dat voor de garantie in aanmerking komt; het bedrag van de vergoeding is gelimiteerd tot € 100.000.
Als u een gezamenlijke rekening heeft met een of meerdere andere personen: De limiet van €100.000 is van toepassing voor iedere rekeninghouder. Het saldo van de gezamenlijke rekening wordt verdeeld tussen de medehouders; ieders deel wordt toegevoegd aan hun tegoeden voor de berekening van de limiet dat op hem/haar van toepassing is(2)
Andere bijzondere gevallen: Zie voetnoot(2)
Uitbetalingstermijn in geval van een faillissement van de kredietinstelling: Zeven werkdagen(3)
Munteenheid van de vergoeding: Euro
Contact: Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65, rue de la Victoire, 75009 Parijs Telefoon: +33 (0)1 58 18 38 08 E-mail: contact@garantiedesdepots.fr
Meer informatie: Website van het FGDR: https://www.garantiedesdepots.fr/en
Ontvangstbevestiging van de rekeninghouder: De ontvangst van dit formulier wordt bevestigd door middel van de handtekening van de aanvraag tot het aangaan van een bankrelatie. De ontvangst wordt niet bevestigd bij het jaarlijks versturen van het formulier na het sluiten van het contract of de overeenkomst.

(1) Algemene beschermingslimiet.
Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling haar financiële verplichtingen niet kan naleven, worden de deposanten vergoed via een depositogarantieregeling. De vergoeding is gelimiteerd tot 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dat betekent dat alle creditrekeningen bij eenzelfde kredietinstelling worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat voor de garantie in aanmerking komt (onder voorbehoud van de toepassing van de wettelijke of contractuele bepalingen met betrekking tot de compensatie met de debetrekeningen). Het vergoedingsplafond wordt op dit totaal toegepast. De deposito’s en de personen die in aanmerking komen voor deze garantie worden vermeld in artikel L. 312-4-1 van de monetaire en financiële code (voor iedere verduidelijking hieromtrent, zie de internetsite van het FGDR). Als een klant bijvoorbeeld een in aanmerking komende spaarrekening heeft met een saldo van 90.000 euro en een lopende rekening van 20.000 euro, wordt de vergoeding gelimiteerd tot 100.000 euro. Deze methode is ook van toepassing als een kredietinstelling onder verschillende commerciële merken handelt. Dat betekent dat alle deposito’s van eenzelfde persoon die zijn aanvaard onder deze commerciële merken genieten van een maximale vergoeding van 100.000 euro.

(2) Belangrijkste bijzondere gevallen.
De gezamenlijke rekeningen worden in gelijke delen verdeeld onder de medehouders, tenzij indien een contractuele bepaling een andere verdeelsleutel vermeldt. Ieders deel wordt toegevoegd aan de eigen rekeningen of deposito’s en voor dit totaal geldt een garantie tot 100.000 euro. De rekeningen waarop minstens twee personen rechten hebben in hun hoedanigheid van mede-eigenaar, vennoot van een vennootschap, lid van een vereniging of een soortgelijke groepering, die geen rechtspersoonlijkheid hebben, worden gegroepeerd en behandeld alsof ze werden uitgevoerd door een enige deposant die verschillend is van de mede-eigenaars of vennoten. De rekeningen van een individuele ondernemer met beperkte aansprakelijkheid («entrepreneur individuel à responsabilité limitée» of «EIRL»), die zijn geopend om het vermogen en de bankdeposito’s van zijn bedrijfsactiviteit erop te plaatsen, worden gegroepeerd en behandeld alsof ze werden uitgevoerd door een enige deposant die verschillend is van de mede-eigenaars of vennoten. De bedragen die zijn ingeschreven op «livrets A», «livrets de développement durable» (LDD) en «livrets d’épargne populaire» (LEP) worden onafhankelijk van het gecumuleerde plafond van 100.000 euro van toepassing op de andere rekeningen gegarandeerd. Deze garantie heeft betrekking op de bedragen die voor eenzelfde houder gedeponeerd zijn op al deze boekjes en de interesten op deze bedragen, binnen de limiet van 100.000 euro (meer informatie vindt u op de website van het FGDR). Als een klant bijvoorbeeld een «livret A» en een LDD bezit met een totaalsaldo van 30.000 euro en een lopende rekening met een saldo van 90.000 euro, zal hij enerzijds vergoed worden met 30.000 euro voor zijn «livrets», en anderzijds met 90.000 euro voor zijn lopende rekening. Bepaalde deposito’s met een uitzonderlijk karakter (bedrag afkomstig van een vastgoedtransactie uitgevoerd op een woonhuis van de deposant; bedrag voortvloeiend uit een kapitaalvergoeding voor een door de deposant geleden schade; bedrag voortvloeiend uit een kapitaalstorting van een pensioenvoordeel of een erfenis) genieten van een hogere garantie van meer dan 100.000 euro, tijdens een beperkte duur na de inning ervan (meer uitleg vindt u op de website van het FGDR).

(3) Vergoeding.
Het FGDR stelt de vergoeding ter beschikking van de rekeninghouders en begunstigden van de garantie, voor de deposito’s die door de garantie gedekt zijn, zeven werkdagen nadat de «Autorité de contrôle prudentiel et de résolution» (uitgevoerd door de Franse centrale bank, Banque de France) de niet-beschikbaarheid van deposito’s van de toegetreden instelling vaststelt, in toepassing van het eerste lid van I van het artikel L.312-5 van de monetaire en financiële code. Deze termijn van zeven werkdagen is van kracht vanaf 1 juni 2016; tot die datum is deze termijn twintig werkdagen. Deze termijn betreft de vergoedingen waarvoor geen bijzondere behandeling nodig is, noch  aanvullende informatie die noodzakelijk is voor de bepaling van het te vergoeden bedrag of voor de identificatie van de deposant. Als een bijzondere behandeling of een aanvullende informatie noodzakelijk is, wordt de vergoeding zo spoedig mogelijk gestort. De terbeschikkingstelling gebeurt, naar voorkeur van de «Fonds de garantie des dépôts et de résolution»: ofwel door een cheque per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te sturen; ofwel door online de nodige informatie te geven op een beveiligde internetruimte die speciaal hiervoor wordt geopend door het Fonds, en beschikbaar is van op haar officiële website (zie hierboven), zodat de begunstigde de nieuwe bankrekening kan doorgeven waarop hij de vergoeding per overschrijving wenst te ontvangen.

(4) Andere belangrijke informatie.
Het algemene principe is dat alle klanten, particulieren of ondernemingen, gedekt zijn door de FGDR, ongeacht of hun rekeningen privé of professioneel geopend zijn. De uitzonderingen die van toepassing zijn op bepaalde deposito’s of bepaalde producten worden aangege-ven op de website van de FGDR. Uw kredietinstelling brengt u op verzoek op de hoogte of deze pro-ducten al dan niet gegarandeerd zijn. Als een deposito gegarandeerd is, bevestigt de kredietinstelling dit eveneens op een rekeninguittreksel dat periodiek en minstens een keer per jaar wordt verzonden.