Verwerking van je persoonsgegevens door RCI Banque (Renault Bank)

Opmerking: de inhoud van deze pagina is eigendom van RCI Banque (Renault Bank) en een link naar deze pagina is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van RCI Banque. Wanneer je via Raisin een (of meer) spaarrekening(en) opent bij RCI Banque, is RCI Banque verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Deze pagina bevat informatie over de wijze waarop RCI Banque tijdens de verlening van haar diensten persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerking van uw persoonsgegevens

Bij RCI Bank hechten wij groot belang aan het beschermen van de integriteit van onze klanten. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens zijn gebaseerd op het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Hieronder wordt beschreven hoe wij de persoonsgegevens van onze klanten verzamelen, verwerken en doorgeven.

Op grond van wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met name Verordening (EU) 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden persoonsgegevens die zijn verzameld om een spaarrekening bij RCI Banque te openen via het platform van Raisin GMBH, verwerkt en vastgelegd door RCI Banque, die de verwerkingsverantwoordelijke is.

De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming zijn:

RCI Banque SA,
Délégué à la protection des données personnelles
(Data Protection Officer)
15 rue d’Uzès
75002 Parijs
Frankrijk
op het volgende e-mailadres: dataprotectionofficer@rcibanque.com

Deze gegevens maken het mogelijk om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren. Om voornoemde doeleinden te dienen verzamelt RCI Banque de volgende gegevens met betrekking tot uw identiteit:

 • Geslacht
 • Achternaam
 • Voorna(a)m(en)
 • Permanent / Wettelijk adres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats
 • Documentnummer paspoort/identiteitskaart
 • Burgerlijke staat
 • Arbeidsstatus
 • Beroep (zelfstandige, werknemer, anders…)
 • Branche/sector (indien van toepassing)
 • Bankrekeningnummer bij Raisin Bank
 • Fiscaal nummer (BSN/Persoonsnummer)
 • Bevestiging dat u de uiteindelijke begunstigde van de bedragen bij Raisin Bank bent
 • Samenstelling/herkomst van persoonlijke bezittingen
 • Waarde van persoonlijke bezittingen
 • (Hoogte van) persoonlijk inkomen

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Informatieverzameling in het kader van het openen van een spaarrekening bij RCI Banque in Nederland.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een depositocontract dat RCI Banque met u heeft afgesloten en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke.
 • RCI Banque zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor RCI Banque deze heeft verzameld, tenzij RCI Banque redelijkerwijs van mening is dat zij deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

RCI Banque slaat de persoonsgegevens volgens de voorschriften op voor een periode die overeenkomt met de duur van de contractuele relatie vermeerderd met de wettelijke termijnen voor gegevensopslag en de betreffende verjaringstermijnen.

Om deze opslagduur te berekenen neemt RCI Banque een aantal elementen in aanmerking:

 • de tijd die nodig is voor de contractuele relatie en om de dienst te verlenen overeenkomstig punt 6.6.3.
 • RCI Banque’s verplichtingen op grond van wet- of regelgeving om te voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensopslag in fiscale en boekhoudkundige aangelegenheden (maximaal 10 jaar na het einde van de looptijd van de overeenkomst).

RCI Banque is de enige entiteit die toegang heeft tot uw gegevens. RCI Banque kan uw persoonsgegevens echter delen met andere zakenpartners of gegevensverwerkers, zoals Raisin GMBH en Raisin Bank, voor de in punt 6.6.3 genoemde doeleinden. Uw gegevens worden opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte (EER), hetgeen contractueel in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

RCI Banque neemt passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen in het licht van de risico’s die zich voordoen bij de verwerking en opslag van persoonsgegevens en het gebruik van een dienst waarbij online communicatie met het grote publiek plaatsvindt. De bank neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de gegevens worden gewijzigd of beschadigd of om toegang door onbevoegde derden te voorkomen. Werknemers en dienstverleners zijn, binnen de grenzen van hun taken en na te zijn gemachtigd voor toegang tot de gegevens, door RCI Banque geautoriseerd naargelang van het doel van elke verwerkingshandeling.

U geniet een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, met werking voor de toekomst, voor de doeleinden waarvoor RCI Banque uw toestemming heeft verkregen,
 • het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen het recht om een kopie daarvan te ontvangen (artikel 15 AVG),
 • het recht op rectificatie, indien uw gegevens foutief of achterhaald zijn (artikel 16 AVG),
 • het recht op wissing van uw persoonsgegevens (of het recht op vergetelheid), dat kan worden beperkt gezien onze contractuele of wettelijke verplichtingen (artikel 17 AVG),
 • het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG),
 • het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, dat wil zeggen het recht op ontvangst van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (artikel 20 AVG),
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 21 AVG).

Om uw rechten uit te oefenen, op vertoon van uw identiteitsbewijs, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

Raisin GmbH
Schlesische straße 33/34
10997 Berlijn
Duitsland
en op het volgende e-mailadres: privacy@raisin.nl. Tevens behoudt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

RCI Banque kan aanleiding hebben dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Indien dit noodzakelijk of vereist is, zal RCI Banque u hiervan op de hoogte stellen en/of uw instemming vragen. RCI Banque nodigt u daarom uit om het bij elk bezoek te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie.