Depositogarantie – gelijkwaardige bescherming in de Europese Unie

"Deze nieuwe regels zullen alle EU-burgers ten goede komen: niet alleen zal hun spaargeld beter beschermd zijn, maar zij zullen ook de keuze hebben uit de beste spaarproducten die in de diverse EU-landen beschikbaar zijn, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over verschillen in de geboden bescherming."

– Michel Barnier op 15 april 2014, lid Europese Commissie, belast met interne markt en diensten in de Commissie-Barroso II

Home › Depositogarantie

Spaargeld moet veilig zijn. Mensen werken hun hele leven om geld opzij te zetten. Op onze bankrekeningen, spaarrekeningen en spaardeposito’s staat onze buffer. Ons pensioen. Studiegeld voor (klein)kinderen. Depositogarantiestelsels dragen bij aan het vertrouwen en de stabiliteit van de financiële sector in de Europese Unie (EU).

einlagensicherung-europaeinlagensicherung-europa
In het kort
 • Gelijkwaardig in de gehele EU
  Alle banken in de EU nemen deel aan hun
  nationale, wettelijke depositogarantiestelsel. Binnen de EU is afgesproken dat al deze depositogarantiestelsels een gelijkwaardige bescherming bieden 
 • Tot € 100.000 per rekeninghouder per bank
  In de eurozone worden je banktegoeden – inclusief rente die is aangegroeid maar nog niet bijgeschreven – altijd
  beschermd tot € 100.000 per rekeninghouder per bank. In niet-eurolanden kan deze beschermingslimiet van € 100.000 omgerekend zijn naar de lokale valuta van dat land. In deze gevallen kunnen door wisselkoersschommelingen kleine verschillen ontstaan
 • 7 werkdagen terugbetalingstermijn
  Sinds 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke terugbetalingstermijn
  7 werkdagen
 • Voor alle rekeninghouders
  De bescherming geldt voor alle rekeninghouders,
  ongeacht of zij in het EU-land van de betreffende bank wonen of elders. Nederlandse spaarders komen dus zonder verdere voorwaarden in aanmerking voor bescherming als een bank in een ander EU-land omvalt
 • Banktegoeden aangehouden via Raisin
  Banktegoeden bij Raisin Bank (Raisin-rekening) en bij Raisin’s partnerbanken worden dus gegarandeerd tot € 100.000 per rekeninghouder per bank of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta

Overeenkomstig Richtlijn 2014/49/EU, hebben alle EU-landen een wettelijk depositogarantiestelsel in plaats. Zo waarborgen de depositogaranties binnen de gehele EU de veiligheid van banktegoeden.

Op deze pagina lees je meer over depositogarantie en de depositogarantiestelsels van de diverse EU-landen. En ook waarom dit relevant is als je besluit te sparen met Raisin. Ook op de website van De Nederlandsche Bank vind je antwoorden op vragen over depositogarantie bij buitenlandse banken.

Depositogarantiestelsel – vijf belangrijke vragen

Een depositogarantiestelsel is een veiligheidsmechanisme waardoor banktegoeden tot een bepaalde beschermingslimiet aan rekeninghouders worden terugbetaald als een bank omvalt. Binnen de EU is deze beschermingslimiet vastgesteld op € 100.000 (of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta) per rekeninghouder per bank. Zo weten spaarders dat hun geld veilig is. Elk EU-land heeft zijn eigen, wettelijke depositogarantiestelsel dat aan deze dekkingsvoorwaarde voldoet.

Binnen de EU is afgesproken dat ieder nationaal depositogarantiestelsel banktegoeden – inclusief rente die is aangegroeid maar nog niet bijgeschreven – tot € 100.000 per rekeninghouder per bank garandeert. In de eurozone wordt je geld altijd beschermd tot € 100.000 per rekeninghouder per bank. In niet-eurolanden kan de beschermingslimiet van € 100.000 omgerekend zijn naar de lokale valuta van dat land. In deze gevallen kunnen door wisselkoersschommelingen kleine verschillen ontstaan.

Voorbeeld bank in euroland: Indien een rekeninghouder bij een bank een spaarrekening heeft met € 90.000 en een depositorekening met € 20.000, voor een totaal van € 110.000, krijgt hij of zij slechts € 100.000 terugbetaald.

Voorbeeld bank in niet-euroland: Indien een rekeninghouder bij een bank een spaarrekening heeft met € 90.000 en een depositorekening met € 20.000, voor een totaal van € 110.000, krijgt hij of zij slechts het gelijkwaardige bedrag in lokale valuta van € 100.000 terugbetaald.

In Artikel 8, lid 1 van Richtlijn 2014/49/EU is vastgelegd dat de wettelijke maximale terugbetalingstermijn – de periode tussen de inwerkingtreding van een depositogarantiestelsel en het moment dat het terugbetaalbare (spaar)geld ter beschikking wordt gesteld aan de rekeninghouder – zeven werkdagen bedraagt.

Binnen de EU vallen alle spaarders – binnenlandse en buitenlandse – zonder verdere voorwaarden onder het depositogarantiestelsel van het land van herkomst van de betreffende EU-bank. Ongeacht nationaliteit of woonland. Je geld geniet dus overal in de EU een gelijkwaardige bescherming.

Doorgaans betalen de garantiefondsen het geld giraal terug (bankoverschrijving). In enkele landen kan de betaling op andere manieren worden uitgevoerd. Indien de methode van terugbetaling afwijkt van de gebruikelijke bankoverschrijving, dan informeert Raisin je hierover in de bijbehorende productinformatie.

Depositogarantiestelsel – kenmerken NL en de EU

Net zoals in Nederland vallen ook in de rest van de EU alle banken onder een depositogarantiestelsel. Hieronder bekijken we eerst kort de situatie in Nederland, voordat we onze blik verruimen en de situatie in de EU onder de loep nemen.

Het depositogarantiestelsel in Nederland

Het Nederlandse depositogarantiestelsel wordt verzorgd door de Nederlandse centrale bank, ‘De Nederlandsche Bank’ (DNB). Alle banken die een Nederlandse bankvergunning hebben vallen onder het Nederlandse systeem. Een lijst van alle banken actief in Nederland, zowel met Nederlandse als buitenlandse bankvergunning (inclusief Raisin’s partnerbanken), is te raadplegen in het register van banken van DNB.

Depositogarantiestelsels in landen waarin Raisin partnerbanken heeft

De zetel (het land van herkomst) van een bank bepaalt onder welk nationaal depositogarantiestelsel het geld valt. Als spaarder maakt je land van herkomst hierbij geen verschil. Hieronder hebben we een overzicht samengesteld van (de depositogarantiestelsels van) de landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Land Garantiefonds/beheerder Beschermingslimiet (per rekeninghouder per bank) Terugbetalingsvaluta & -termijn
België Garantiefonds (GF) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Duitsland Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Estland Tagatisfond (TF) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Finland Talletussuojarahasto/Financial Stability Authority € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Frankrijk Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Italië Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Letland Latvijas Noguldījumu garantiju fonds (NGF) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Litouwen Indėlių ir investicijų draudimas (Iidraudimas) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Nederland Nederlandse Depositogarantiestelsel/DNB € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Noorwegen Bankenes sikringsfond € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Oostenrijk Einlagensicherung AUSTRIA GmbH € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Polen Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) € 100.000 Poolse złoty (PLN)
7 werkdagen
Portugal Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Roemenië Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) € 100.000 Roemeense leu (RON)
7 werkdagen
Slowakije Fond ochrany vkladov (Fov) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Spanje Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) € 100.000 Euro (EUR)
7 werkdagen
Tsjechië Garanční Systém Finančního Trhu (GSFT) € 100.000 Tsjechische kroon (CZK)
7 werkdagen
Zweden Riksgälden SEK 1.050.000 Euro (EUR)
7 werkdagen

Nog meer details over de nationale depositogarantiestelsels? Klik hier!

Depositogarantie – geschiedenis

Al in 1994 besloot de Europese Gemeenschap om een minimumharmonisatie te introduceren voor de depositogarantieregelingen van de lidstaten. De heersende financiële beroering van de crisis in 2008, maakte het voor de EU ‘echter noodzakelijk in een betere dekking te voorzien’, aldus Richtlijn 2009/14/EG

Het dekkingsbedrag werd daarom vanaf 2010 verhoogd naar € 100.000 per rekeninghouder per bank. De terugbetalingstermijn – de periode tussen de inwerkingtreding van een depositogarantiestelsel en het moment dat het terugbetaalbare (spaar)geld ter beschikking wordt gesteld aan de rekeninghouder – werd tevens teruggebracht naar een maximum van 20 werkdagen.

Met Richtlijn 2014/49/EU werden de criteria voor de depositogarantiestelsels verder aangescherpt en de harmonisering in de EU verder doorgevoerd. De belangrijkste veranderingen die nog geïmplementeerd worden of al van kracht zijn: 

 • De terugbetalingstermijn bedraagt 7 werkdagen (sinds 2024)
 • De harmonisatie van de ‘ex-ante’ financiering (reserves opbouwen vóórdat er iets misgaat, niet tijdens of erna) van de nationale depositogarantiestelsels in de EU. De garantiefondsen moeten uiterlijk 2024 een reserve van minstens 0,8% van de gedekte banktegoeden opgebouwd hebben en aanhouden

Raisin werkt met verschillende partnerbanken. Veel van de landen van herkomst van onze partnerbanken voldoen nu al aan deze strengere eisen.

Depositogarantie – en/of rekening

Heb je een en/of rekening? Een gezamenlijke rekening met twee begunstigden? In dit geval, kun je aanspraak maken op € 200.000 uit het depositogarantiestelsel. Iedere begunstigde tot € 100.000. De aanspraak op vergoeding is evenredig, tenzij anders overeengekomen. Dit kan belangrijk zijn:

Stel, Persoon A en Persoon B hebben € 150.000 op een en/of-rekening. Persoon A heeft daarnaast bij dezelfde bank een rekening waarop € 50.000 staat. 

Persoon A kan maximaal aanspraak maken op € 100.000 (€ 75.000 + € 25.000). In dit geval, is een bedrag van € 25.000 (het restant van de € 50.000) dus niet gegarandeerd.

Persoon B geniet bescherming over het evenredige deel van de € 150.000, oftewel € 75.000. Persoon A en Persoon B kunnen hun aanspraak op garantie op het geld in de en/of-rekening niet zo verdelen, dat in totaal € 200.000 gegarandeerd wordt.

3,35%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Depositogarantie – zakelijke rekening

Heb je een zakelijke rekening? In beginsel heeft iedere rechtspersoon aanspraak op dezelfde garantie. Een depositogarantiestelsel geldt dus ook voor bedrijven. Als zelfstandige, kan het echter zijn dat je naast je zakelijke rekening ook nog een particuliere rekening bij een bank hebt.

De zakelijke rekening is in dit geval van dezelfde rechtspersoon als de particuliere rekening. Het totale dekkingsbedrag van beide rekeningen is in dit geval dus € 100.000. Als de tegoeden samen boven dit bedrag uitkomen, valt een deel buiten het depositogarantiestelsel.

Depositogarantie en Raisin

Raisin wil een veilig alternatief bieden voor sparen in Nederland. Daarom kun je via Raisin alleen spaarrekeningen afsluiten in andere EU-landen. Daarnaast zijn alle rekeningen in euro. Zo krijg je ook niet met valutaschommelingen te maken.

Aan het begin van de looptijd van je depositorekening zie je direct hoeveel geld je uitgekeerd krijgt aan het eind van de rit. Ook alle spaarrekeningen van Raisin vallen natuurlijk onder een wettelijk garantiestelsel.

Mocht één van onze partnerbanken omvallen, is je geld als Nederlandse spaarder tot € 100.000 gegarandeerd. Onder het depositogarantiestelsel van het land in kwestie, zonder verdere voorwaarden aan de nationaliteit van de spaarder.

In het buitenland ontvang je als Nederlandse spaarder nog rentes tot 3,60% per jaar. Zonder valutarisico’s, met betrouwbare partnerbanken en de veiligheid van een depositogarantie. 

Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Tegenrekening van je spaarrekening
Tegenrekening van je spaarrekening

Een tegenrekening is een ‘partnerrekening’ van een andere rekening. Vaak van een spaarrekening. Zo kun je alleen geld afschrijven op een vaste tegenrekening. Dit is veilig, maar kan ook lastig zijn. Bij sommige banken moet de rekening van dezelfde bank zijn. Hoe zit dit precies? En hoe werkt dit bij Raisin?

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer

Details over de depositogarantiestelsels per EU-land

Garantiefonds/beheerder:
Garantiefonds (GF)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://garantiefonds.belgium.be/nl

Adres:
Federale Overheidsdienst Financiën – Algemene Administratie van de Thesaurie | Kunstlaan 30, B-1040 Brussel, België

E-mailadres:
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

Telefoon:
+32 2 574 78 40

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 4,995 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per depositohouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.edb-banken.de/

Adres:
Burgstraße 28, 10178 Berlijn, Duitsland

E-mailadres:
info@edb-banken.de

Telefoon:
+49 30 59 00 11 960

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 4,484 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Tagatisfond (TF)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.tf.ee/eng/

Adres:
Guarantee Fund | Kaarli pst 1/Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Estland

E-mailadres:
tf@tf.ee

Telefoon:
+372 611 0730

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,283 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Talletussuojarahasto/Financial Stability Authority

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.rvv.fi/en/

Adres:
Työpajankatu 13, P.O. Box 70, 00581 Helsinki, Finland

E-mailadres:
talletussuoja@rvv.fi

Telefoon:
+358 295 253 500

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 1,428 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.garantiedesdepots.fr/en
Uitgebreide informatie vind je tevens in deze (Nederlandstalige) informatiebrochure van het FGDR

Adres:
Rue de la Victoire 65, 75009 Parijs, Frankrijk

E-mailadres:
contact@garantiedesdepots.fr

Telefoon:
+33 (0)1 58 18 38 08

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 6,668 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.fitd.it/Home

Adres:
Via del Plebiscito, 102 – Rome, Italië

E-mailadres:
infofitd@fitd.it

Telefoon:
+39 06 699861

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 3,259 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Latvijas Noguldījumu garantiju fonds (NGF)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
http://www.fktk.lv/en/

Adres:
Financial and Capital Market Commission | Kungu iela 1, Riga LV-1050, Letland

E-mailadres:
fktk@fktk.lv

Telefoon:
+371 6777 4800

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,176 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Indėlių ir investicijų draudimas (Iidraudimas)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.iidraudimas.lt/en/ 

Adres:
Algirdo Str. 31, LT-03219 Vilnius, Litouwen

E-mailadres:
idf@idf.lt

Telefoon:
+85 213 5657

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,280 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Nederlandse Depositogarantiestelsel/De Nederlandsche Bank

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.dnb.nl/

Adres:
De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam | bezoekadres: Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam, Nederland

E-mailadres:
info@dnb.nl

Telefoon:
Vanuit Nederland: 0800-0201068, vanuit buitenland: +31 (0)20 524 91 11

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 3,611 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Bankenes Sikringsfond

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.bankenessikringsfond.no/home/

Adres:
Norwegian Banks’ Guarantee Fund (Bankenes sikringsfond) | Postbus 1213 Vika, 0110 Oslo, Noorwegen

E-mailadres:
firmapost@sikringsfondet.no

Telefoon:
+47 21 62 35 50

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 1,810 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Einlagensicherung AUSTRIA GmbH

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://einlagensicherung.at

Adres:
Wipplingerstraße 34/4/DG 4, 1010 Wenen, Oostenrijk

E-mailadres:
office@einlagensicherung.at

Telefoon:
+43 (1) 533 98 03

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,673 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Poolse złoty (PLN)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
http://www.bfg.pl/en

Adres:
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warschau, Polen

E-mailadres:
kancelaria@bfg.pl

Telefoon:
+48 22 58 30 700

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 4,031 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fundo de Garantia de Depósitos (FGD)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.fgd.pt/en

Adres:
Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lissabon, Portugal

E-mailadres:
geral@fgd.pt

Telefoon:
+351 21 313 01 99

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 1,679 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Roemeense leu (RON)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.fgdb.ro/en/

Adres:
3 Negru Vodă Street, A3 bldg, second floor, 030774 Boekarest, Roemenië

E-mailadres:
office@fgdb.ro

Telefoon:
+40 314 232 805

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 1,465 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fond ochrany vkladov (Fov)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://fovsr.sk/?lang=en

Adres:
Kapitulská 12, 812 47 Bratislava 1, Slowakije

E-mailadres:
fov@fovsr.sk

Telefoon:
+421 2 5443 5444

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,331 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Euro (EUR)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.fgd.es

Adres:
C/José Ortega y Gasset, 22 – Floor 4, 28006 Madrid, Spanje

E-mailadres:
fogade@fgd.es

Telefoon:
+34 91 431 66 45

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 6,609 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Garanční Systém Finančního Trhu (GSFT)

Beschermingslimiet:
€ 100.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Tsjechische kroon (CZK)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.garancnisystem.cz/nl

Adres:
Týn 639, 110 00 Praag 1, Tsjechië

E-mailadres:
info@gsft.cz

Telefoon:
+420 234 767 676

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 0,581 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)

Garantiefonds/beheerder:
Riksgälden

Beschermingslimiet:
SEK 1.050.000 per rekeninghouder per bank

Terugbetalingsvaluta:
Zweedse kroon (SEK)

Terugbetalingstermijn:
7 werkdagen

Website:
https://www.riksgalden.se/en/

Adres:
De Zweedse Generale Thesaurie (Sw. Riksgälden) | SE-103 74 Stockholm, Zweden

E-mailadres:
ig@riksgalden.se

Telefoon:
+46 8 613 52 00

Aangehouden reserves per 31/12/2022:
€ 4,080 miljard
(Bron: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/deposit-guarantee-schemes-data)